Národní přírodní památka Na Adamcích

NPP Na Adamcích (8. 4. 2007)

Základní údaje: Národní přírodní památka Na Adamcích představuje teplomilná stepní společenstva na svazích kopce Homole (273 m) a v jeho okolí. Nachází se v Krumvířské pahorkatině (okrsek Mutěnické pahorkatiny) ve velmi členitém terénu asi 1 km jihozápadně od obce Želetice. Katastrální území Želetice u Kyjova, Nenkovice, okres Hodonín. Vyhlášeno v r. 1972. Evidenční kód ÚSOP: 561. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 15,1577 ha. Mapa.

Předmět ochrany: Zachování zbytků přirozených stepních společenstev na Ždanických pískovcích s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Časné jaro v  NPP Na Adamcích (30. 3. 2008)

Časné jaro v  NPP Na Adamcích (30. 3. 2008)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogénní flyšové sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (oligocén svrchní, miocén spodní) ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Střídají se zde šedé až žlutavě šedé slídnaté a vápnité pískovce, jemně až středně zrnité, s šedými vápnitými jílovci a vložkami skluzových slepenců. Tyto horniny jsou místy překryty sprašemi a sprašovými hlínami. V půdních typech převažují pararendziny kambické, pouze místy na okrajích se nacházejí i černozemě typické.

 

Kosatec nízký (Iris pumila)
NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

 

Hlaváček jarní (Adonis vernalis)
NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

Flóra a vegetace: Lokalita má charakter stepnich lad s teplomilnou a suchomilnou vegetací, typickými druhy jsou ostřice nízká (Carex humilis), oman mečolistý (Inula ensifolia), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum). Druhová skladba se značně mění v závislosti na expozici. Na stepních stráních jižních a jihozápadních svahů se vyskytuje např. kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis) aj. Na západních svazích dominuje hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadinec nachový (Echium russicum), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), třemdava bílá (Dictamnus albus) a kakost krvavý (Geranium sanguineum).

Lýkovec vonný (Daphne cneorum), NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

Dále zde rostou např. koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prvosenka vyšší (Primula elatior), hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), česnek žlutý (Allium flavum) aj. Vyskytuje se zde i populace kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum). Na části území se nacházejí staré třešňové sady.

Hlaváček jarní v NPP Na Adamcích (20. 4. 2003)

Hlaváček jarní v NPP Na Adamcích (20. 4. 2003)

Fauna: Na teplomilnou vegetaci je vázána celá řada ohrožených a chráněných druhů hmyzu, nápadní jsou především motýli, z brouků lze spatřit např. majky. Územi je jedním z posledních útočišť některých opylovačů z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) a řady druhů karnivorního a parazitického hmyzu, který reguluje zemědělské škůdce. Ornitologická pozorování uvádějí výskyt 37 druhů ptáků, za zmínku stojí např. strnad luční (Emberiza calandra), žluva hajní (Oriolus oriolus) a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

NPP Na Adamcích (24. 5. 2012)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení: Údržba chráněného území spočívá především v pravidelném kosení a odstraňování náletových dřevin.

NPP Na Adamcích (8. 4. 2007)


Bibliografie:

Beneš J., Konvička M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. - In: OCHRANA PŘÍRODY, 61, 2006, č. 5: 145-150.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Adamcích. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Hubáčková A., Vachek M., Ambrozek L., Kučera Z., Paličková M., Jongepierová I., Čmelík P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.


Aktualizováno 14. 5. 2015   Úvodní stránka Zpět