Přírodní památka Na Jančích

Přírodní památka Na Jančích (1. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na Jančích (1. 5. 2002)

Základní údaje: Přírodní památka Na Jančích představuje podhorskou louku na mírně ukloněném svahu s jižní orientací. Nachází se uprostřed lesů v Hostýnských vrších, v nadmořské výšce 520 až 575 m, asi 750 m východně od vrcholu Goralica (715,5 m n. m.) a 2,5 km jihovýchodně od obce Chvalčov (obecní úřad). Katastrální území Chvalčov. Zřízeno Výnosem Ministerstva školství a kultury ČSR č. j. 17.835/55 ze dne 17. 2. 1956. Evidenční kód  ÚSOP: 259. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra uváděná při vyhlášení 2,50 ha (nepřesné), skutečná výměra je 2,66 ha, ochranné pásmo 5,1971 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: přirozená podhorská louka s prameništi a karpatskou květenou. Lokalita kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého a dalších ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Území je součástí flyšového pásma vnějších Západních Karpat, geologický podklad je tvořen soláňskými vrstvami račanské jednotky magurského flyše složenými z arkózových pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Půdním typem je kambizem typická, v západní části území s prameništi jsou půdy oglejené.

  Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera)

Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
PP Na Jančích (7.7. 2013)

 

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula
subsp. signifera)

Flóra a vegetace: Přírodní památka Na Jančích je jednosečnou karpatskou louku obklopenou lesy, v okolí pramenných vývěrů částečně zamokřenou. Převážnou část území zaujímá přirozená náhradní vegetace svazu Cynosurion tvořená poháňkovými pastvinami asociace Anthoxantho-Agrostietum. Vlhčí část území pak představují luční společenstva střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion s bezkolencem modrým (Molinia caerulea).

Přírodní památka Na Jančích - louka ve střední části území (17. 6. 2007), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Na Jančích - louka ve střední části území (17. 6. 2007)

Zvláště pozoruhodný je výskyt snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum). Tento mediteránní archeofyt, mající rozšíření původně na stepích, zde roste ve společnosti zástupců čeledi Orchidaceae. Vyskytují se zde vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), na mokřinách prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Nedávno zde byl nalezen i vstavač osmahlý (Orchis ustulata).  

Z dalších druhů se zde byly nalezeny např. srpice barvířská (Serratula tinctoria), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), sítiny (Juncus sp.), oman vrbolistý (Inula salicina) a kozí brada východní (Tragopogon orientalis). Na mokřinách rostou vlhkomilné druhy, např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), čertkus luční (Succisa pratensis) a škarda bahenní (Crepis paludosa). Některé v minulosti uváděné druhy, jako např. kosatec sibiřský (Iris sibirica), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a kruštík bahenní (Epipactis palustris), nebyly v posledních letech prokázány.  

Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), PP Na Jančích (7.7. 2013)   Plody snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum ssp. sphaerocarpum)

Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus)
PP Na Jančích (7.7. 2013)

 

Plody snědku pyrenejského kulatoplodého
(Ornithogalum pyrenaicum ssp. sphaerocarpum

Vegetace ochranného pásma je tvořena květnatými bučinami asociace Carici pilosae-Fagetum a Melico-Fagetum, v jihozápadní části se nachází porost kulturní smrčiny a severně od PP porosty druhově chudých luk (VKP Horní Janče).

Fauna: V přírodní památce byly prováděny inventarizační zoologické průzkumy zaměřené na motýly (Lepidoptera) a obratlovce. Z denních motýlů se vyskytují zelenáček šťovíkový (Adscita statices), bělásek Realův (Leptidea reali), perleťovec prostřední (Argynnis aglaja) aj. Z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Chráněné území obklopují ze tří stran lesní porosty, které jsou hnízdištěm řady druhů ptáků. Vyskytuje se zde např. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), holub hřivnáč (Columba palumbus), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), linduška luční (Anthus pratensis), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), drozd brávník (Turdus viscivorus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora lužní (Parus montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora uhelníček (Parus ater), brhlík lesní (Sitta europaea), sojka obecná (Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), čížek lesní (Carduelis spinus), strnad obecný (Emberiza citrinella), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), ťuhýk obecný (Lanius collurio), káně lesní (Buteo buteo).

Ze savců zde byli zjištěni liška obecná (Vulpes vulpes), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), myšice lesní (Apodemus flavicollis), norník rudý (Clethrionomys glareolus), hrabošík podzemní (Microtus subterraneus) a zajíc polní (Lepus europaeus).

Přírodní památka Na Jančích je obklopena lesy (1. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na Jančích je obklopena lesy (1. 5. 2002)

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí. Ve spodní části v ochranném pásmu PP se nacházejí vzrostlé květnaté bučiny a kulturní smrkový les. V době vyhlášení PP byl spodní okraj daleko více prosvětlen a otevřen do krajiny. 

Management, ohrožení: Území přírodní památky bylo v minulosti nepravidelně obhospodařováno, což mělo za následek negativní změny biotopů a ochuzení jejich druhového složení. Další ohrožení představuje nežádoucí sukcese dřevin z okolních lesních porostů a ruderalizace okrajových partií, které byly v minulosti zasaženy splachy z intenzivně hnojené louky nad chráněným územím. Ve východní části se nachází rovněž meliorační stružka, která měla svádět vodu z polní cesty. Kolem této stružky dochází k vytlačení druhů pastvin a nástupu vlhkomilné vegetace. Případné zalesňování části ochranného pásma by vzhledem ke konfiguraci terénu zastínilo v budoucnu plochu přírodní památky.

Od roku 1992 byl v PP prováděn ochranářský management podle plánu péče. Horní, sušší část plochy, byla kosena 1x ročně (po 15. 7.), spodní, vlhčí část, 1x za dva roky. V posledních letech se podle zhodnocení stavu vegetace ukazuje nutnost provádět poněkud intenzivnější management. Pro sečení části dílčích ploch bude dále vhodnější tzv. fázová seč, spočívající v různé době kosení v jednotlivých letech a částech PP. Dlouhodobým cílem péče o ZCHÚ je zvýšení druhové pestrosti uvedených biotopů nacházejících se v PP včetně potlačení konkurenčně silnějších bylinných druhů, posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin, zejména pak snědku pyrenejského kulatoplodého. 

Významný krajinný prvek Horní Janče (1. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Významný krajinný prvek Horní Janče (1. 5. 2002)

Součástí přírodní památky je i severní část území trojúhelníkovitého tvaru (mezi polní cestou, bývalou polní cestou a lesem), na kterém nebyl omylem prováděn odpovídající management, což se odrazilo i ve stavu vegetace. Proto je připraveno vyčlenění této části (začlenění do ochranného pásma) a přehlášení PP, celková výměra po přehlášení bude 1,8524 ha a výměra ochranného pásma 4,5472 ha. Louka nad přírodní památkou byla vyhlášena z krajinářských důvodů jako významný krajinný prvek Horní Janče. Území je přístupné po značené turistické stezce vedoucí z Chvalčova přes PR Smrdutá na Čerňavu.

Historie: Ve středověku se v této lokalitě nacházela hornická ves Janče, v okolí se dolovala železná ruda. Po vyčerpání zásob bylo dolování ukončeno a ves byla již v roce 1373 pustá.

Natura 2000: Přírodní památka Na Jančích se nachází na území Evropsky významné lokality Hostýnské vrchy (kód CZ0724429) v kategorii PR/PP o celkové rozloze 2396,5918 ha představující bukové a smíšené lesní porosty a v malé míře i velmi zachovalé luční biotopy s výskytem řady vzácných druhů, jako je tomu právě v případě PP Na Jančích. Chráněné území je také součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha. 

Přírodní památka Na Jančích (1. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na Jančích (1. 5. 2002)


Literatura:

Bělín V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Na Jančích. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kuželová I. (2002): Závěrečná zpráva terénního průzkumu PP Na Jančích. - Studie. Depon. in ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Láznička V. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Na Jančích. - KS SPPOP v Brně. Depon. in KÚ Zlín, AOPK ČR Brno, MěÚ OŽP Bystřice pod Hostýnem.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., Depon. in KÚ Zlín; 60/14 ZO ČSOP Via Hulín.

Moštěk, J. (1993): Plán péče PP Na Jančích na období 1993-2002. - Ms., Depon. in KÚ Zlín.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Na Jančích. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 15 s.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Na Jančích pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.    

Svačina, T. (2008): Vyhodnocení rozšíření vstavače bledého a prstnatce bezového na území přírodního parku Hostýnské vrchy. - Ms., ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody), 2006-2007. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Zavřel, H. (1960): Přírodní rezervace na Holešovsku. Zprávy krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2, p. 11.


Aktualizováno 1. 1. 2020 Úvodní stránka Hostýnské vrchy Zpět