Přírodní památka Dubina

Přírodní památka Dubina, v jarním aspektu dominuje sasanka hajní (14. 4. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Dubina, v jarním aspektu dominuje sasanka hajní (14. 4. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka Dubina představuje dubohabrový lesík na pravém údolním svahu potoka Kozrálka. Mírně ukloněný zalesněný svah s jižní expozicí se nachází v Kelčské pahorkatině (podcelek Podbeskydské pahorkatiny), v nadmořské výšce 263 až 281 m, mezi poli při silnici z Hlinska pod Hostýnem do Prusinovic. Katastrální území Prusinovice. Vyhlášeno Výnosem Ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. 3. 1952. Evidenční kód ÚSOP: 2488. Kategorie IUCN: nezadaná. Celková výměra: 0,7553 ha. Mapy.cz.

Árón východní (Arum cylindraceum), přírodní památka Dubina, foto © Zdeněk Podešva   Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), přírodní památka Dubina, foto © Zdeněk Podešva

Árón východní (Arum cylindraceum),
přírodní památka Dubina

 

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
přírodní památka Dubina

Předmět ochrany: Přirozená dubohabřina, dosud neporušená dosazováním nevhodných a cizích druhů dřevin, s charakteristickým bylinným patrem, stanoviště teplomilných druhů rostlin (v minulosti jediná lokalita třešně křovité na Holešovsku).

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří sedimenty slezské jednotky vnějšího flyšového pásma, které jsou reprezentovány vápnitými pískovci (oligocén, spodní miocén) a jílovci (paleocén-eocén). Podloží je překryto kvartérními svahovinami. Půdním typem je hnědozem typická. 

Sasanka hajní (Anemone nemorosa), PP Dubina, foto © Zdeněk Podešva

Sasanka hajní (Anemone nemorosa), PP Dubina

Flóra a vegetace: Přírodní památka Dubina představuje zbytek původní podhorské karpatské dubohabřiny asociace Carici pilosae-Carpinetum. Ve stromovém patře převažuje habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), vtroušena je bříza bělokorá (Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Prunus avium). Keřové patro tvoří ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bez černý (Sambucus nigra) a chráněný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Dymnivka plná (Corydalis solida), PP Dubina (12. 3. 2002), foto © Zdeněk Podešva   Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), PP Dubina (6. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Dymnivka plná (Corydalis solida),
PP Dubina (12. 3. 2002)

 

Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum),
PP Dubina (6. 5. 2002)

V podrostu roste řada význačných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), velmi hojně sasanka hajní (Anemone nemorosa), árón východní (Arum cylindraceum) a dymnivka plná (Corydalis solida), dále plicník tmavý (Pulmonaria obscura), orsej jarní (Ficaria verna), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kopytník evropský (Asarum europaeum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), violka lesní (Viola reichenbachiana) a další.

Přírodní památka Dubina (14. 4. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Dubina (14. 4. 2005)

Pozoruhodný je výskyt kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) v prosvětleném okraji lesa. Na tomto netypickém biotopu roste několik desítek jedinců, pravidelně však kvete jen několik rostlin (nejbližší nedávno potvrzená lokalita se nachází asi 1,5 km jihozápadně v bývalé přírodní rezervaci Kruhy u Tučap). Jediná lokalita třešně křovité (Cerasus fruticosa) na Holešovsku je již minulostí, v okrese Kroměříž dodnes roste např. na mezi nad silnicí u osady Olšina nedaleko Šelešovic.

Árón východní (Arum cylindraceum), přírodní památka Dubina, foto © Zdeněk Podešva   Árón východní (Arum cylindraceum) - plody, přírodní památka Dubina, foto © Zdeněk Podešva

Árón východní (Arum cylindraceum),
přírodní památka Dubina

 

Árón východní (Arum cylindraceum),
plody, přírodní památka Dubina

Fauna: Podrobnější zoologické průzkumy nebyly dosud prováděny. Z motýlů se vyskytují běžné druhy jako bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) a okáč pýrový (Pararge aegeria), z brouků se můžeme setkat např. s chřestovníčkem liliovým (Lilioceris lilii), který žije na lilii zlatohlavé. Z plazů byla při okraji chráněného území zjištěna ještěrka obecná. Chráněné území je hnízdištěm řady druhů ptáků, pozorováni byli např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), strnad luční (Emberiza calandra), kos černý (Turdus merula), strakapoud velký (Dendrocopos major), z dravců se zde zdržuje káně lesní (Buteo buteo). Typickými druhy savců jsou veverka obecná (Sciurus vulgaris) a kuna lesní (Martes martes). 

Přírodní památka Dubina (14. 4. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Dubina (14. 4. 2005)

Management, ohrožení: Z lesnického hlediska je porost ponechán bez zásahu, pouze s nahodilou těžbou (např. po ničivé vichřici v srpnu 2001, kdy na horním okraji a uprostřed lesíka spadlo několik vzrostlých stromů). Třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), jeden z hlavních motivů ochrany v době vyhlášení, byla z území vytlačena. Vzhledem k bohatému jarnímu aspektu však bylo chráněné území zachováno. Přírodní památka Dubina je ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami, především bezem černým, který potlačuje bylinný podrost a je nutné jej v pravidelných intervalech odstraňovat. Odborné zásahy provedla v roce 1999 a následně v r. 2003 a 2007 ZO ČSOP VIA Hulín

Přírodní památka Dubina (15. 9. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Dubina (15. 9. 2002)


Literatura:

Láznička, V., Smejkalová, E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. - Veronica 5: 40-42.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.


•• Aktualizováno 12. 2. 2017   Úvodní stránka Zpět