Přírodní památka Kamenec

Foto © Zdeněk Podešva

Výslunná stráň v přírodní památce Kamenec (21. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní památku Kamenec tvoří výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu, ve spodní části přechází ve vlhkou olšinu na písčité půdě. Nachází se v Halenkovické vrchovině na okraji Chřibů v nadmořské výšce 330 až 360 m, asi 2,2 km jižně od obce Zdounky (kostel), nedaleko silnice Zdounky - Světlá. Katastrální území Zdounky, okres Kroměříž. Vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. 2. 1954. Evidenční kód ÚSOP: 155. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 3,1752 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: zachování výslunné travnaté stráně s přirozeným lesostepním společenstvem s výskytem velké skupiny jalovců obecných (Juniperus communis) různého stáří.

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Černohlávek dřípený (Prunella laciniata),
PP Kamenec (16. 6. 2002)

 

Kozinec dánský (Astragalus danicus),
PP Kamenec (11. 5. 2003)

Geologie, půdní poměry: Území je tvořeno odolnými paleogenními horninami - vápnitými jílovci a pískovci. Na okraji území je opuštěný pískovcový lom, který sloužil k těžbě kamene. Lze v něm najít zkamenělé ostny ježovek, úlomky mechovek, zbytky dírkovců, přisedlých červů řádu Sedentaria a zástupce čeledi Corallinacea. Půdy jsou spíše lehčí hlinitopísčité až hlinité.

Flóra a vegetace: Dřeviny jsou zastoupeny hlavně třešněmi a slivoněmi bývalého sadu a také borovicí lesní (Pinus sylvestris). V keřovém patru je významný výskyt jalovce obecného (Juniperus communis), dále zde roste hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa) a ostružiník ježiník (Rubus caesius). V bylinném patře se vyskytují teplomilné druhy, celá stráň je porostlá jednotvárným, ale botanicky zajímavým porostem sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus) a bílojetele bylinného (Dorycnium herbaceum). Ze vstavačovitých zde rostou vstavač kukačka (Orchis morio), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). V roce 2005 zde byl nalezen také vstavač vojenský (Orchis militaris).

Foto © Zdeněk Podešva

Severovýchodní část přírodní památky Kamenec (21. 5. 2005)

Dále zde roste např. kozinec dánský (Astragalus danicus), divizna rakouská (Verbascum austriacum), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořeček brvitý (Gentiana ciliata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), hvězdnice chlumní (Aster amellus), krvavec menší (Sanguisorba minor), mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), len počistivý (Linum catharticum), marulka pamětník (Calamintha acinos), mařinka psí (Asperula cynanchica), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), vítod větší (Polygala major), černohlávek velkokvětý (Prunella grandifolia), černohlávek dřípený (Prunella laciniata) a rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare). V okolních lesích je hojný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), árón východní (Arum cylindraceum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Kozlíček písečný (Pedestredorcadion pedestre),
PP Kamenec (11. 5. 2003)

 

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
PP Kamenec (2. 9. 2002)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum byl dosud proveden pouze u motýlů. V rezervaci a jejím okolí žije řada teplomilných druhů hmyzu, nejzajímavější je výskyt chráněné kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Z motýlů se vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) a bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), okáč voňavkový (Brintesia circe), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), perleťovec nejmenší (Boloria dia), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) aj. Z brouků je zajímavý nález stepního tesaříka kozlíčka písečného (Pedestredorcadion pedestre). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků např. ťuhýk obecný (Lanius collurio) a konopka obecná (Carduelis cannabina). Ze savců se můžeme setkat se zajícem polním (Lepus europaeus), potravu zde vyhledává srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa). 

Foto © Zdeněk Podešva

Okáč voňavkový (Brintesia circe), PP Kamenec (2. 9. 2002)

Management, ohrožení: V minulosti zde byla veliká skupina starých jalovců, které však byly zničeny požárem na jaře roku 1962. Území bylo také zatěžováno únikem močůvky z okolních ploch, kterou sem vyvážel bývalý státní statek Světlá. Důsledkem toho bylo rozšíření nitrofilních společenstev v dolní části lokality. V současné době je porost jalovců obnovován za přispění základní organizace ČSOP Divoky, nachází se zde několik jedinců do výšky asi 1 až 1,5 m, chráněných pletivem proti okusu zvěří. Rezervace je ohrožena sukcesí borovice lesní z přilehlého lesa a ruderalizací okrajových částí, které byly v minulosti silně nitrifikovány. Na lokalitě se žádným způsobem nehospodaří, pro zachování charakteru území je nutné provádět odstraňování náletu borovic a pravidelné kosení. Okolní louky, které již nejsou součástí rezervace, jsou využívány jako pastviny pro hovězí dobytek, od chráněného území jsou odděleny elektrickými ohradníky. Na podzim 2004 byl pozemek zaměřen, elektrické ohradníky byly upraveny dle nových hranic a byla provedena rozsáhlejší redukce náletových křovin.

Foto © Zdeněk Podešva

Jalovce se v přírodní památce Kamenec vyskytují jen ojediněle (1. 10. 2005)

Rezervací prochází naučná stezka Boří (zastávka č. 10), která začíná v obci Divoky. První informační tabule se nachází na návsi u autobusové točny (návrh a realizaci informačních panelů provedl Josef Sedláček, odbornou a finanční pomoc poskytl referát životního prostředí bývalého Okresního úřadu Kroměříž, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). 

Natura 2000: Přírodní památka Kamenec se nachází při okraji evropsky významné lokality Chřiby (kód CZ0724091) v kategorii PR a PP, o celkové rozloze 19 226,4511 ha, představující rozsáhlý soubor převážně lesních společenstev Středomoravských Karpat na pravém břehu Moravy kam ještě zasahuje typická karpatská lesní flóra a fauna. Součásí EVL je pouze nepatrná část území přírodní památky Kamenec o výměře 0,0336 ha.

Foto © Zdeněk Podešva

Horní okraj přírodní památky Kamenec (10. 1. 2005)


Literatura:

Demek J., Novák V. a kol. (1992): Vlastivěda moravská - Země a lid, Nová řada, svazek 1, Neživá příroda. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. 188.

Jatiová, M., Šmiták, J.: Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno, 1996.

Sedláček, J. a kol.: Naučná stezka Boří. Vydala 60/05 ZO Českého svazu ochránců přírody, 1997.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie.

Šeda, Z.: Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace „Kamenec”. Brno, 1976. 

Zavřel, H.: SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměríži. 1958, č. 1, str. 7-11.

Zavřel, H.: SPR na holešovsku. Zprávy vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1, str. 11-15.


Aktualizováno 20. 5. 2015 Úvodní stránka Přírodní park Chřiby Zpět