Přírodní památka Louka pod Rančem

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (27. 6. 2003), foto © Z. Podešva

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (27. 6. 2003)

Základní údaje:  Přírodní památka Louka pod Rančem představuje květnatou louku na sušším stanovišti obklopenou ze všech stran lesem. Nachází se ve Vsetínských vrších pod kótou Brhleny (576 m n. m.) na jižně orientovaném pravém údolním svahu potoka Červenka v nadmořské výšce 490 až 520 m, asi 500 jižně od osady Ranč a 200 m severně od závěru průmyslové zóny v Jasenici, místní části Vsetína. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2030. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 0,7233 ha, vyhlášené ochranné pásmo 1,5 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Druhově bohatá společenstva květnatých luk s výskytem suchomilných a teplomilných druhů včetně vstavačovitých.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, varieta kyselá.

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)   Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

 

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Flóra a vegetace: Pestrá květena přepásaných karpatských luk s mozaikovitou vegetací různých společenstev s teplomilnými a suchomilnými prvky. Typická společenstva svazu Cynosurion s bohatou populací orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris) a prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Z dalších druhů zde roste např. devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), jetel horský (Trifolium montanum), jetel prostřední (Trifolium medium), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil lékařský (Veronica officinalis) a tužebník obecný (Filipendula vulgaris).
 
Na louce se nacházejí také rozptýlené skupinky keřů a stromů s lískou obecnou (Corylus avellana), bezem červeným (Sambucus racemosa), habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea), na okrajích rezervace ještě s břízou bělokorou (Betula pendula). V podrostu se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Na louce se vyskytuje množství různých druhů hmyzu, zejména motýlů, např. perleťovci, modrásci, okáči aj. Plazi jsou zastoupeni jako ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis). Vhodné podmínky ke hnízdění zde nachází několik druhů ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), linduška lesní (Anthus trivialis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Přírodní památka Louka pod Rančem (27. 6. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Louka pod Rančem (27. 6. 2003)

Lesnictví: V ochranném pásmu se nacházejí převážně listnaté lesy typu karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-Carpinetum s habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica), jedlí bělokorou (Abies alba) a lípou srdčitou (Tilia cordata). Na západní straně byly v minulosti další luční porosty, tyto plochy byly v 90. letech 20. stol. osázeny smrkem ztepilým.

Management, ohrožení: Louka je extenzivně využívána - každoročně pravidelně kosena. Vhodné by bylo občasné přepasení dobytkem. V současnosti je ohrožována sukcesí dřevin a expanzivních druhů travin, především válečky prapořité. Spodní částí území prochází místní asfaltová komunikace.

Natura 2000: Přírodní památka se nachází na severozápadním okraji Ptačí oblasti Horní Vsacko.


Literatura:

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Louka pod Rančem – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/louka-pod-rancem/>

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Louka pod Rančem, denní motýli – Lepidoptera. Ms., 7 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


•• Aktualizováno 11. 9. 2018   Úvodní stránka Zpět