Přírodní památka Myšince

Přírodní památka Myšince - extenzivní ovocný sad (23. 4. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Myšince - extenzivní ovocný sad (23. 4. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka Myšince představuje menší část rozsáhlého lesního komplexu Obora s poměrně zachovalými lesními společenstvy, na který navazují louky a extenzivní sady se společenstvy širokolistých suchých trávníků v kolinním stupni panonského termofytika. Nachází se v Hlucké pahorkatině na JZ svazích kóty Myšince (353 m n. m.) v nadmořské výšce 245 až 340 m, asi 1,3 km severně od středu obce Vlčnov. Na jižním okraji přírodní památky Myšince bezprostředně navazuje přírodní rezervace Kovářův žleb. Katastrální území Vlčnov a Veletiny. Vyhlášeno Nařízením Zlínského kraje č. 2/2014 ze dne 13. 1. 2014. Evidenční kód ÚSOP: -. Kategorie IUCN: -. Celková výměra: 11,6046 ha, výměra vyhlášeného ochranného pásma 4,2877 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (T3.4D).

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří paleogenní sedimenty bělokarpatské a račanské jednotky magurského flyše. Střídají se zde zčásti vápnité jílovce s pískovci, převážně glaukonitickými. Tyto horniny jsou místy překryty návějemi spraší, případně sprašových hlín. Půdními typy jsou hnědozemně a kambizemě.

Flóra a vegetace: V jihozápadní části území se nacházejí extenzivně obhospodařované louky a sady s polopřirozenými společenstvy širokolistých suchých trávníků (T3.4D), které místy přecházejí až k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1). V sadu převažují mezi ovocnými stromy slivoně, nachází se zde i vzrostlý exemplář jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), další byly nedávno vysázeny. V roce 2002 zde byla nalezena malá populace tořiče včelonosného (Ophrys apifera). Větší část území zaujímá lesní vegetace, kterou představují bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) na přechodu k panonsko-karpatským dubohabřinám (L3.3A) a panonským dubohabřinám (L3.4). Porosty jsou kompaktní, vertikálně rozrůzněné a velmi dobře zachovalé, s bohatým keřovým patrem. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), v keřovém patře, především v lesních lemech, se vyskytuje i kalina tušalaj (Viburnum lantana). Bylinné patro je vyvinuto v závislosti na zástinu, roste zde např. svízel vonný (Galium odoratum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), mochna bílá (Potentilla alba), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), violka lesní (Viola reichenbachiana), violka divotvárná (Viola mirabilis) a jahodník obecný (Fragaria vesca).

Fauna: Území je bohaté na teplomilné druhy hmyzu, z motýlů se vyskytují otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělopásek topolový (Limenitis populi), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) a další, hojná je také kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ornitofauny byl zaznamenán lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), strakapoud malý (Dendrocopos minor), strakapoud velký (Dendrocopos major), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěvuška modrá (Prunella modularis) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Lesnictví: Porosty jsou charakteristické zachovalou patrovitostí porostu, výrazným keřovým patrem i kvalitním bylinným podrostem. Uvnitř porostu se nalézá i menší plocha s výrazným podílem borovice lesní.

Natura 2000: Přírodní památka Myšince byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu části Evropsky významné lokality Kovářův žleb - Obora (CZ0720016) představující rozsáhlý a souvislý komplex ochranářsky cenných karpatských dubohabřin, bazifilních teplomilných doubrav, panonských dubohabřin, údolních olšin a porostů širokolistých suchých trávníků na extenzivně obhospodařovaných loukách a v sadech o celkové rozloze 214,1899 ha.


Literatura:

Králová, L. (2007): Tvorba plánu péče pro naturové území Kovářův žleb – Obora dle různých metodik a jejich následné zhodnocení. - Diplomová práce.

Lacina, D. et al. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje, část 10 – Biotopové lokality – kontinentální biogeografická oblast – Hlucko a Uherskobrodsko, EVL Kovářův žleb - Obora CZ0720013.

Mošťková, I. (1996): Flóra území severovýchodně od Vlčnova. - Ms., dipl. pr., Brno, Přír. fak. MU.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.


Aktualizace 25. 8. 2018 Založeno 12. 4. 2014 Úvodní stránka Zpět