Přírodní památka Bašnov

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Bašnov (10. 7. 2006)

Základní údaje: Přírodní památka Bašnov představuje rozsáhlý mokřad, který se nachází v mělké přirozené depresi v nivě řeky Moravy. Leží asi 0,3 km jihovýchodně od obce Střížovice, v nadmořské výšce 185 až 190 m v blízkosti státní silnice z Kvasic do Kroměříže. Katastrální území Střížovice. Celková plocha lokality je 43 ha, z toho větší část je mokřadlem, jehož rozšiřování nebo ústup souvisí s množstvím atmosférických srážek. Nejcennější mokřadní biotop se nachází v nejnižší části lokality a má výměru 6 ha. Vyhlášeno Nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 11/2013 ze dne 16. 12. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5988. Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace. Celková výměra ZCHÚ je 17,47 ha, výměra ochranného pásma 25,61 ha. Mapy.cz.

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Kuňka obecná (Bombina bombina), Přírodní památka Bašnov (27. 4. 2003)

Předmět ochrany: Kuňka obecná (Bombina bombina) - evropsky významný druh a její biotop. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, významný krajinotvorný prvek mající statut lokálního biocentra.

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Bašnov (10. 7. 2006)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří paleogenní horniny oligocénu těšnovické facie (vápnité jílovce a lávky pískovců), na nichž leží nevápnité nivní uloženiny holocenního původu. Půdy jsou převážně hlinité až jílovitohlinité a jílovité, převažuje typ lužního gleje. Půdy jsou bezvápnité, slabě až středně kyselé, obsah humusu v důsledku vyluhování je slabý, poddrnové vrstvy většinou bez humusu.

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Bašnov (28. 4. 2006)

Flóra a vegetace: Na lokalitě se vyskytují různé mokřadní a vodní rostliny: blatouch bahenní (Caltha palustris), rukev obojživelná (Rorippa amphibia), bukvice lékařská (Betonica officinalis), česnek hranatý (Allium angulosum), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kostival lékařský (Symphytum officinale), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), lakušník vodní (Batrachium aquatile), ocún jesenní (Colchicum autumnale), okřehek menší (Lemna minor), orobinec širolistý (Typha latifolia), ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice hnědá (Carex fusca), ostřice štíhlá (Carex gracilis), ostřice sivá (Carex flacca) a ostřice liščí (Carex vulpina), pcháč šedý (Cirsium canum), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), prvosenka jarní (Primula veris), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), puškvorec obecný (Acorus calamus), rákos obecný (Phragmites australis), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), zblochan vodní (Glyceria maxima), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) aj. V roce 1982 zde byla nalezena bublinatka obecná (Utricularia vulgaris).

Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)

 

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

Fauna: Z obojživelníku se zde vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Počtem druhů (10) je Bašnov jednou z nejbohatších lokalit obojživelníků na Kroměřížsku (stejně bohatá je nedaleká Kavkova tůň v přírodním parku Záhlinické rybníky).

Foto © Zdeněk Podešva

Jarní záplavy v přírodní památce Bašnov (28. 4. 2006)

Mokřad Bašnov je významná ornitologická lokalita s výskytem velkého počtu druhů vodních ptáků, v minulosti zde zahnízdila i řada velmi vzácných a ohrožených druhů, např. lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), břehouš černoocasý (Limosa limosa), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), konipas luční (Motacilla flava), neúspěšně se zde pokoušela zahnízdit i husa velká (Anser anser). Dále se vyskytují běžnější druhy jako kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), racek chechtavý (Larus ridibundus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), kos černý (Turdus merula), moták pochop (Circus aeruginosus) aj. Na přeletu byli sledováni např. orel mořský (Haliaetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), jiřička obecná (Delichon urbica), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), špaček obecný (Sturnus vulgaris) a mnohé další druhy. Ze savců zde žijí např. srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) a hryzec vodní (Arvicola terrestris).

Foto © Zdeněk Podešva

Bašnov je také významným kajinotvorným prvkem s vysokou estetickou hodnotou (25. 10. 2006)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí. Část plochy mokřadu je porostlá vrbami.

Management, ohrožení: Lokalita je z hlediska ochrany přírody velmi cenným územím, které se však přes značnou snahu dlouho nedařilo vyhlásit pro velké množství majitelů pozemků. Území je využíváno místním mysliveckým sdružením, které také zajišťuje občasné kosení některých ploch. Chráněné území bylo zařazeno do databáze mokřadů České republiky jako mokřad regionálního významu Bašňov (R.KM.01).

Historie: Dříve se na tomto pozemku střídaly kultury zemědělských plodin, v jižním cípu, který byl vždy silně zamokřen, se voda přečerpávala polním čerpadlem.

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Bašnov (1. 9. 2011)

Natura 2000: Mokřad Bašnov je součástí Evropsky významné lokality Střížovice (kód CZ0724091) v kontinentální biogeografické oblasti o celkové rozloze 29,5549 ha. Předmětem ochrany je  populace kuňky obecné (Bombina bombina).

Foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Bašnov (10. 11. 2002)


Literatura:

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Bašnov. - Ms. depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Coufalík, J. (1982): Zanikající lokalita Bašnov u Střížovic, okres Kroměříž. Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1982/2).

Girgel, M. (2018): Putování za vodou Zlínským krajem. - Zlín: Zlínský kraj, 1. vydání, 172 s. ISBN 978-80-87833-31-5.

Chytil, J., Hakrová, P., Hudec, K. [eds.] et al. (1999): Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

Marhoul, P. & Turoňová, D. [eds.] (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny Praha.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., 96 s., dep. in OkÚ Kroměříž.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Bašnov na období 2014 – 2023. - Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Psotová, H., Girgel, M., Zlámalová, L. & Legát, V. (2009): Optimalizace vodního režimu pro lokalitu „Bašnov“. ARVITA P spol. s r. o., Otrokovice. - Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Rybka, V. a kol.: Mokřady střední Moravy. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 1996, str. 27.

Sitko, J. a kol. (1983): Ptactvo Kroměřížska, Zprávy Moravského ornitologického sdružení 1983, s. 19–85.

Šálek, P. (2000): Rozšíření a početnost zájmových druhů obojživelníků v okrese Kroměříž v letech 1998 až 2000. Ms, 16 s., Hulín.

Šálek, P. (2002): Inventarizace jednotlivých druhů vážek na mokřadních lokalitách v okrese Kroměříž v roce 2002. Ms, 29 str., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách v okrese Kroměříž. Ms, ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum mokřadu Bašňov v k. ú. Střížovice. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 27 s.

Šálek, P. & Tupý, V. (2008): Obojživelníci okresu Kroměříž. ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Ševčík, M. (1995): Složení hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov. - Diplomová práce, depon. in: PřF MU Brno, 54 pp.

Ševčík, M. (1997): Proměny hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov. - Zprávy MOS, Přerov, 55: 125-139.

Tichá, K. & Machar, I. (2006): Posouzení vlivu záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Střížovice – Otrokovice v pískovně Střížovice“ na území Evropsky významných lokalit v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000 nalézajících se v těsné blízkosti zájmového území záměru (lokalita Bašňov) a posouzení vlivu tohoto záměru na krajinný ráz.

Tvarůžek, L. (1980): Botanická a ornitologická charakteristika lokality Bašňov.- Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Střížovice z oboru batrachologie (kuňka ohnivá). - Ms. depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Zapletal, L. (1984): Bašňov - poslední mokřad na okrese Kroměříž. Bašňov - Die letzte Nassgalle im Bezirk Kroměříž. Zprávy MOS 42: 39 -50. 


Aktualizováno 3. 1. 2020   Úvodní stránka Zpět