Přírodní památka Losky

Přírodní památka Losky (4. 4. 2009)

Základní údaje: Přírodní památku tvoří východní část opuštěného hliniště na SV okraji obce Ježov v trati Losky po levé straně státní silnice II/422 z Ježova směrem do Osvětiman. Lokalita se nachází v Žádovické pahorkatině (podcelku Kyjovské pahorkatiny) v nadmořské výšce 238 až 256 m n. m. Katastrální území Ježov, okres Hodonín. Vyhlášeno Nařízením Okresního úřadu Hodonín č. 7/2002 ze dne 12. 9. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2202. Kategorie IUCN: III - přírodní památka. Celková výměra 0,0731 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Odkryv profilu sprašových sedimentů kvartérního stáří s fosilními půdami a jejich deriváty. Lokalita skýtá také řadu paleoklimatických a paleogeografických údajů pro celou přilehlou oblast a je důležité ji zachovat v současné podobě.

 

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží je tvořeno magurským příkrovem flyšového pásma, jeho dílčí račanskou jednotkou. Převažují zde sedimenty vsetínských vrstev zlínského souvrství, které mají charakter středně rytmického flyše s vápnitými jílovci a pískovci, zpravidla glaukonitickými. V okolí Ježova se nacházejí polohy arkózových křemenných pískovců luhačovických vrstev zlínského souvrství, které jsou názorně odkryty v Ježovském lomu. V kvartéru na morfologicky členitém podloží, převážně na jihovýchodních svazích, sedimentovaly spraše. Na sedimentech zlínského souvrství se v období holocénu vyvinuly lehké až středně těžké hnědé půdy (kambizemě), na spraších pak úrodné hnědozemě.

Přírodní památka Losky (1. 3. 2003)

V kolmé stěně hliniště, kde se v minulosti těžily spraše pro cihelnu u Osvětiman, jsou odkryty sprašové sedimenty kvartérního stáří. Na třetihorních paleogenních flyšových horninách magurské skupiny příkrovů je vyvinut 5 m mocný profil obsahující několik fosilních půd a jejich deriváty, spraše a přemístěné zvětraliny podložních terciérních hornin. Vývoj na lokalitě neprobíhal nepřetržitě.

Přírodní památka Losky (28. 4. 2004)

Nejstarší uložené polohy fosilních půdních sedimentů odpovídají cromerskému interglaciálu (pedokomplex X, stáří cca 0,8 mil. let) a nejmladší půdy staršímu würmskému interstadiálu (pedokomplex II, stáří cca 30 až 10 tis. let). Celý profil je výjimečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání období klidných s nerušenou tvorbou půd s obdobími neklidnými, v nichž probíhala jak sedimentace spraší, tak odnos.

Informační panel u PP Losky (4. 4. 2008)

Nedaleko, již na území Zlínského kraje, se nacházejí další dvě zajímavé geologické lokality, již zmíněná přírodní památka Ježovský lom (0,6 km) a přírodní památka Medlovický lom (4 km).

 

Hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
v přírodní památce Losky (22. 9. 2005)

 

Přírodní památka Losky
(28. 4. 2004)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, zarůstá náletovými dřevinami, především akátem a borovicí.

Přístup ke stěně hliniště v přírodní památce Losky (28. 4. 2004)

Management, ohrožení: Vzhledem ke svému charakteru není odkryv ohrožen negativními vlivy z okolí a k jeho ochraně dostačuje plocha zahrnutá do území přírodní památky. Údržba bude spočívat v občasném odstraňování náletových dřevin, především akátu. Lokalita si zasluhuje plánovanou ochranu, včetně popularizace výsledků přímo na lokalitě formou informační tabule.

Porosty s bohatou populací hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) nad PP Losky (22. 9. 2005)


Literatura:

Havlíček, P. et Gürtlerová, P. (2002): Databáze významných geologických lokalit: 3074 Losky [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/3074.

Havlíček, P. et Smolíková, L. (2002): Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, ročník 35, s. 131–134.

Hubáčková A., Vachek M., Ambrozek L., Kučera Z., Paličková M., Jongepierová I., Čmelík P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Kohoutová, I. (2000): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 109-114, Brno.

Matuška, P. (2011): Plán péče o přírodní památku Losky na období 2012-2021. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Novotný, I. a kol. (2011): Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Chřibech. - Bryonora, Praha. 47: 1-8.

Smolíková, L. (2001): Zpráva o mikromorfologickém výzkumu fosilních půd a jejich derivátů na lokalitě Losky – Ježov, jejich genetické zhodnocení, polygenetický a paleoklimatický vývoj, geografický a stratigrafický význam.

Vachek, M. (2002): Plán péče pro přírodní památku Losky na období 2002-2011. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.


Aktualizováno 22. 3. 2020   Úvodní stránka Zpět