Přírodní památka Letiště Milotice

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Základní údaje:  Přírodní památku tvoří travnatá plocha sportovního letiště. Nachází se v Ratíškovické pahorkatině na východním úpatí Liščího kopce (210 m n. m.), v nadmořské výšce 195 až 209 m n. m., po levé straně silnice z Milotic do Kyjova, asi 1,9 km SSZ od Milotic (zámek). Katastrální území Milotice u Kyjova, Svatobořice. Zřízeno nařízením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 35/2014 ze dne 25. 8. 2014, s účinností od 1. 12. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 5977. Kategorie IUCN: III - přírodní památka. Celková rozloha přírodní památky 22,5904 ha, rozloha ochranného pásma 4,5194 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus) na travnaté ploše letiště v Miloticích u Kyjova.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří naváté písky (svrchní pleistocén) a jíly s vložkami písků. Půdními typy jsou kambizemě.

Flóra a vegetace: Vegetaci tvoří trvalý travní porost stepního charakteru, který je udržován pravidelným kosením. Po botanické stránce není nijak významný.

Fauna: Na ploše letiště se nachází stabilní populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus) čítající 200 až 300 jedinců. Představuje tak jednu z nejpočetnějších kolonií v Jihomoravském kraji. Je zde realizován záchranný program sysla obecného v České republice.

Přírodní památka Letiště Milotice (8. 11. 2015)

Přírodní památka Letiště Milotice (8. 11. 2015)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, využití: Veřejné vnitrostátní letiště pro malá letadla zde bylo zřízené již v roce 1951. Základní údržba travnaté plochy letiště spočívá v pravidelném kosením 3x za rok. Tím je udržován trvale nízký travní porost jako zásadní limitující faktor pro zachování vitální populace sysla obecného. Tento způsob využití tedy zcela vyhovuje biotopovým nárokům sysla. Pravidelný management travních porostů provádí provozovatel letiště, kterým je občanské sdružení Aeroklub Kyjov.

Natura 2000: Přírodní památka Letiště Milotice je součástí Evropsky významné lokality Milotice - letiště (kód CZ 0623018) pro panonskou biogeografickou oblast o celkové rozloze 26,9566 ha. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus).

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)


Literatura:

Háková, A., Klaudisová, A. & Sádlo J. [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004.

Hánová, A. (2015): Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus). – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Juračková, K. (2010): Možnosti záchrany sysla obecného (Spermophilus citellus) v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Vedoucí práce: Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Matějů, J., Hulová, Š., Nová, P., Cepáková, E., Marhoul, P., Uhlíková, J. (2010): Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha, 23: 1–184.

Slavík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Letiště Milotice na období 2014-2022. AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno, pracoviště Brno.


Publikováno 26. 4. 2017 | Aktualizace 1. 3. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět