Přírodní památka Mravenčí louka

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Mravenčí louka, dříve uváděná i pod názvem Rubaniska,  představuje asi 150 m široký pás luk a pastvin s rozptýlenou zelení a křovinami podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského potoka. Nachází se za samotou východně od Krátkých, asi 1 km západně od obce Vápenice (obecní úřad), v nadmořské výšce 440 až 520 m. Katastrální území Vápenice u Starého Hrozenkova, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Mravenčí louka. Evidenční kód ÚSOP: 801. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 15,3527 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních luk a pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů i stromů, výskyt ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen zvrásněnými horninami svodnického souvrství (paleocén) bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou pískovců. Na kvartérních svahových sedimentech se vyvinuly kambizemě typické, v nivě potoka se nacházejí fluvizemě. Terén je poměrně členitý, vedle relativně rovných ploch zde najdeme typická sesuvná území s prameništi.

Flóra a vegetace: Na sušších stanovištích převažují zbytky společenstev přepásaných karpatských luk asociace Anthoxantho-Agrostietum s kostřavou červenou (Festuca rubra), místně také společenstva krátkostébelných pastvin svazu Violion caninae, na mokřadech a vlhkých loukách se nachází vegetace svazu Calthion s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) a mátou dlouholistou (Mentha longifolia), v návaznosti na lesní porosty i některé druhy lesních lemů. I přes změnu floristické skladby ve srovnání se záznamy Stanislava Staňka z 20. až 40. let 20. stol. zde bylo při botanických průzkumech nalezeno přes 260 druhů cévnatých rostlin. Ze vstavačovitých (Orchidaceae) se vyskytují prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v lesních porostech se přidává hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), foto © Zdeněk Podešva   Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), foto © Zdeněk Podešva

Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)

 

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)

Z dalších ohrožených, chráněných a jinak pozoruhodných druhů zde roste dnes již vzácný hořeček žlutavý pravý  (Gentianella lutescens subsp. lutescens), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), modřenec chocholatý (Muscari comosum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), vřes obecný (Calluna vulgaris), mochna bílá (Potentilla alba), kakost krvavý (Geranium sanguineum), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), v lesních porostech a jejich lemech např. dřín jarní (Cornus mas), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides).

Fauna: Podrobný zoologický průzkum lokality nebyl dosud proveden. V pramenných stružkách se hojně vyskytují larvy mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). K běžným druhům obojživelníků patří skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů zde žije slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix), pozorována byla i kriticky ohrožená užovka stromová (Zamenis longissimus). Ornitofauna je zastoupena běžnými druhy vázanými na lesní lemy. Na prameništích v blízkosti přírodní památky byl nalezen také vzácný měkkýš praménka rakouská (Bythinella austriaca).

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009)

Lesnictví: Chráněné území rozděluje ve střední části smrková monokultura s nepůvodním smrkem ztepilým (Picea abies). Z jižní strany je ohraničeno hrází listnatých dřevin s pestrou druhovou skladbou, v níž se uplatňuje dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), topol osika (Populus tremula) a další dřeviny.

Management, ohrožení: Území bylo historicky využíváno jako jednosečné louky. V době kolektivního hospodaření došlo k výrazné změně biotopů v neprospěch floristické skladby. Hůře přístupné svahy  zůstaly ležet ladem a postupně zarůstaly nálety dřevin, v mokřadech převládl tužebník jilmový. Západní část byla jedenkrát pohnojena minerálními hnojivy a částečně byla dokonce zorněna myslivci. Toto políčko bylo od roku 1987 ponecháno samovolné sukcesi a velmi rychle se zapojilo do okolní luční vegetace. V letech 1988 až 1991 byly brigádnicky pokoseny a od náletu vyčištěny některé plochy ve východní části území. V současné době se louky kosí jednou ročně. Na ploše smrkové monokultury by bylo vhodné prosadit změnu LHP ve prospěch listnatého lesa. V křovinatých porostech je možné provádět probírku s následnou přirozenou obnovou.

Natura 2000: PR Mravenčí louka se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mravenčí louka (23. 5. 2009)


Literatura:

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1998):  Inventarizační průzkum botanický PP Mravenčí louka. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. - Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uhersko- brodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Vlašín, M. (2009): Užovka stromová v České republice (1). - In: ZOO report profi, odborná příloha ZOO reportu, Brno, červen 2009, s. 1-3.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


Aktualizováno 7. 9. 2018 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět