Přírodní památka Drážov

Přírodní památka Drážov (21. 5. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Drážov (21. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka Drážov představuje ostrůvek teplomilné vegetace na výslunné travnaté a křovinaté stráni s jihozápadní expozicí. Nachází se na pravém údolním svahu bezejmenného přítoku Divockého potoka v nadmořské výšce 275 až 290 m, v Litenčické pahorkatině (podcelku Zdounecká brázda), asi 500 m SSV od obce Divoky a 1 km JJZ od Zdounek, u bývalé polní cesty vedoucí ze Zdounek do Divok. Katastrální území Zdounky. Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ze dne 30. 9. 1953. Evidenční kód ÚSOP: 2483. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 0,3515 ha. Mapy.cz.

Zárazy (Orobanche sp.) v přírodní památce Drážov (22. 6. 2003), foto © Z. Podešva  Zárazy (Orobanche sp.) v přírodní památce Drážov (22. 6. 2003), foto © Z. Podešva

Zárazy (Orobanche sp.) v přírodní památce Drážov (22. 6. 2003)

Předmět ochrany: Výskyt teplomilných rostlinných společenstev na křovinaté výslunné stráni.

Geologie, půdní poměry: geologický podklad je tvořen paleogenními horninami, a to vrstvami vápnitých jílů, slínů a pískovců. Na většině území se vyskytují půdy hnědozemního typu, na jižní straně, přecházející v aluvium vodního toku, pak půdy glejové.

Přírodní památka Drážov (21. 5. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Drážov (21. 5. 2005)

Flóra a vegetace: Bohatě vyvinuté keřové patro tvoří trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), brslen evropský (Euonymus europaeus), růže šípková (Rosa canina). V bylinném patru jsou zastoupeny četné teplomilné druhy jako vstavač vojenský (Orchis militaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), bradáček vejčitý (Listera ovata), prvosenka jarní (Primula veris), hořec křížatý (Gentiana cruciata), oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnice chlumní (Aster amellus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), jehlice trnitá (Ononis spinosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), pipla osmahlá (Nonea pulla), vítod větší (Polygala major), zvonek moravský (Campanula moravica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), zárazy (Orobanche sp.) a ostřice plstnatá (Carex tomentosa).

Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Drážov (21. 5. 2005), foto © Z. Podešva  Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Drážov (11. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Vstavač vojenský (Orchis militaris),
PP Drážov (21. 5. 2005)

 

Vstavač vojenský (Orchis militaris),
PP Drážov (11. 5. 2003)

Fauna: Vzhledem k poměrně malé rozloze území zde žije jen malý počet druhů živočichů, převažuje především hmyz. Podrobný zoologický průzkum byl zameřen hlavně na motýly (Lepidoptera). Vyskytují se běžnější druhy, např. bělásek řeřichový (Antocharis cardamines) a hrachorový (Leptidea sinapis), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), perleťovec nejmenší (Boloria dia), ostruháček ostružinový (Callophrys rubi), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), bělokřídlec luční (Siona lineata) a zelenáček šťovíkový (Adscita statices), ze vzácnějších např. nesytka jehlicová (Bembecia albanensis) a modrásek tolicový (Cupido decoloratus).

Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), PP Drážov (16. 6. 2002), foto © Z. Podešva

Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), PP Drážov (16. 6. 2002)

Byla zde nalezena i kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a z blanokřídlích (Hymenoptera) drvodělka fialová (Xylocopa violacea). Z plazů byla v přírodní památce pozorována ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), ze savců zajíc polní (Lepus europaeus).

Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), PP Drážov (11. 5. 2003), foto © Z. Podešva   Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi), PP Drážov (16. 6. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis),
PP Drážov (11. 5. 2003)

 

Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi),
PP Drážov (16. 6. 2002)

Management, ohrožení: Přírodní památka Drážov má velmi malou rozlohu, je ohrožena nežádoucí sukcesí křovin, hlavně svídy krvavé, a ruderalizací okrajových partií sousedících s intenzivně obdělánanými zemědělskými pozemky. V rámci údržby je proto pravidelně každý rok prováděna redukce náletových dřevin a kosení travních porostů. Uvažuje se o rozšíření stávající plochy přírodní památky.

Ukázka managementu v přírodní památce Drážov - mozaikovité kosení (1. 10. 2005)

Ukázka managementu v přírodní památce Drážov - mozaikovité kosení (1. 10. 2005)


Literatura:

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Drážov. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Drážov". Ms., depon. AOPK ČR, Praha.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šnajdara, P. & Spitzer, L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carp. Occ., 6: 126–138. ISSN: 1804-2732.

Šušlíková, K. (2005): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území přírodní památky Drážov a přírodní památky Včelín (okres Kroměříž). - Diplomová práce, Ostravská univerzita, Přírodovědná fakulta, Katedra biologie a ekologie, vedoucí práce: Majkus Z.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, str. 7-11.

Zavřel, H. (1968): Státní přírodní rezervace Drážov u Zdounek. - Zpr. Oblast. Muz. Gottwaldov 1968: 142-144.


Aktualizováno 1. 9. 2018 Úvodní stránka Přírodní park Chřiby Zpět