Přírodní památka Koukolky

Přírodní památka Koukolky u obce Tučapy (22. 5. 2006), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Koukolky u obce Tučapy (22. 5. 2006)

Základní údaje: Přírodní památka Koukolky představuje enklávu lučních porostů a bývalých pastvin s teplomilnou flórou a faunou v kulturní zemědělské krajině. Nachází se ve Vážanské vrchovině,  podcelku Kyjovské pahorkatiny, na mírném svahu s jihovýchodní expozicí v nadmořské výšce 260 až 290 m, asi 450 m jihovýchodně od kóty Koukolky (302 m n. m.) a 500 m severozápadně od obce Tučapy (kostel). Katastrální území Tučapy. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 18/2002 ze dne 16. 9. 2002 s účinností od 1. 10. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2183. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková výměra: 1,3615 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Ojedinělá lokalita xerotermní vegetace se vzácnými a chráněnými druhy rostlin, z nichž některé se zde vyskytují již na jediné lokalitě v rámci východní části Chřibů.

Přírodní památka Koukolky (22. 5. 2006), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Koukolky (22. 5. 2006)

Geologie, půdní poměry: Jedná se o sesuvný, nerovný a rozbrázděný svah, který je obklopený vysokými agrárními terasami. Geologickým podkladem chráněného území jsou paleogenní sedimenty vsetínských vrstev (svrch. eocén — spod. oligocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Ve flyšových vrstvách převažují šedé a zelenošedé vápnité jílovce nad pískovci, převážně glaukonitickými. Tyto horniny jsou překryty kvartérními sprašemi a sprašovými hlínami.

Záraza zardělá (Orobanche kochii)   Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)

Záraza zardělá (Orobanche kochii)
PP Koukolky (11. 7. 2003)

 

Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)
PP Koukolky (22. 5. 2006)

Flóra a vegetace: Z botanického hlediska jde o významné území tvořené širokolistými suchými trávníky převážně xerotermního charakteru, fytocenologicky náležející do svazu Bromion erecti. V porostech se jako dominanta uplatňuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Ze vzácnějších druhů zde roste hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), záraza zardělá (Orobanche kochii) a černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), z běžných druhů např. zvonek rozkladitý (Campanula patula), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), chrpa luční (Centaurea jacea), svízel syřišťový (Galium verum), šalvěj luční (Salvia pratensis) a další.

Hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis) v PP Koukolky (3. 10. 2002), foto © Z. Podešva

Hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis) v PP Koukolky (3. 10. 2002)

Fauna: Podrobnější zoologický průzkum lokality byl dosud zaměřen pouze na motýly (Lepidoptera). Z ohrožených, chráněných a vzácnějších druhů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), bourovec hlohový (Trichiura crataegi), píďalka kropenatec topolový (Stegania dilectaria), můra dřevobarvec ptačincový (Aporophyla lutulenta) a také vzácná můra světlopáska červcová (Calymma communimacula), jejíž housenky se živí puklicemi. Z brouků byl zaznamenán např. zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Ptáci a savci jsou zastoupeni běžnými druhy zemědělské krajiny.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon), PP Koukolky (11. 7. 2003), foto © Z. Podešva

Otakárek fenyklový (Papilio machaon), PP Koukolky (11. 7. 2003)

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí, okolní neudržované plochy zarůstají náletovými dřevinami, především hlohem, svídou krvavou a břízou. V blízkém okolí se nacházejí také staré ovocné sady.

Starý meruňkový sad u kóty Koukolky (5. 10. 2008)   Sad na okraji obce Tučapy (5. 10. 2008)

Starý meruňkový sad u kóty Koukolky (5. 10. 2008)

 

Sad na okraji obce Tučapy (5. 10. 2008)

Management, ohrožení: Pro svou malou rozlohu je území přírodní památky snadno zranitelné, ohrožené je především zemědělskou činností na okolních pozemcích (chemické ošetřování, splachy minerálních hnojiv) a sukcesními procesy. Do budoucna je třeba zabránit dalšímu zarůstání lokality kosením, nejlépe v kombinaci s extenzivní pastvou ovcí a koz. V roce 2002 bylo území zbaveno části náletových dřevin a stařiny a bylo zde obnoveno pravidelné kosení.

Spodní okraj přírodní památky sousedí s kulturní loukou (22. 5. 2006), foto © Z. Podešva

Spodní okraj přírodní památky sousedí s kulturní loukou (22. 5. 2006)


Literatura:

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Koukolky za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Krupičková, Zábranská (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Koukolky. Uherské Hradiště.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Koukolky na období 2014 - 2023. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2005): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní památce Koukolky. – Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.


Aktualizováno 19. 1. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět