Národní přírodní rezervace Mionší

Jedlobukový karpatský prales v NPR Mionší (6. 10. 2004)

Jedlobukový karpatský prales v NPR Mionší (6. 10. 2004)

Základní údaje: Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou rozlohou k největším pralesům v České republice. Nachází se na hřebeni a přilehlých příkrých svazích vrcholů Úplaz (949,6 m), Velká Polana (893 m) a Mionší vrch (883 m) exponovaných k východu a západu, s lesními loukami, pramenisky a v jihovýchodní části i drobnými skalkami. Leží v nadmořské výšce 720 až 950 m, asi 9 km jihozápadně od Jablunkova mezi obcemi Dolní a Horní Lomná, asi 1 km východně od středu obce Horní Lomná. Katastrální území Horní a Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, CHKO Beskydy. Rezervace zřízená výnosem MK ČSR č. 12.849/54 ze dne 10. 3. 1954. Evidenční kód ÚSOP: 244. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 169,70 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Největší komplex přírodě blízkých jedlobukových porostů karpatského typu s klenem v České republice. Ochrana zbytku jedlobukového karpatského pralesa s javorem klenem a smrkem v Moravskoslezských Beskydech s mozaikou drobných zbytků lesních luk a pastvin (polan), pramenisky a skalkami, s bohatou faunou a flórou.

NPR Mionší (6. 10. 2004)   NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

 

NPR Mionší (6. 10. 2004)

Geologie, půdní poměry: Silně denudovaný horský reliéf na paleogenním beskydském flyši. Rozsáhlejší severní část území je budována vlastními godulskými vrstvami, menší jižní část vrstvami istebňanskými. Prudké svahy Úplazu a Velké Polany jsou intenzivně fluviálně modelovány, především východní svah je rozbrázděn zdrojnicemi a levými přítoky potoka Mionší. Podmáčené plochy jsou pravděpodobně pozůstatky sesuvů. Ve vyšších polohách svahů se nacházejí kamenité sutě, níže pak svahoviny. Půdní typy: převládají hnědé lesní půdy se skeletem, v prameništích oglejené.

NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

Flóra a vegetace: Lesní porosty patří ke květnatým bučinám podsvazu Eu-Fagenion, maloplošně se vyskytují suťové a roklinové lesy svazu Tilio-Acerion. Hlavními dřevinami jsou buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Hojný je též javor klen (Acer pseudoplatanus), často s typicky utvářenou šupinovitou borkou. V nejvyšších polohách rezervace je přirozenou součástí porostu smrk (Picea abies), na vlhčích místech jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle javor mléč (Acer platanoides), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Místy je vyvinuto bohaté keřové patro, které tvoří bez červený (Sambucus racemosa), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), meruzalka alpská (Ribes alpinum), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), zimolez černý (Lonicera nigra) aj.

Vratička měsíční (Botrychium lunaria)   Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea)

Vratička měsíční (Botrychium lunaria)

 

Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea)

V bylinném patře roste např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), udatna lesní (Aruncus vulgaris), žindava evropská (Sanicula europaea). Typickými karpatskými prvky jsou šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a krtičník žláznatý (Scrophularia scopolii). Na horských loukách (polanách) rostou zvláště chráněné druhy, např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), vratička měsíční (Botrychium lunaria) a nápadný pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum).

NPR Mionší (foto P. Chytil)

Mykoflóra: Prales Mionší je bohatou mykologickou lokalitou, jednou z nejvýznamnějších v České republice. Pro růst hub je nenahraditelná druhová a prostorová diverzifikace ekosystémů. Na jednotlivé druhy dřevin jsou v určitém vývojovém stupni vázány specifické druhy dřevokazných hub, které jsou nejcennější složkou mykoflóry. Byl odsud popsán vzácný choroš ohňovec Pouzarův (Phellinus pouzarii) a outkovka beskydská (Antrodiella beschidica). Z dalších chráněných druhů zde rostou bolinka černohnědá (Camarops tubulina) a mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea). K velmi vzácným druhům patří např. penízečka liláková (Baeospora myriadophylla), šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides), hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens), štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii) a kalichovka matná (Chrysomphalina grossula). Na odumřelých jedlích lze na podzim nalézt typický korálovec jedlový (Hericium flagellum). Dalšími významnými mykologickými lokalitami v CHKO Beskydy jsou jedlobukové pralesy NPR Razula, NPR Salajka, PP Smradlavá, PP Vachalka a PR Kutaný.

 

NPR Mionší (foto F. Jaskula)

 

Choroš šupinatý, NPR Mionší (foto F. Jaskula)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

Fauna: Místní fauna je reprezentována především horskými druhy a je velmi zajímavá. Na určité druhy hub jsou vázány často velmi vzácné druhy hmyzu, z brouků např. drabčík Phyllodrepoidea crenata na korálovci jedlovém nebo drabčík Phyllodrepa puberula na bělochoroši hořkém (Tyromyces stipticus). Z dalších druhů brouků se vyskytuje např. střevlík nepravidelný (Carabus irregularis), na prameniště vázaný střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), střevlík Carabus obsoletus, střevlík kožitý (Carabus coriaceus), střevlík vrásčitý (Carabus intricatus) a roháček Ceruchus chrysomelinus. NPR Mionší je jedinou známou recentní lokalitou velmi vzácného saproxylického brouka - lesáka Cucujus haematodes.

Z motýlů byly zaznamenány vzácné druhy molů, např. mol chorošový (Scardia boletella), který se vyvíjejí v trouchnivém dřevě buků a na nich rostoucích troudnatcích kopytovitých. V České republice je znám pouze z pralesa Mionší a Novohradských hor. Jinými významnými druhy motýlů jsou hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), bourovec měsíčitý (Cosmotriche lunigera), píďalky šedokřídlec jeřábový (Venusia cambrica), různorožec černopásný (Fagivorina arenaria), můry kukléřka věsenková (Cucullia prenanthis), šedavka rudoskvrnná (Apamea rubrirena) a další.

Z měkkýšů zde bylo nalezeno přes 60 druhů, např. vřetenatka hrubá (Vestia gulo), typický karpatský druh, který zde dosahuje západní hranice rozšíření, vřetenka šedivá (Bulgarica cana), pralesní řasnatka žebernatá (Macrogastra latestriata), endemická vřetenatka Ranojevičova moravská (Vestia ranojevici moravica), vzácný plž jehlovka malinká (Acicula parcelineata), aksamítka sametová (Causa holosericea) a několik dalších karpatských endemitů.

NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

V NPR Mionší a v širším okolí bylo pozorováno 110 druhů obratlovců (5 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 73 druhy ptáků, 28 druhů savců). Obojživelníci jsou zastoupení mlokem skvrnitým (Salamandra salamandra), čolkem horským (Triturus alpestris) a skokanem hnědým (Rana temporaria), z plazů se vyskytuje dnes již vzácná zmije obecná (Vipera berus). Na pralesovitý porost s doupnými stromy je vázána řada druhů ptáků, hnízdí zde např. kriticky ohrožený druh fauny ČR puštík bělavý (Strix uralensis), silně ohrožený datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), včelojed lesní (Pernis apivorus) a čáp černý (Ciconia nigra). Z dalších význačných druhů ptáků zde žijí také datel černý (Dryocopus martius), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), lejsek šedý (Muscicapa striata), žluna šedá (Picus canus) aj. Do padesátých let 20. stol. se zde vyskytoval i tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

Z menších savců byl mimo běžné druhy zjištěn chladnomilný rejsek horský (Sorex alpinus), který je považován za glaciální relikt. Díky zachovalosti prostředí, rozloze, klidu a návaznosti na slovenská pohoří je území přitažlivé i pro velké šelmy jako jsou rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos) a vlk (Canis lupus).

NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

Lesnictví: Jádrovým územím NPR Mionší jsou porosty blízké svým druhovým složením a porostní výstavbou původním jedlobukovým karpatským pralesům. Charakter přírodě blízkých lesů dotvářejí mohutná torza stojících odumřelých stromů, zlomy a vývraty. Nejmohutnější jedle v rezervaci dosahovaly průměru 1,5 m v prsní výšce, což znamená, že jejich obvod byl až 5,5 m. Dorůstaly výšky 45 až 60 m a dožívaly se stáří 250 až 450 let. Zásadní otázkou z hlediska dalšího vývoje porostů v NPR Mionší je do budoucna míra zásahů upravujících dřevinnou skladbu. V současné době dochází k postupné samovolné přeměně jedlobukového pralesa v bučinu. Na základě speciálního odborného šetření bude nutné rozhodnout, zda ponechat konkurenční vztahy mezi dřevinami na přírodním výběru anebo zda jemnými zásahy do podúrovně uvolňovat nadějné jedince ustupujících dřevin z přirozené dřevinné skladby, zejména v případě jedle bělokoré. Kromě převažujícího buku zmlazuje na příhodných místech dosti hojně i jedle, která je však výrazněji ohrožena okusem zvěří. Proto bude nutné pokračovat v mechanické ochraně především semenáčků jedle formou individuálních oplůtků nebo maloplošných oplocenek.

NPR Mionší, výhled z Velké Polany (foto F. Jaskula)

Management, ohrožení: Již od 17. století byly lesní porosty ponechávány bez pěstebních zásahů s ohledem na nerušený úkryt zvěře, hlavně jelení, srnčí a tetřevů. V druhé polovině 18. století, při začínajícím cílevědomém lesním hospodaření, byly těšínskou komorou ohraničeny lesy určené k produkci dříví, ve kterých se nesmělo pást. Do těchto lesů byla pojata také trať Mionší a s ní sousedící trať Úplaz. Od 16. století do poloviny 18. století byla největší z polan, Velká Polana, využívána k salašnictví. Po zákazu pastvy (konec 19. století) se polany pouze kosily a od 70. let 20. stol. se tyto plochy vyvíjely většinou bez zásahů. Teprve od roku 1995 se začaly vybrané plochy znovu kosit. Současná péče se soustřeďuje na záchranu a posílení silně ohrožené původní populace jedle bělokoré. Pro svoje významné hodnoty je prales Mionší předmětem zkoumání mnoha vědeckých institucí. Jedná se o jednu z 15 ploch v České republice, kde se dlouhodobě sleduje dynamika přirozeného vývoje lesních porostů. Jsou zde založeny trvalé plochy pro sledování stavu rostlinné a živočišné složky. 

Panel zrušené naučné stezky u hranice NPR Mionší (27. 5. 2005)

Naučná stezka: V minulosti bylo možné navštívit samotný prales Mionší s průvodcem po zřízené naučné stezce. Těmito návštěvami však prales značně utrpěl, a tak od 1. ledna 1989 byla tato stezka z důvodu zachování nerušeného přírodního prostředí pro rozmnožování a úkryt řady vzácných druhů živočichů pro veřejnost uzavřena.

V roce 2005 zřídila Správa CHKO Beskydy novou okružní naučnou stezku (NS Mionší) s celkovou délkou 7 km a převýšením 330 m. Tato nová naučná stezka neprocházela přes území NPR, pouze na krátkém úseku vedla ochranným pásmem podél hranice rezervace. Naučná stezka byla určena pouze pro pěší, na desíti zastávkách seznamovala návštěvníky s pralesem Mionší, jeho přírodou i historií, otevřena byla sezónně od 1. června do 15. září.  Po 9 letech provozu, v roce 2013, se Správa CHKO Beskydy rozhodla ukončit stávající NS k pralesu a stezku demontovala. Důvodem byly fyzicky i morálně zestárlé panely, mladý les, který zakryl výhledy, nízká návštěvnost posledních let, znepokojivé zprávy o rušení hnízdících ptáků v NPR Mionší a ohrožování návštěvníků padajícími stromy. Zůstává však možnost absolvovat trasu NS s průvodcem.

 

Zákaz vstupu do NPR Mionší

 

Panel zrušené naučné stezky Mionší (27. 5. 2005)

Historie: První územní ochrana pralesa Mionší se datuje již od roku 1922. Úředně byla částečná rezervace „Polesí Dolní Lomná“ zřízena Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty čj. 143.547, o ochraně přírodních památek ze dne 31. 12. 1933 na ploše 95,05 ha. Předmětem ochrany byly pralesovité porosty buku, jedle, smrku a javoru ve stáří od 130 do 270 let. Definované ochranné podmínky a stanovení výměry shodné se současnou NPR obsahuje výnos z roku 1954 o státní přírodní rezervaci Mionší, přehlášeno výnosem č. 14.200/88-SÚOP Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 11. 1988. Původ názvu lze nejspíše chápat jako nářeční protějšek českého „menší”, tedy menší mezi ostatními lesy. Odbyt dříví z tohoto značně odlehlého polesí byl špatný, a to nám dnes vysvětluje, proč se prales Mionší uchránil před ničivou těžbou dřeva. Jako součást těšínského panství střídal prales Mionší často své vlastníky. V roce 1895 se stal majitelem celé oblasti, k níž les náležel, Bedřich Habsburský, známý zde více pod přízviskem „markýz Gero”. V roce 1904 si nechal arcivévoda vystavět v krásném prostředí loveckou chatu, v níž trávil volné chvíle při lovu tetřevů a jelenů, na nějž se vydával koňmo po úzké lesní cestě.

NPR Mionší (6. 10. 2004)

NPR Mionší (6. 10. 2004)

Natura 2000: NPR Mionší má významné postavení v územním systému ekologické stability, v rámci kterého byla již v minulosti zařazena do evropské sítě území zvláštního zájmu ochrany přírody Smaragd a do programu CORINE - biotopy. Nachází se na území, které bylo navrženo jako evropsky významná lokalita Beskydy (kód CZ0724089) v kategorii CHKO o celkové rozloze 120 386,5333 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích. Rezervace je také součástí Ptačí oblasti Beskydy. Předmětem ochrany jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), puštíka bělavého (Strix uralensis), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. 

NPR Mionší - podzim na Velké Polaně (6. 10. 2004)

NPR Mionší - podzim na Velké Polaně (6. 10. 2004)


Literatura:

Adam, D. et al. (2007): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Mionší na období 2009-2018.

Bartošová, D. (1983): Inventarizační průzkum zoologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cieslarová, J. (2007): Travinobylinná vegetace Jablunkovska. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplom. práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Čížek, L., Kostanjšek, F., Hauck, D., Konvička, O., Foltan, P. et Okrouhlík, J. (2015): Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Certifikovaná metodika. Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice. 27 s.

Duda, T. (2005): Dynamika vývoje synuzie dřevin NPR Mionší. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Dvořák, D. et Běťák, J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia – I. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102(1): 49-87.

Gavenda, O. (1958): Prales na Menšim. Za krásami domova, Praha, 4: 276–277.

Hablawetz, J. (2001): Podíl hub na dekompozici dřeva v NPR Mionší. Diplomová práce, MZLU Brno.

Hájková, A. (1985): Prales Mionší - státní přírodní rezervace. Věda a technika mládeži, Praha, 12.

Holec, J. (2001): Ekologické skupiny a strategie velkých hub. - Živa 3/2001: 107.

Holec, J. & Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Holub, J. (1982): Inventarizační průzkum lesnický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horák, J., Mertlik, J., Chobot, K. et Kubáň, V. (2009): Distribution of a raresaproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe. Klapalekiana 45: 191–197.

Horák, J., Zaitsev, A. A. et Vávrová, E. (2011): Ecological requirements of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) – the beetles’ stronghold on the edge of its distribution area. Insect Conservation and Diversity 4: 81–88.

Horsák, M. (2005): Malakologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Horsák, M., Novák, J., Novák, M. (2006): Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech. – In: Malacologica Bohemoslovaca, 5: 18–24. [online]. 2006-05-12 [cit. 2006-12-04]. Dostupné z <http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Mionsi.pdf>. 

Hort, L., Vrška, T. & Adam, D. (2008): Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 22-27.

Chmelař, J. (1957): Studie o vývoji jedle v podmínkách přirozeného člověkem neovlivněného lesa, jako příspěvek k řešení otázky celkového ústupu jedle. Kandidátská disertační práce. VŠZL v Brně, Lesnická fakulta, Katedra lesnické botaniky a fytocenologie. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Chmelař, J. (1958): Ústup jedle v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Acta dendrologica Čechoslovaca I, 6-20.

Chmelař, J. (1959): Přirozená obnova jedle (Abies alba Mill.) v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Lesnictví 5, 225-238.

Janík, D., Král, K., Adam, D., Hort, L., Šamonil, P., Unar, P. & Vrška, T. (2018): Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin / The Year of Czech Primeval Forests II. Spatiotemporal Patterns and Competition of Trees. Živa 2/2018.

Jeniš, I. (1995): Sběr coleopter v pralese Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Kočí, M. (2004): Botanický inventarizační průzkum NPR Mionší. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kohout, M. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o rezervace východní části Beskydského regionu. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Konvička, O. et Čížek, L. (2015): Rozšíření rýhovců Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice. Acta Carp. Occ. 6: 111–114. ISSN 1804-2732.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. & Krupa, M. (2013): Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v CHKO Beskydy v období let 1936-2013 a faktory jejího poklesu. In:Acrocephalus (Ostrava) 28 (2013): 21-28, Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu (Mionší). - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Ložek, V. (1954): Měkkýši pralesní rezervace Mionší u Jablunkova. - Ochrana přírody Praha 9(1): 23-24.

Maděra, P., Úradníček, L. (2000): Pomozte nám hledat největší stromy. - In: Lesnická práce 79/1, Kostelec nad Černými lesy.

Musiol, P. (1971): Ústup jedle v přírodní rezervaci Mionší. Diplomový úkol. VSZ v Brně, LF.

Nejezchleb, B. (1982): Možnosti záchrany jedle v SPR Mionší. Diplomová práce. VŠZ v Brně, LF.

Nosek, J. (1954): Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa I. Návrh metodiky a výsledky výzkumu v reservaci Mjonší v Moravskoslezských Beskydách. NČSAV, Praha, 128 s.  

Palán, R. (2014): Změny dřevinného patra v NPR Mionší. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Hort.

Palečková, L. (2018): Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R. 

Pastuchová, D. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Smrku, Kněhyně a Mionší. -  Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Pecháček, P., Kolbel, M., Urban, P. (1997): Budúcnosť jedle v pralesoch východnej Európy. - Život. prostr., Vol. 31, No. 1, 1997. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pospíšil, V. (1952): Rozšíření játrovek v Moravskoslezských karpatech. Botan. listy 1952/53.

Procházka, J. , Schlaghamerský J. (2015): Ohrožení brouci CHKO Beskydy. Živa 3/2015, s. 128-130.

Průša, E. (1994): České a moravské pralesy - jejich struktura a ekologie. In: Kolektiv (1994): Sborník referátů z pracovního semináře Výzkum lesních rezervací. Český ústav ochrany přírody. Výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně a VŠZ v Brně, FLD.

Průša, E. (2001): Prognóza vývoje pralesovitých porostů v ČR. – In: Lesnická práce, roč. 80, č. 12/2001, Kostelec nad Černými lesy.

Přívětivý, T. (2013): Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Mionší, Razula, Salajka). Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Hort.

Řehák, J. (1963): Poznatky ze studia přirozených lesů reservace Mionší a jejich využití v podrostním hospodářství. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu “Výzkum lesní biocenosy 7-3”, dílčí úkol “Výzkum reservací 7-3.4”.] Zbraslav, VÚLHM: 119.

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Samek, V. & Javůrek, M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydech. - Čas. Slez. Muz., ser. C, 3: 11-30.

Sitek, J. (1999): Lepidopterologický výzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Sitek, J. (2004): Dílčí zpráva o provedeném průzkumu Lepidopter (NPR Mionší) za rok 2003. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spáčilová, J. (1996): Mykologický průzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Szopa, R. (2005): Dílčí zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) za rok 2003 (NPR Mionší). - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Švendová, K. (1975): Fytocenologická studie rezervace "Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz., ser. C, 24: 153-172.

Tomášek, V., Myslikovjan, T. a kol. (2017): Regionální akční plán pro tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Beskydech. AOPK ČR, 42 s.

Trnka, F. (2019): Cucujus haematodes - lesák. Naturabohemica.cz [online]. 2019-01-19 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z <http://www.naturabohemica.cz/cucujus-haematodes/>

Vicherek P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Mionší z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Vrška, T., Hort, L. (2001): 150 let výzkumu pralesovitých rezervací v České republice (1851-2001). In: Lesnická práce, roč. 80, č. 10/2001, Kostelec nad Černými lesy.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D. (2000): Prales Mionší – historický vývoj a současný stav. Journal of Forest Science 46, 411-424.

Vyskot, M. et al. (1981): Československé pralesy. Academia, Praha. 


Aktualizováno 3. 2. 2020 CHKO Beskydy Úvodní stránka Zpět