Přírodní památka Hovoranské louky

Přírodní památka Hovoranské louky (24. 5. 2020)

Přírodní památka Hovoranské louky (24. 5. 2020)

Základní údaje: Přírodní památka Hovoranské louky představuje jeden z nejcennějších komplexů stepních luk na jižní Moravě s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Nachází se v Mutěnické pahorkatině, na rozhraní okrsků Krumvířské a Šardické pahorkatiny, na převážně severovýchodně až severozápadně orientovaných svazích kóty Karlák (281 m n. m.) situovaných nad závěrem bezvodého údolíčka v nadmořské výšce 206 až 268 m n. m, asi 1 km jižně od obce Karlín a 1,5 km severozápadně od středu obce Hovorany v místní trati Přední louky. Katastrální území Hovorany, okres Hodonín. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu Hodonín ze dne 28. 2. 1992 jako CHPV Hovoranské louky, naposledy přehlášeno nařízemím Jihomoravskéko kraje č. 16/2014 s účinností od 1. 3. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 1490. Kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 10,0038 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma 2,7623 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Území s výskytem evropsky významných nelesních stanovišť, prioritního stanoviště panonské sprašové stepní trávníky svazu Festucion valesiacae a stanoviště širokolistých suchých trávníků svazů Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion; evropsky významné druhy rostlin vyskytující se vtěchto stanovištích katrán tatarský, hadinec nachový, koniklec velkokvětý, prioritní druh srpice karbincolistá a řada dalších zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin.

Mochna rozkladitá (Potentilla patula), PP Hovoranské louky (11. 5. 2019)

Mochna rozkladitá (Potentilla patula), PP Hovoranské louky (11. 5. 2019)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogénní horniny ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Převažují sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (svrchní oligocén – miocén), flyšové vrstvy jsou charakteristické rytmickým střídáním vápnitých pískovců, místy s vložkami slepenců, a vápnitých jílovců. V západním cípu lokality se nacházejí také sedimenty němčického souvrství (maastricht – spodní oligocén) s převládajícími různě zbarvenými jílovci. Větší části území překrývají spraše a sprašové hlíny (svrchní pleistocén). Půdními typy jsou černozemě, převažuje zde černice modální, varieta karbonátová.

Přírodní památka Hovoranské louky (24. 5. 2020)

Přírodní památka Hovoranské louky (24. 5. 2020)

Natura 2000: Přírodní památka je v překryvu s evropsky významnou lokalitou Hovoranské louky (CZ0622009 ) o celkové rozloze 10,0038 ha. Předmětem ochrany EVL jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210), hadinec červený (Echium maculatum), katrán tatarský (Crambe tataria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia). Území je také součástí Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko (CZ0621026).


Literatura:

Ambrozek, L. (1994): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Hovoranské louky. Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Bezděčka, P., Jongepier, J. W. a kol. (2001): Chráněná území okresu Hodonín. Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s.

Bízová, J. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Jihomoravského kraje. – Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Agronomická fakulta. Vedoucí práce: ing. Martin Svátek Ph.D.

Buček, A., Lacina, J. et Laštůvka, Z. [eds] (2006): Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica XX., 17. zvláštní vydání, 60 s. ISSN 1213-0699.

Černá, I. (2008): Srovnání ornitocenóz tří vybraných území v mikroregionu Hustopečsko. - Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Danihelka, J. (2003): Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen. Achillea asplenifolia na Moravě, s taxonomickými poznámkami. Preslia, Praha, 75: 115–135.

Hadinec, J. et Lustyk, P. (2013): Senecio doria L. In: Additamenta XI. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 124-125.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (1998): Plán péče pro PR Hovoranské louky na období 1999–2003. Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (2005): Plán péče pro PR Hovoranské louky na období 2005–2014. Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou.

Konvička, M. et Beneš, J. (2005): Inventarizační průzkum PR Hovoranské louky z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera), České Budějovice.

Konvička, M., Beneš, J., Spitzer, L., Bartoňová, A. et Zapletal, M. (2016): Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice. Entomologický ústav BC AV ČR & Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Kuras, T., Mazalová, M. et Šarapatka, B. (2017): Stepní lada jako refugia motýlů agrární krajiny Čejčska. – Acta Carp. Occ. 8. ISSN 1804-2732.

Kuras, T., Šarapatka, B., Mazalová, M., Tuf, I. H. et Bednář. M. (2017): Krajinná struktura. Klíč k ochraně biologické rozmanitosti, půdy a vody. Část I – Ochrana biodiverzity. In: Ochrana přírody 6/2017, s. 18-23.

Lustyk, P. et Doležal, J. [eds.] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 126–127.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. [ed.]: Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Marhoul, P. et Turoňová, D. (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha. 201 s.

Matuška, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Hovoranské louky na období 2013–2022. Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mertlík, J. (2016): Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. Elateridarium 10: 94-132.

Novák, P. et Losík, J. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému inventarizačnímu průzkumu PR Hovoranské louky. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rybka, V. (2005): Metodika monitoringu evropsky významného druhu hadinec červený (Echium maculatum). - VaV/610/4/01 Monitoring zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť významnýchz hlediska legislativy ES. AOPK ČR Praha.

Šimeček, K. et Hora, J. (2006): Metodika monitoringu ptačích oblastí. Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko. AOPK ČR Praha.

Šlancarová, J. (2011): Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev: Motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy. – Magisterská diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta & Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Užičář, J. (2012): Inventarizační průzkum motýlí fauny (Lepidoptera) PR Hovoranské louky v k.ú. Hovorany. – Ms., Kyjov, depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Výletová, L. (2019): Péče o travní porosty v rámci soustavy Natura 2000. – Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav výživy zvířat a pícninářství. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.


Publikováno 4. 11. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět