Přírodní památka Makovica

Přírodní památka Makovica (30. 10. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Makovica (30. 10. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Makovica představuje zachovalou bučinu s pískovcovými skalními útvary v oblasti Středomoravských Karpat - Chřibů. Nachází se v Jankovické vrchovině (okrsku Stupavské vrchoviny) na úbočí Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí Dlouhé řeky, v nadmořské výšce 323 až 436,6 m. Katastrální území Buchlovice. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 8/2002 ze dne 20. 5. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2157. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 5,2 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Reprezentativní ukázka typických lesních společenstev chřibské pahorkatiny.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem území jsou paleogenní sedimenty lukovských vrstev (paleogén – paleocén) soláňského souvrství a belovežského souvrství (paleocén — střední eocén) račanské jednotky magurského flyše. Jedná se o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. Odolnější arkózové pískovce a slepence lukovských vrstev místy vystupují na povrch jako zajímavé skalní útvary.

Přírodní památka Makovica (30. 4. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Makovica (30. 4. 2005)

Flóra a vegetace: V celém porostu lze popsat několik lesních společenstev. Východní část je tvořena tzv. nahou bučinou, fytocenologicky náležejí k asociaci Luzulo-Fagetum, druhově chudé acidofilní bučině bez vytvořeného bylinného patra. Roztroušeně se vyskytuje diagnostický druh bika bělavá (Luzula luzuloides) a několik druhů rodu jestřábník (Hieracium). Směrem k západu se mění druhové zastoupení bylinného patra. Dominuje zde ostřice chlupatá (Carex pilosa) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), objevují se diagnostické druhy jako kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), svízel vonný (Galium odoratum) a další. Toto společenstvo náleží syntaxonomicky ke květnatým ostřicovým bučinám asociace Carici pilosae-Fagetum.

Přírodní památka Makovica (30. 10. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Makovica (30. 10. 2011)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl proveden. Na lokalitě se vyskytují běžné druhy živočichů charakteristické pro tuto oblast Chřibů, z plazů byl pozorován slepýš křehký (Anguis fragilis), často se zde zdržuje např. prase divoké (Sus scrofa). 

Lesnictví: Stromové patro tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata) a částečně i nepůvodní smrk ztepilý (Picea abies). Na úpatí se vyskytuje doubrava s podrostem strdivky jednokvěté (Melica uniflora). Část chráněného území slouží jako výzkumná plocha VÚLHM k výzkumu defoliace starých bukových porostů v Chřibech.

Management, ohrožení: V lesních porostech je možné hospodařit skupinově výběrným způsobem s následnou přirozenou obnovou. Cílem ochrany je hospodářský les s určitou druhovou skladbou. Chráněné území leží mimo značené turistické stezky a je poměrně málo navštěvované.

Natura 2000: Přírodní památka Makovica se nachází na území Evropsky významné lokality Chřiby (CZ0724091) o celkové rozloze 19 226,4512 ha.

Nahá bučina na východním okraji přírodní památky Makovica (30. 4. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Nahá bučina na východním okraji
přírodní památky Makovica (30. 4. 2005)


Literatura:

Hrabica, A. (1999): „Úprava hranic nadregionálního biocentra Buchlovské lesy a nové vymezení jeho jádrového území“, Brno 1999, dipl. práce MZLU.

Kohoutová (2000): Ochrana geologických lokalit na okrese Uherské Hradiště, Brno 

Krupičková (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Makovica, Uherské Hradiště.

Rebrošová, K. (2007): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. 

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uhersko- brodska. 3. upravené a rozšířené vydání.


•• Aktualizováno 7. 9. 2018 Přírodní park Chřiby Úvodní stránka Zpět