Národní přírodní památka Křéby

Národní přírodní památka Křéby (6. 6. 2010), foto © Z. Podešva

Národní přírodní památka Křéby - část Kříby (6. 6. 2010)

Základní údaje: Národní přírodní památka Křéby představuje tři ostrůvky výslunných travnatých strání s převážně jižní expozicí se skupinkami keřů a stromů v zemědělsky intenzívně využívané krajině – největší část Kříby (Vinohrady), prostřední Matějův písek (rozlohou nejmenší) a východní část Foltýnova chata. Je situována na pravém údolním svahu potoka Tištínka, v rozpětí nadmořských výšek 238 až 270 m n. m., na rozhraní mezi Vyškovskou bránou a Litenčickou pahorkatinou, asi 0,7 km východně od obce Koválovice u Tištína a 1,7 km severně od obce Prasklice. Pro tuto oblast je typický mírně zvlněný reliéf a široká údolí. Vyhlášeno výnosem MŠK ČSR ze dne 4. 7. 1956. Katastrální území Prasklice, okres Kroměříž. Evidenční kód ÚSOP: 197. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková rozloha 4,9876 ha, vyhlášené ochranné pásmo 25,6940 ha (ve zřizovacím předpisu je území nejednoznačně vymezené, připravuje se proto jeho nové vyhlášení). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Lokalita xerotermní travinobylinné vegetace se vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů (předmět ochrany nebyl ve vyhlašovací dokumentaci stanoven).

Čilimník poléhavý (Cytisus procumbens)  

Čilimník poléhavý (Cytisus procumbens)

 

Čilimník poléhavý (Cytisus procumbens)

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem území jsou neogenní vápnité písky, štěrky a pestré jíly spodního badenu karpatské předhlubně. V minulosti se zde na několika místech těžily štěrkopísky. Z půdních typů převažuje pararendzina kambická, v horní části lokality Kříby se vyvinula erodovaná forma hnědozemě typické. Půdy jsou písčité až hlinitopísčité, vysoce propustné a silně vysýchavé.

NPP Křéby - ve vrcholícím létě se výslunné stráně bělají kvetoucím smldníkem jelením (8. 8. 2004), foto © Z. Podešva

Ve vrcholícím létě se výslunné stráně bělají kvetoucím smldníkem jelením (8. 8. 2004)

Flóra a vegetace: N

  Hvozdík pyšný (Dianthus superbus)

Len žlutý (Linum flavum)
NPP Křéby (23.6. 2012)

 

Hvozdík pyšný (Dianthus superbus)
NPP Křéby (23.8. 2002)

R.

Fauna:  

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) na květech smldníku jeleního, 
				NPP Křéby (23. 8. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) na květech smldníku jeleního, NPP Křéby (23. 8. 2002)

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti využíváno jako sad a pastvina, údajně zde byly i vinice, dodnes zde roste několik ovocných stromů (hlavně třešně, jabloně a dožívající švestky). Drastickým zásahem byla v minulosti těžba písku a štěrku v jednotlivých částech rezervace. Těsné sousedství chráněného území se zemědělsky využívanou půdou přináší problémy, jako jsou splachy ornice a živin z okolních polí, což ohrožuje rezervaci mimo jiné zarůstáním třtinou křovištní. 

Největším nebezpečím byl ještě nedávno trnovník akát (Robinia pseudacacia), který zarůstal západní část území a potlačoval původní stepní vegetaci. V 90. letech 20. stol. byl nálet akátů důsledně odstraněn a rezervace tak byla alespoň na čas zbavena tohoto nepůvodního druhu. Bude však třeba zajistit odstraňování případných nových náletů akátu i v budoucnosti. Obnovené plochy jsou pravidelně koseny a probíhá na nich monitoring návratu travinobylinné vegetace. 

Historie a kultura: Národní přírodní památka Křéby patří k nejstarším chráněným územím v okrese Kroměříž. Do rezervace zasahuje také archeologická lokalita s četnými doklady pravěkého osídlení, hlavně ze střední doby bronzové (tzv. výšinné úněticko-věteřovská sídliště). Část zdejších nálezů je uložena v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži, ve Vlastivědném muzeu J. A. Komenského v Přerově a také v Zemském muzeu v Brně.

NPP Křéby (8. 8. 2004), foto © Z. Podešva

NPP Křéby (8. 8. 2004)


Literatura:

Bartoňová, A. (2013): Motýli českých maloplošných chráněných území - analýza s ohledem na funkční vlastnosti. – Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Bezděčka, P. (2004): Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) národní přírodní památky Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Bleša, P. (2000): Zhodnocení současného stavu vegetace NPP Křéby. - Diplomová práce, depon. in MZLU Brno, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě.

Čáp, J. (2005): Inventarizační průzkum NPP Křéby, floristická inventarizace. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Čechová, J. (1998): Plán péče na období 1998–2008. Křéby. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Daňhel, M. (2005): Prasklice-Křéby: hradisko únětické kultury. - Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě.

Darebník, J. (2005): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty.

Fajmon, K., Žmolík, M., Jagoš, B., Vondřejc, T. E., Hoferková, E., Jongepierová, I. et Staš, R. (2018): Plán péče o národní přírodní památku Křéby na období 2019–2028. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Grüll, F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Hlava, J. (2013): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru měkkýši. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Chládek, F. (2005): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru entomologie. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2009): Vegetace České republiky. Vol. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia, Praha, 524 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jeniš, I. (2012): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru saproxyličtí brouci. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Pešout, P., Jongepier, J.W. et Prach, K. [eds.] (2012): Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, 147 pp. ISBN 978-80-87457-31-3.

Kaláb, J. (1997): NPP Křéby. 2. Druhy jinak významné. Brouci (Coleoptera). – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kaláb, J. (2000): Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky. - In: Klapelkiana, 2000, č. 36.

Klán, J. (1983): Pleurotus eryngii v Čechách. – Mykologické listy 10: 7–11.

Kočvara, R. (2013): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru plazi. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Košulič, O. (2013): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru pavouci. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Košulič, O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62: 991-1005.

Lepšová, A. (2014): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru houby. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 85.

Müller, J. (1982): Dílčí zpráva o výzkumu rzí, snětí a fytopatogenních plísní v jihomoravských rezervacích za rok 1981. – Ms., depon. in AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pekárová, J. (2000): Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 za rok 2000, AOPK ČR, středisko Brno.

Pekárová, J. (2003): Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 2000-2003, AOPK ČR, středisko Brno.

Petruš, J., Janderková, J., Rysková, R., Kalus, Č. et Sutuma, E. (1997): Odborné zhodnocení maloplošných zvláště chráněných území národní kategorie na území České republiky – jižní Morava. Základní pedologický průzkum. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pospíšil, V. (1952): Pleurotus eryngii v Československu. – Česká Mykologie 6: 85-87.

Stanovský, J. (2012): Inventarizační průzkum NPP Křéby z oboru fytofágní brouci. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Vrbický, J. (2009): Plán péče o národní přírodní památku Křéby na období 2010–2018. – Ms.; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, s. 7-11.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizováno 5. 4. 2021 Přírodní park Chřiby Úvodní stránka Zpět
Nahoru