Národní přírodní památka Na Adamcích

NPP Na Adamcích (8. 4. 2007)

Základní údaje: Národní přírodní památka Na Adamcích představuje unikátní teplomilná společenstva úzkolistých i širokolistých suchých trávníků na pahorcích a poměrně členitých svazích různé orientace mezi obcemi Želetice a Nenkovice. Tvoří ji dva na sebe navazujícími přírodní amfiteátry, Přední Adamce a nověji vyhlášená část Zadní Adamce. Nachází se v Kyjovské pahorkatině (podcelek Mutěnická pahorkatina, okrsek Krumvířská pahorkatina), asi 700 m severovýchodně od kóty Homole (273 m n. m.), v rozpětí nadmořských výšek 204 až 255 m n. m., asi 200 m jihozápadně od okraje zástavby obce Želetice. Katastrální území Želetice u Kyjova, Nenkovice, okres Hodonín. Poprvé vyhlášeno v roce 1972 (viz historie ochrany). Evidenční kód ÚSOP: 561. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 15,1577 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: a) společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae) a širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti), b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hadinec červený (Echium maculatum) a lýkovec vonný (Daphne cneorum) včetně jejich biotopů, a c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace modráska ligrusového (Polyommatus damon), kudlanka nábožná (Mantis religioza) a strnad luční (Miliaria
calandra
), včetně jejich biotopů.

Časné jaro v  NPP Na Adamcích (30. 3. 2008)

Časné jaro v  NPP Na Adamcích (30. 3. 2008)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogénní flyšové sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (oligocén svrchní, miocén spodní) ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Střídají se zde šedé až žlutavě šedé slídnaté a vápnité pískovce, jemně až středně zrnité, s šedými vápnitými jílovci a vložkami skluzových slepenců. Tyto horniny jsou místy překryty sprašemi a sprašovými hlínami. V půdních typech převažují pararendziny kambické, pouze místy se nacházejí na SV svazích také černozemě typické.

 

Kosatec nízký (Iris pumila)
NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

 

Hlaváček jarní (Adonis vernalis)
NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

Flóra a vegetace: Lokalita má charakter stepnich lad s teplomilnou a suchomilnou vegetací, typickými druhy jsou ostřice nízká (Carex humilis), oman mečolistý (Inula ensifolia), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum). Druhová skladba se značně mění v závislosti na expozici. Na stepních stráních jižních a jihozápadních svahů se vyskytuje např. kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis) aj. Na západních svazích dominuje hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadinec nachový (Echium russicum), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), třemdava bílá (Dictamnus albus) a kakost krvavý (Geranium sanguineum).

Lýkovec vonný (Daphne cneorum), NPP Na Adamcích (19. 4. 2002)

Dále zde rostou např. koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prvosenka vyšší (Primula elatior), hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), česnek žlutý (Allium flavum) aj. Vyskytuje se zde i populace kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum). Na části území se nacházejí staré třešňové sady.

Hlaváček jarní v NPP Na Adamcích (20. 4. 2003)

Hlaváček jarní v NPP Na Adamcích (20. 4. 2003)

Fauna: Na teplomilnou vegetaci je vázána celá řada ohrožených a chráněných druhů hmyzu, nápadní jsou především motýli, z brouků lze spatřit např. majky. Území je jedním z posledních útočišť některých opylovačů z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) a řady druhů karnivorního a parazitického hmyzu, který reguluje zemědělské škůdce. Ornitologická pozorování uvádějí výskyt 37 druhů ptáků, za zmínku stojí např. strnad luční (Emberiza calandra), žluva hajní (Oriolus oriolus) a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

NPP Na Adamcích (24. 5. 2012)

Historie ochrany: Původně bylo území vyhlášeno v roce 1972 Ministerstvem kultury ČR (výnos č. j. 18245/72 ze dne 29. 12. 1972) jako státní přírodní rezervace Na Adamcích o rozloze 7,4750 ha. Rezervace byla zřízená k ochraně zbytků přirozených stepních společenstev na Ždánických pískovcích. Na základě ustanovení § 90 odst. 8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo území administrativně zařazeno do kategorie národní přírodní památka. Nově bylo vyhlášeno až vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 150/2014 Sb. ze dne 18. 7. 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek s účinností od 1. 8. 2014. Přitom byla do původní NPP přičleněna část zvaná „Zadní Adamce“, celková výměra se tím zvětšila na současných 15,1577 ha, což je více než dvojnásobek původní výměry.

Management, ohrožení: Údržba území spočívá v pravidelném ručním kosení s ohledem na výskyt chráněných druhů rostlin i živočichů. Je také prováděno odstraňování náletových a nepůvodních dřevin, zvláště kustovnice cizí. Na vybraných dílčích plochách byla několikrát realizována také pastva ovcí. Nepovolené vypalování travnatých ploch, ke kterému zde občas dochází, představuje závažné riziko především pro populace ohrožených druhů hmyzu. Údolím východního amfiteátru (Přední Adamce) prochází po polní cestě poměrně málo frekventovaná zeleně značená turistická stezka z Želetic do Nenkovic.

Natura 2000: NPP Na Adamcích je v překryvu s evropsky významnou lokalitou Na Adamcích (CZ0620419) v panonské biogeografické oblasti o rozloze 15,0837 ha. Území je mimořádně významné jako lokalita teplomilných trávníků s výskytem řady ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů, např. hadince nachového, lýkovce vonného, bezobalky sivé a vzácných druhů modrásků.

NPP Na Adamcích (8. 4. 2007)


Literatura:

AOPK ČR (2012): Plán péče o Národní přírodní památku Na Adamcích na období 2012–2021. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

AOPK ČR (2014): Plán péče o Národní přírodní památku Na Adamcích na období 2014–2021. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

Beneš J., Konvička M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. - In: OCHRANA PŘÍRODY, 61, 2006, č. 5: 145-150.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Adamcích. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Hubáčková A., Vachek M., Ambrozek L., Kučera Z., Paličková M., Jongepierová I., Čmelík P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.


Aktualizováno 17. 4. 2017   Úvodní stránka Zpět