Přírodní památka Vršky - Díly

Přírodní památka Vršky - Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Přírodní památka Vršky - Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Základní údaje: Přírodní památka Vršky - Díly představuje dvě samostatné lokality navzájem propojené ochranným pásmem. Nachází se na severovýchodním okraji města Vsetína na údolním svahu Díly a svazích kóty 513 m v trati Vršky. Část Vršky charakterizují především květnaté louky, část Díly pak agrární terasy s mezemi a pásy křovin. Leží v rozpětí nadmořských výšek 390 až 465 m, na pravém svahu údolí Vsetínské Bečvy a na rozvodí k Zádilskému potoku na okraji Vsetínských vrchů.  Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením č. 2/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2037. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 19,4137 ha, vyhlášené ochranné pásmo 6,60 ha. Mapy.cz.

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), PP Vršky-Díly, 25. 5. 2005   Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), PP Vršky-Díly, 25. 5. 2005

 Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. signifera)

 

Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. signifera)

Předmět ochrany: Květnaté louky s orchidejemi a teplomilnými druhy rostlin. Terasovitě členěný svah s mezemi a porosty křovin s výskytem ohrožených a vzácných druhů živočichů, především hmyzu a ptáků, bohatá populace pěnice vlašské. Území je cenné také krajinářsky a dendrologicky.

Geologie, půdní poměry: geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická.

Přírodní památka Vršky-Díly (25. 5. 2005)

Přírodní památka Vršky-Díly (25. 5. 2005)

Flóra a vegetace: V chráněném území se vyskytují převážně společenstva mezofilních ovsíkových a sveřepových luk a pastvin, jen ojediněle krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae a také teplomilné trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na podmáčených místech pak vegetace svazu Calthion. Nachází se ze také množství rozptýlené zeleně, v okrajových částech i listnaté lesíky s habrem obecným (Carpinus betulus), dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula) a javorem babykou (Acer campestre). Terasy jsou porostlé pásy křovin s hlohem obecným (Crataegus laevigata), slivoní trnkou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina), svídou krvavou (Cornus sanguinea), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), třešní ptačí (Cerasus avium) aj.

PP Vršky-Díly, květnaté louky v části Vršky (27. 6. 2003)

PP Vršky-Díly, květnaté louky v části Vršky (27. 6. 2003)

Na květnatých loukách roste ze vstavačovitých zejména vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), dále vstavač kukačka (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), z teplomilných a vzácných druhů např. hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), velmi vzácný ostružiník šedavý (Rubus canescens) rostoucí na Vsetínsku jen na dvou lokalitách, prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), růže keltská (Rosa gallica), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) aj.

Dále zde rostou běžnější druhy, např. devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), jetel horský (Trifolium montanum), jetel prostřední (Trifolium medium), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), violka srstnatá (Viola hirta) aj.

Přírodní památka Vršky - Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Přírodní památka Vršky - Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Fauna: Dosavadní zoologický průzkum byl zaměřen především na některé skupiny bezobratlých řádu blanokřídlých, rovnokřídlých, motýlů a ploštic. Z blanokřídlých se vyskytuje např. velmi vzácná teplomilná vosička kutilka jižní (Sceliphron destillatorium), která dosahuje velikosti až 30 mm a běžně se vyskytuje ve středomořské oblasti, z rovnokřídlých saranče vrzavá (Psophus stridulus) a kobylka Metrioptera brachyptera. Z brouků byl nalezen teplomilný kozlíček Phytoecia virgula. Vzácnější druhy motýlů reprezentují ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) a zelenáček velký (Jordanita notata). Do roku 1967 se na lokalitě Vršky nad zámkem vyskytoval modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), který již později nebyl nalezen. Četné jsou zde kupky s lučními druhy mravenců.

Píďalka maliníková (Mesoleuca albicillata), Vršky (27. 6. 2003)

Píďalka maliníková (Mesoleuca albicillata), Vršky (27. 6. 2003)

Křovinatá výslunná stanoviště s hlohem a trnkou v části Díly vyhledává k hnízdění pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio), dále na lokalitě hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla), nepravidelně koroptev polní (Perdix perdix), chřástal polní (Crex crex) a další běžné druhy jako budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), cvrčilka zelená (Locustella naevia), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěvuška modrá (Prunella modularis), strnad obecný (Emberiza citrinella) aj. Plazi jsou zastoupeni užovkou hladkou (Coronella austriaca) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis).

Lesnictví: Lesní porosty představují zbytky selských habřin s habrem obecným (Carpinus betulus), dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula) a javorem babykou (Acer campestre). Majitelé zde hospodaří podle doporučení ochrany přírody.

Management, ohrožení: Chráněné území se nachází v bezprostřední blízkosti městského sídliště a je ohrožováno nadměrnou návštěvností spojenou s nejrůznějšími rekreačními aktivitami, znečišťováním a zakládáním ohnišť. Květnaté louky jsou pravidelně koseny a podle potřeby jsou odstraňovány náletové dřeviny.

Přírodní památka Vršky-Díly (25. 5. 2005)

Přírodní památka Vršky-Díly (25. 5. 2005)


Literatura:

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Vršky – Díly. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bezděčka, P. a kol. (2008): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) přírodní památky Vršky-Díly, 9 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů(Lepidoptera) v PP Vršky-Díly (část Díly a část Vršky). Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Dančák, M. (1997 - 2000): Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhým v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). Ms, 45 s.. Dep. in: KÚ Zlín.

Holuša, J. ml. (1997): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) na lokalitě nad Vsetínem (Vršky). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Horčičko, I. (2002): Výzkum čmeláků v blízkém okolí Vsetína. Katedra zoologie PřF UP Olomouc, 10 s.

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Vršky. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1997): Inventarizační botanický průzkum Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Vršky - Díly na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Roháčová, M. (1997): Ploštice (Heteroptera) na lokalitě Za Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu. PP Vršky-Díly, 10 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trezner, J. (1996): Vzácná teplomilná kutilka jižní (Scelliphron destilatorium) ve Vsetíně. Ms., 1 s., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Valchář, Z. (1997): Historické údaje o výskytu některých význačnějších druhů denních motýlů na lokalitě Vršky-Díly (Vsetín). Ms., 2 pp. Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.


•• Aktualizováno 16. 10. 2018 CHKO Beskydy Úvodní stránka Zpět