Přírodní rezervace Sovince

Přírodní rezervace Sovince

Přírodní rezervace Sovince (8. 4. 2007)

Základní údaje: Přírodní rezervace Sovince představuje výslunné travnaté stráně mezi drobnými políčky, ovocnými sady a vinicemi s výskytem četných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Nachází se na prudších jihozápadních až severních svazích kóty 282 m a v závěru suchého údolí orientovaného k severozápadu mezi obcemi Nenkovice a Želetice v nadmořské výšce 218 až 274 m, na okraji Věteřovské vrchoviny, podcelku Kyjovské pahorkatiny. Katastrální území Nenkovice, okres Hodonín. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu Hodonín č. 3/94 s účinností od 12. 9. 1994. Evidenční kód ÚSOP: 1748. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 1,4636 ha. Mapa.

Předmět ochrany: Xerotermní společenstva na mělkých a středně hlubokých vápenitých půdách s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Přírodní rezervace Sovince

Přírodní rezervace Sovince (8. 4. 2007)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen slídnatými pískovci a podřadnými vápnitými jílovci ždánicko-hustopečského souvrství (svrchní oligocén – spodní miocén) dílčí jednotky ždánické vnější skupiny příkrovů flyšového pásma. Tyto sedimenty jsou místy překryty spraší, případně sprašovými hlínami. Půdními typy jsou pararendzina kambizemní a erozní formy černozemě typické.

  Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)

Kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis)

 

Kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus)

Flóra a vegetace: Území přírodní rezervace Sovince má charakter stepních lad s teplomilnou a suchomilnou vegetací, v níž převažují širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti, okraje chráněného území jsou zčásti lemovány vzrostlou zelení tvořenou křovinami, ovocnými stromy a borovicemi. V xerotermních travinobylinných společenstvech s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), ostřicí nízkou (Carex humilis) a kavylem vláskovitým (Stipa capillata) se nacházejí bohaté populace hlaváčku jarního (Adonis vernalis) a kozince bezlodyžného (Astragalus exscapus).

Len tenkolistý (Linum tenuifolium)

Z dalších zvláště chráněných a vzácnějších druhů zde roste např. vstavač vojenský (Orchis militaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), len tenkolistý (Linum tenuifolium), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), smldník jelení (Peucedanum cervaria) a třešeň křovitá (Prunus fruticosa), v lemových společenstvech je dominantní kakost krvavý (Geranium sanguineum). V části území se šíří třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), růže (Rosa spp.) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Přírodní rezervace Sovince

Přírodní rezervace Sovince (8. 4. 2007)

Fauna: Na teplomilnou vegetaci je vázána celá řada ohrožených a chráněných druhů bezobratlých, především hmyzu, z motýlu např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a běžnější druhy jako žluťásek čičorečkový (Colias hyale), okáč bojínkový (Melanargia galathea), okáč zední (Lasiommata megera) a vřetenuška pětitečná (Zygaena lonicerae), z brouků několik druhů střevlíků, svižník polní (Cicindela campestris) a svižník německý (Cicindela germanica). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků byli v rezervaci a jejím blízkém okolí pozorováni např. bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), strnad luční (Emberiza calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), krutihlav obecný (Jynx torquilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio), žluva hajní (Oriolus oriolus), koroptev polní (Perdix perdix) a křepelka polní (Coturnix coturnix).

Management, ohrožení: Dříve zde byla zřejmě extenzivní pastvina, později zůstalo území ležet ladem a zarůstalo nálety akátu, borovice lesní a křovinami. Po vyhlášení přírodní rezervace byla odstraněna většina akátů, z borovin bylo ponecháno jen několik solitérních stromů. V současné době spočívá údržba chráněného území především v jeho pravidelném kosení s odstraňováním porostů invazivní třtiny křovištní a náletových dřevin. Územím prochází el. vedení vysokého napětí.

Přírodní rezervace Sovince - pohled od NPP Na Adamcích (30. 3. 2008)


Bibliografie:

Rezervační kniha PR Sovince. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Hubáčková A., Vachek M., Ambrozek L., Kučera Z., Paličková M., Jongepierová I., Čmelík P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Lustyk, P. (1997): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Sovince. - Ms., dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.


Založeno 4. 4. 2013   Úvodní stránka Zpět