Přírodní památka Chvalčov

Přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Chvalčov představuje mokřad s tůňkami na světlině na okraji lesního porostu. Nachází se v Hostýnských vrších (okrsek Rusavská hornatina) v nadmořské výšce 392 až 406 m n. m na terase na pravém údolním svahu říčky Bystřičky (severní úpatí Hostýna), na okraji obce Chvalčov v lokalitě Na pasekách, asi 200 m jižně od obecního úřadu. Katastrální území Chvalčova Lhota. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 4/2013 ze dne 2. 12. 2013, již v roce 1993 byla lokalita vyhlášena jako VKP Mokřad nad OÚ Chvalčov. Evidenční kód ÚSOP: 5983. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková výměra: 1,1935 ha, výměra vyhlášeného ochranného pásma 1,6653 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Čolek velký (Triturus cristatum) - evropsky významný druh a jeho biotop. Čolek velký je zařazen mezi druhy živočichů v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb. jako druh v zájmu Evropského společenství, jehož ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen paleogenními horninami hostýnských vrstev soláňského souvrství račanské jednotky magurského flyšového pásma. Převažují v něm modrošedé hrubozrnné vápnité pískovce (organodetritické) nad jílovci. Na deluviálních kamenitých až hlinito-kamenitých sedimentech se vyvinula kambizem modální a pseudoglej modální. V západní části území se nachází silné prameniště se studnou, ze které je voda odváděna strouhou do větší tůňky.

Flóra a vegetace: Díky postupujícím sukcesním procesům a podmáčení lokality se zde z původního bezlesí vytvořila mozaika mokřadních vrbin a makrofytní vegetace mělkých stojatých vod. Dřeviny jsou převážně náletového původu, zastoupeny jsou vrby (Salix sp.) a topoly (Populus sp.), bříza bělokorá (Betula pendula), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus) a třešeň ptačí (Prunus avium). Nepůvodní  druhy dřevin představuje skupina trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) v SV části území.

Rdest vzplývavý (Potamogeton natans), přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2015)   Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2011)

Rdest vzplývavý (Potamogeton natans)
Přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2015)

 

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
Přírodní památka Chvalčov (5. 6. 2011)

Vodní a mokřadní společenstva jsou zastoupena běžnými druhy. V tůni a na jejích okrajích roste rákos obecný (Phragmites australis) a přeslička bahenní (Equisetum palustre), na podmáčených místech a prameništích rozrazil potoční (Veronica beccabunga), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), vrbina hajní (Lysimachia nemorum) a ostřice řídkoklasá (Carex remota). Zajímavý je výskyt rozrazilu štítkovitého (Veronica scutellata) zařazeného v červeném seznamu ČR mezi méně ohrožené druhy (C4a). Na mokřadní loučce se nachází malá populace ohroženého prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), z orchidejí byl zaznamenán také vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Z vodní flóry se vyskytují např. okřehky (Lemna spp.), hvězdoš (Callitriche sp.) a rdest vzplývavý (Potamogeton natans).

Čolek velký (Triturus cristatum), foto © Zdeněk Podešva

Čolek velký (Triturus cristatum)

Fauna: Mokřad s tůňkami plní funkci biotopu pro významná společenstva obojživelníků a bezobratlých živočichů. Vyznačuje se bohatou druhovou rozmanitostí a výskytem více zvláště chráněných druhů. V tůňkách a jejich okolí se vyskytují různé druhy hmyzu, nápadné jsou především vážky (Odonata). Z obojživelníků je významný především výskyt čolka velkého (Triturus cristatum), který je zde zároveň hlavním předmětem ochrany. Na lokalitě byl v roce 2010 až 2011 proveden inventarizační průzkum se zaměřením na obojživelníky. Dle tohoto průzkumu je stav populace čolka velkého příznivý. Z dalších druhů obojživelníků byli zaznamenáni čolek horský (Triturus alpestris), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria) a rosnička zelená (Hyla arborea). Z velkých savců vyhledává mokřad prase divoké (Sus scrofa).

Lesnictví: Součástí chráněného území nejsou žádné lesní pozemky, většina vzrostlých dřevin pochází z náletu. V jihozápadní části lokality na okraji ZCHÚ se nachází lesní porost (nelesní pozemek) na severně ukloněném příkrém svahu, který je tvořen monokulturou smrku ztepilého. Jižně a východně navazují smrkové lesy, jejichž vlastníkem je obec Chvalčov.

Tůňka v přírodní památce Chvalčov (5. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Tůňka v přírodní památce Chvalčov (5. 6. 2011)

Management, ohrožení: Chráněné území je situováno na okraji obce, ještě v 50. letech 20. stol. byla lokalita i její širší okolí bezlesím s trvalými travními porosty, které byly využívány k sušení sena a nejspíš i k občasné pastvě. Později zde bylo zřízeno sportoviště s volejbalovým hřištěm a lavičkami, tůňka sloužila v zimě jako kluziště. V současnosti je lokalita silně podmáčená, téměř bez dalšího využití, jsou zde také pozůstatky veřejného osvětlení a laviček. Územím prochází přístupová cesta k rekreační chatě, která je na podmáčených místech zpevňována drceným kamenivem a stavební sutí. Tyto materiály se nacházejí i v části mokřadní loučky s prstnatcem májovým, která je také silně rozrývána divokými prasaty. Ohrožení biotopu čolka velkého představuje především zazemňování tůňky a její zarůstání rákosem obecným, případně nelegální vysazení ryb. Údržba přírodní památky proto spočívá v likvidaci náletových dřevin z plochy, především v okolí tůněk, a citlivém odstraňování porostů rákosu a sedimentů z větší tůňky tak, aby bylo dosaženo celkové zlepšení stavu biotopu. Údržbu zajišťuje vlastník (obec Chvalčov) a ČSPOP – Českomoravské sdružení pro ochranu přírody.

Natura 2000: Vyhlášení PP Chvalčov bylo provedeno v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality Chvalčov (kód CZ0723406) jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice.

Mokřadní loučka v přírodní památce Chvalčov (5. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Mokřadní loučka v přírodní památce Chvalčov (5. 6. 2011)


Literatura:

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., Depon. in KÚ Zlín; 60/14 ZO ČSOP Via Hulín.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Chvalčov (návrh na vyhlášení) na období 2012 – 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pazderová, M. (2013): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chvalčov. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Šálek, P. (2002): Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách v okrese Kroměříž. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Chvalčov z oboru batrachologie (čolek velký). Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.


Aktualizováno 27. 8. 2018 Úvodní stránka Hostýnské vrchy Zpět