Použité zkratky


AOPK ČR   Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (také AOPaK)
CORINE   Program CORINE ( CO-oRdination of INformation on the Environment ) byl založen Evropskou unií jako program k získávání aktuálních údajů o stavu životního prostředí, o jeho změnách v budoucnu a ke sledování příčin těchto změn.
ČESON   Česká společnost pro ochranu netopýrů
ČSOP   Český svaz ochránců přírody
ČSPOP   Českomoravské sdružení pro ochranu přírody v Bystřici pod Hostýnem
EVL Evropsky významná lokalita
GIS   GIS - Geografický informační systém
CHKO   chráněná krajinná oblast
CHOPAV   chráněná oblast přirozené akumulace vod
IUCN  Světový svaz ochrany přírody - The World Conservation Union - největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody (zkratka pochází z předchozího názvu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
JZD   jednotné zemědělské družstvo (1952-1990)
k. ú.   katastrální území
  krajský úřad
LHC   lesní hospodářský celek
LHP   lesní hospodářský plán
LS   lesní správa
LT   lesní typ
MZCHÚ   maloplošné zvláště chráněné území
MK   ministerstvo kultury
MŽP   ministerstvo životního prostředí
NRBC   nadregionální biocentrum
NRBK   nadregionální biokoridor
NPP   národní přírodní památka
NPR   národní přírodní rezervace
OkÚ   okresní úřad (zrušeny k 31. 12. 2002)
ONV   okresní národní výbor
OP   ochranné pásmo
OPRL   oblastní plány rozvoje lesů
PLO   přírodní lesní oblast
PO   ptačí oblast
PP   přírodní památka
PR   přírodní rezervace
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
RBC   regionální biocentrum
RBK   regionální biokoridor
RŽP   referát životního prostředí
SAC   zvláště chráněné území pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů podle směrnice Evropské unie č. 92/43/EHS, součást soustavy NATURA 2000.
SES   systém ekologické stability
SLT   soubor lesních typů
SPA   ptačí oblast podle směrnice Evropské unie č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, součást soustavy NATURA 2000.
ÚSES   územní systém ekologické stability
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
VCHÚ   velkoplošné chráněné území
VKP   významný krajinný prvek
ZCHÚ   zvláště chráněné území
ZD   zemědělské družstvo
ZPF   zemědělský půdní fond

Aktualizováno 02.03.2022 Úvodní stránka Zpět
Nahoru