Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

Základní údaje: Bělokarpatské květnaté louky se solitérními stromy na západním svahu kóty Lesná (696 m). Nachází se v Javorinské hornatině, asi 800 m západně od kóty Lesná a 4 km jižně od obce Horní Němčí  v nadmořské výšce 510 až 620 m. Katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV v Uherském Hradišti ze dne 22. 7. 1982, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 785. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 28,8160 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Nejzachovalejší zbytek druhově bohatých květnatých luk rozsáhlého lučního komplexu Lesné s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen horninami svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci (paleocén až maastricht). Terén je poměrně členitý, modelovaný sesuvy. Na terciérních a kvartérních svahových sedimentech se vyvinuly kambizemě typické, místy pseudoglejové, střední zrnitosti. Půdy jsou většinou mělké, s kamenitou a štěrkovitou spodinou.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), foto © Z. Podešva   Kosatec trávovitý (Iris graminea), foto © Z. Podešva

Střevíčník pantoflíček
(Cypripedium calceolus)

 

Kosatec trávovitý (Iris graminea)
(12. 6. 2004)

Flóra a vegetace: Na bělokarpatských květnatých loukách se solitérními duby převažují teplomilné travinobylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). V rezervaci se vyskytuje řada ohrožených a chráněných druhů, celkem zde bylo při botanických průzkumech zaznamenáno 268 taxonů vyšších rostlin. Druhově bohaté zastoupení mají především orchideje, z nichž zde rostou např. střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), vzácně vemeníček zelený (Coeloglossum viride), na mokřadu také prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata). 

PR Dolnoněmčanské louky (18. 6. 2005), foto © Z. Podešva

PR Dolnoněmčanské louky (18. 6. 2005)

Z dalších zajímavých druhů se zde vyskytuje drobná kapradina hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), kosatec trávovitý (Iris graminea), kozinec dánský (Astragalus danicus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), šanta lesostepní (Nepeta nuda), mochna bílá (Potentilla alba), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), plamének přímý (Clematis recta), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), kopretina panonská (Leucanthemum margaritae) a pryšec kosmatý (Euphorbia villosa). Mokřadní společenstvo se sítinou sivou (Juncus inflexus) je postupně zatlačováno rákosem obecným (Phragmites australis). Přežívá zde ostřice oddálená (Carex distans), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), již zmíněný prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a řasa parožnatka Chara vulgaris.

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)   PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

 

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

Fauna: Květnaté louky představují důležité útočiště pro vzácné a ohrožené druhy bezobratlých, především hmyzu. Při zoologických průzkumech zde bylo mimo jiné zaznamenáno 33 druhů střevlíkovitých brouků (Carabidae), 24 druhů mravenců (Formicidae) a 6 druhů sociálních vos (Vespidae). Ze zajímavých a vzácných druhů motýlů zde byl zjištěn např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata) a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides). V minulosti se na loukách vyskytoval i žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), který však již vymizel, podobně jako na většině ostatních bělokarpatských lokalit. Z brouků zde žije nápadný roháč obecný (Lucanus cervus), vázaný svým vývojem na solitérní duby. Zajímavostí je výskyt vzácných druhů fytofágních brouků, z nichž zde byli nalezeni např. nosatec Sciaphobus rubi, krytonosci Mogulones pallidicornis, Mogulones curvistriatus, dřepčíci Dibolia occultans a Dibolia foersteri. Teplomilné druhy hmyzu zde dále reprezentují kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a drvodělka fialová (Xylocopa violacea).

Přástevník užankový (Hyphoraia aulica), foto © Z. Podešva

Přástevník užankový (Hyphoraia aulica)

Lesnictví: Luční enkláva je dnes téměř ze všech stran obklopena převážně listnatými porosty s bukem lesním (Fagus sylvatica). Horní část odděluje od pastvin v komplexu Lesné úzký pruh se smrkem ztepilým (Picea abies). Rozptýlené solitérní stromy dodávají území rezervace impozantní parkový charakter. Ze stromů převažuje dub letní (Quercus robur) s dubem zimním (Quercus petraea), keře jsou zastoupeny převážně hlohem (Crataegus sp.).

Management, ohrožení: V minulosti bylo území využíváno jako jednosečné louky. Na části rezervace jsou patrny stopy drobných políček a bývalých polních cest. Po dobu kolektivního hospodaření zemědělského družstva v Dolním Němčí byla většina území negativně ovlivněna intenzivní pastvou, v nepřístupnějších částech prováděnou i bez předchozí seče. Horní část území byla hnojena minerálními hnojivy. V roce 1995 bylo území z aktivity Správy CHKO Bílé Karpaty zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení. V současnosti jsou luční porosty pravidelně jednou ročně koseny, pastva je zakázána.

Natura 2000: PR Dolnoněmčanské louky se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005), foto © Z. Podešva

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bezděčka, P. (1993): Inventarizační průzkum mravenců (Formicidae) a střevlíkovitých brouků (Carabidae) PR Dolnoněmčanské louky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Grüll, F. (1987): Inventarizační průzkum vegetačního krytu CHPV Dolnoněmčanské louky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hula, V. (2008): Inventarizační průzkum arachnofauny PR Dolnoněmčanské louky (Bílé Karpaty). – Depon. in: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 7 pp.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Botanický inventarizační průzkum PR Dolnoněmčanské louky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. In: Příroda, Praha, 21: 15–37.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie „Bílé Biele Karpaty“, Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Resl, K. (2000): Výsledky inventarizačního průzkumu střevlíkovitých brouků (Carabidae) provedeného na lokalitě Dolnoněmčanské louky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Stanovský, J. (2008): Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky, inventarizační průzkum entomologický brouci - Coleoptera. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice. 

Uřičář, J. (2009): Inventarizace nočních motýlů na lokalitě PR Dolnoněmčanské louky. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.


Aktualizováno 18. 2. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět