Přírodní památka Babí hora

Přírodní památka Babí hora (13. 5. 2013)

Přírodní památka Babí hora (13. 5. 2012)

Základní údaje: Přírodní památka Babí hora představuje stepní louky a bývalé pastviny. Nachází se v Boršické pahorkatině v nadmořské výšce 320 až 330 m, asi 120 m jihozápadně od kóty Babí hora (335 m n. m.). Katastrální území Hluk. Vyhlášeno Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 2 /1998 ze dne 16. 3. 1998. Evidenční kód ÚSOP: 1919. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 1,1872 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachování zbytku jedinečných stepních společenstev panonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů.

Geologie, půdní poměry: Lokalita patří geologicky k hluckému vývoji bělokarpatské jednotky magurského flyše. V nivnickém souvrství (svrchní paleocén až spodní eocén) hluckého vývoje se střídají flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců a slínovců nad drobovými pískovci. Tyto horniny jsou místy překryty sprašemi a sprašovými hlínami. Půdním typem jsou převážně kambizemě, půdy jsou suché, kamenité, v dolní části s poměrně vysoko položenou hladinou spodní vody.

Hrachor panonský chlumní (9. 5. 2003)   Hlaváček letní (Adonis aestivalis), PP Babí hora

Hrachor panonský chlumní (9. 5. 2003)

 

Hlaváček letní (Adonis aestivalis), PP Babí hora

Flóra a vegetace: Vegetační kryt tvoří teplomilná travinobylinná společenstva reprezentovaná širokolistými suchými trávníky svazu Bromion erecti, ve kterém dominuje pýr prostřední (Elytrigia intermedia), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a ostřice chabá (Carex flacca). Z významných druhů rostlin se zde vyskytuje např. vstavač osmahlý (Orchis ustulata), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), oman mečolistý (Inula ensifolia), kozinec dánský (Astragalus danicus), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), čilimník zelenavý (Cytisus virescens), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), jetel červenavý (Trifolium rubens), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), plamének přímý (Clematis recta), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), v nejbližším okolí i snědek jehlancovitý (Ornithogalum brevistylum).

Přírodní památka Babí hora (9. 6. 2004)

Přírodní památka Babí hora (9. 6. 2004)

Dále zde roste např. smldník jelení (Peucedanum cervaria), komoráč olešníkový (Silaum silaus), čistec německý (Stachys germanica), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), rozrazil vstavačovitý (Pseudolysimachion orchideum), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), vítod větší (Polygala major), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia) a ostřice Micheliova (Carex michelii). Z běžných druhů rostlin je velmi hojný tužebník obecný (Filipendula vulgaris), reintrodukován byl koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Při okrajích území se nacházejí porosty podražce křovištního (Aristolochia clematitis) a dnes již vzácný plevel hlaváček letní (Adonis aestivalis). Terestrické lišejníky jsou zastoupeny huspeníkem tuhým (Collema tenax) a dutohlávkou srostloplodou (Cladonia symphycarpia).

Zvonek klubkatý - albín (16. 7. 2005)   Kamejka modronachová, PP Babí hora

Zvonek klubkatý - albín (16. 7. 2005)

 

Kamejka modronachová, PP Babí hora

Fauna: Lokalita je poměrně bohatá na teplomilné druhy bezobratlých, především hmyzu. Z motýlů byl zaznamenán např. pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), otakárek fenyklový (Papilio machaon), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a také soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), z brouků majka obecná (Meloe proscarabaeus), stepní tesařík kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum) a teplomilný kozlíček Phytoecia virgula. Z dalších pozoruhodných druhů hmyzu zde byla nalezena např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), lokální a vzácná kobylka hnědá (Decticus verrucivorus) a řada jiných.

Kriticky ohrožený druh pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

Kriticky ohrožený druh pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) se vyskytuje pouze
v nejteplejších oblastech Zlínského kraje

Pozoruhodný je také výskyt slíďáka písečného (Arctosa perita), velmi vzácného druhu pavouka vázaného na písčiny. Z význačnějších druhů ptactva byl pozorován bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Lesnictví: Celé území je bezlesí.

Management, ohrožení: Historické využití bylo formou extenzivní obecní pastviny. V současnosti již dlouhodobě bez obhospodařování, občasnými požáry potlačována sukcese dřevin. Jednou za 2 až 3 roky by bylo vhodné území pokosit a odstranit ojedinělý nálet dřevin. Horní hranice rezervace bezprostředně sousedí s polními kulturami, tato část území je ohrožena splachy minerálních hnojiv a následnou ruderalizací.

Natura 2000: PP Babí hora se nachází na území Evropsky významné lokality Babí hora (CZ0720013), představující přírodní komplex tvořený širokolistými suchými trávníky, mezofilními loukami, teplomilnými doubravami a lužním lesem v kolinním stupni panonského termofytika na svazích a na dně údolí Boršického potoka o celkové rozloze 49,2911 ha.

Přírodní památka Babí hora (13. 5. 2013)

Přírodní památka Babí hora (13. 5. 2012)


Literatura:

Drábková, A. (2011): Charakteristika arachnocenóz PP Babí hora (Hluk). – Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. (2011): Příroda a krajina. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/piroda-a-krajina.pdf>.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Kaplan, Z. et al. (2017): Distribution of Thalictrum simplex subsp. galioides in the Czech Republic. Preslia 89: 333–439.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Babí hora za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 130.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Babí hora na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šálek, P. (2005): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní památce Babí hora. – Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Tyllichová, K. (2016): Přírodní poměry a flóra území severovýchodně od Blatničky. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce Libuše Vodová.


Aktualizováno 1. 2. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět