Přírodní památka U Vaňků

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka U Vaňků představuje listnatý les na terase řeky Bečvy na západně a jižně orientovaném svahu. Nachází se v nadmořské výšce 315 až 340 m, východně od železniční stanice v Bystřičce ve Vsetínských vrších. Katastrální území Bystřička II, okres Vsetín. Vyhlášeno Nařízením č. 10/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2036. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 1,3809 ha, ochranné pásmo 1,4628 ha. Mapy.cz.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Předmět ochrany: listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména s bohatou populací silně ohroženého druhu ladoňky karpatské.

Flóra a vegetace: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin typu karpatské dubohabřiny. Bylinné patro se vyznačuje bohatým výskytem ladoňky karpatské (Scilla kladnii), jejíž populace se odhaduje na 20 000 rostlin. Dále zde roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a typické druhy hajní květeny.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)   Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii),
přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

 

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii),
přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z motýlů se vyskytují např. babočka osiková (Nymphalis antiopa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) aj. Ptáci jsou zastoupeni běžnými druhy, jako jsou budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin) a pěnkava obecná (Fringilla coelebs).

Lesnictví: Lesní hospodaření bylo v minulosti prováděno jen na malé části území, je zde patrné stromové patro se vzrostlým javorem klenem, lípou a dubem.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Management, ohrožení: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče, který předpokládá návrat k přirozené druhové skladbě dřevin s odstraněním nepůvodních druhů (smrk, borovice lesní, akát). Spodní okraj chráněného území se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované silnice a železniční trati. V této lokalitě se plánuje také výstavba nové rychlostní komunikace Valašské Meziříčí - Vsetín. Proto by bylo vhodné před případným započetím stavby přemístit populaci ladoněk do vyšších partií svahu.

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)


Literatura:

Hoskovec, L. (2007): Scilla kladnii Schur - ladoňka karpatská / scila karpatská. [online]. 2007-07-11 [cit. 2008-02-19]. Dostupné z http://botany.cz/cs/scilla-kladnii/.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Koutecká, V. (1997): Fytocenologický průzkum MZCHÚ „U Vaňků“. - Ms, depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Kučírek, L. (1999): Lesnické zhodnocení území U Vaňků. - Ms, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku U Vaňků na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 191.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol.: PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín 2001, 1. vydání, 568 stran.

Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? - Živa 4/93: 150-151.


•• Aktualizováno 11. 9. 2018 CHKO Beskydy  Úvodní stránka Zpět