Přírodní památka Nad Vápenkou

Přírodní památka Nad Vápenkou (29. 5. 2005)

Přírodní památka Nad Vápenkou (29. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka Nad Vápenkou představuje teplomilná stepní společenstva s výskytem koniklece velkokvětého a několika druhů orchidejí. Nachází se na mírném svahu převážně severní až severovýchodní expozice v Kuželovské kotlině (okrsek Hlucké pahorkatiny) nad údolím řeky Veličky. Lokalita je situována v nadmořské výšce 334 až 351 m n. m. na západním okraji obce Javorník nad Veličkou mezi železniční zastávkou a silnicí směr Vrbovce (SK), svým západním okrajem přímo sousedí s CHKO Bílé Karpaty. Katastrální území Velká nad Veličkou, okres Hodonín. Vyhlášeno 1. 8. 2001. Evidenční kód ÚSOP: 2139. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Výměra vlastního chráněného území 0,5483 ha, celková výměra včetně vyhlášeného ochranného pásma je 0,8361 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachování xerotermních společenstev s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů, nejbohatší populace koniklece velkokvětého v Bílých Karpatech.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří flyšové sedimenty kuželovského souvrství (spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Ve flyšových vrstvách převažují světle šedé až namodralé vápnité jílovce a šedé prachovce nad jemnozrnnými vápnitými pískovci. Typické jsou slabé vložky rezavě zbarvených zvětrávajících pelokarbonátů. Názorně je kuželovské souvrství odkryto v nedalekém opuštěném hliníku cihelny (typová lokalita kuželovského souvrství v EVL a PP Velický hliník). Půdy jsou místy mělké, značně skeletovité, celé území přírodní památky se nachází na sesuvu. V půdních typech převažuje černice fluvická.

Záraza bílá (Orobanche alba), přírodní památka Nad Vápenkou (6. 6. 2004)   Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), přírodní památka Nad Vápenkou (10. 6. 2012)

Záraza bílá (Orobanche alba),
přírodní památka Nad Vápenkou (6. 6. 2004)

 

Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea),
přírodní památka Nad Vápenkou (10. 6. 2012)

Flóra a vegetace: Svažité loučky mají charakter stepních lad s teplomilnou vegetací širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), na mělkých půdách také s neuzavřenou vegetací, v níž se uplatňuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ostřice chabá (Carex flacca) a ostřice Micheliova (Carex michelii), na opuštěném políčku převažuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). V přírodní památce Nad Vápenkou se nachází nejbohatší populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v Bílých Karpatech (již mimo území CHKO), která čítá asi 300 jedinců.

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) v přírodní památce Nad Vápenkou (7. 4. 2012)

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) v přírodní památce Nad Vápenkou (7. 4. 2012)

Na poměrně malé ploše jsou několika druhy významně zastoupeny také vstavačovité (Orchidaceae), např. vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), tořič včelonosný (Ophrys apifera), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), bradáček vejčitý (Listera ovata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a vzácně i kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z dalších významných druhů zde roste např. len žlutý (Linum flavum), hořec křížatý (Gentiana cruciata), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), růže galská (Rosa gallica), záraza bílá (Orobanche alba), vítod větší (Polygala major), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), jetel alpinský (Trifolium alpestre), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Na území přírodní památky se nachází také několik solitérních stromů a keřů, především borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a hlohy (Crataegus spp.), západní okraj území je lemován dnes již vzrostlými listnatými stromy, převážně lípami.

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) v přírodní památce Nad Vápenkou (7. 4. 2012)   Světlopáska ostřicová (Deltote deceptoria), přírodní památka Nad Vápenkou (10. 6. 2012)

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis),
přírodní památka Nad Vápenkou (7. 4. 2012)

 

Světlopáska ostřicová (Deltote deceptoria),
přírodní památka Nad Vápenkou (10. 6. 2012)

Fauna: Podrobnější zoologické průzkumy lokality nebyly zatím provedeny. Na teplomilnou vegetaci je vázána celá řada ohrožených a chráněných druhů bezobratlých, především hmyzu, jako např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), čmelák zahradní (Bombus hortorum), čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák úhorový (Bombus ruderarius), pačmelák cizopasný (Bombus rupestris) a mravenec trávní (Formica pratensis). Z motýlů byl pozorován např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), z brouků svižník polní (Cicindela campestris) a zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Měkkýši jsou zastoupeni suchomilnými stepními druhy páskovkou žíhanou (Cepaea vindobonensis) a vzácnou žitovkou obilnou (Granaria frumentum), která se vyskytuje pouze na několika příhodných lokalitách v jižní části Bílých Karpat. Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z ornitofauny byl při hnízdění zaznamenán bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a strnad luční (Miliaria calandra), v okolí byla pozorována také křepelka polní (Coturnix coturnix).

Přírodní památka Nad Vápenkou (27. 7. 2005)

Přírodní památka Nad Vápenkou (27. 7. 2005)

Management, ohrožení: V minulosti byla lokalita využívána jako pastvina, nacházelo se zde i drobné políčko. Po opuštění těchto tradičních způsobů obhospodařování začalo území zarůstat třtinou křovištní, válečkou prapořitou a náletovými dřevinami, které byly odstraněny v roce 2001. Zároveň byla zahájena údržba nově vyhlášeného chráněného území spočívající především v pravidelném kosení a odstraňování náletu dřevin.

Natura 2000: Chráněné území je v překryvu se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou Nad Vápenkou (CZ0622172) o celkové rozloze 0,5714 ha, zařazenou do kontinentální biogeografické oblasti. Hlavním předmětem ochrany je lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Přírodní památka Nad Vápenkou (29. 5. 2005)

Přírodní památka Nad Vápenkou (29. 5. 2005)


Literatura:

Hubáčková A., Vachek M., Ambrozek L., Kučera Z., Paličková M., Jongepierová I., Čmelík P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Nad Vápenkou. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. (2010): Plán péče o Přírodní památku Nad Vápenkou na období 2010 – 2020. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.


Aktualizace 25. 8. 2018   Úvodní stránka Zpět