Přírodní památka Na letišti

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011)

Základní údaje: Přírodní památku Na letišti tvoří odstavené rameno řeky Moravy lemované stromovou a křovinnou vegetací. Nachází se v Hornomoravském úvalu na levém břehu řeky Moravy na okraji otrokovického letiště, v nadmořské výšce 184 m, asi 1,5 km jihozápadně od železniční stanice v Otrokovicích. Katastrální území Otrokovice. Vyhlášeno 4. 7. 1956 jako SPR Na letišti, přehlášeno nařízením Okresního úřadu Zlín ze dne 6. 2. 1997. Evidenční kód ÚSOP: 262. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha 3,3259 ha. Mapy.cz.

Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), foto © Zdeněk Podešva   Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), foto © Zdeněk Podešva

    Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)

Předmět ochrany: Uchování jednoho z posledních zbytků mrtvých ramen, které kdysi provázely řeku po celém jejím středním toku s charakteristickými vodními a pobřežními druhy rostlin i živočichů.

Geologie, půdní poměry: Rameno je pozůstatkem původního říčního meandru, který byl oddělen při regulaci řeky. Na dně ramene je mocná vrstva bahna a detritu, čistota vody je na úrovni horší alfa - mezosaprobity, jak tomu nasvědčuje hojný výskyt živočišných bioindikátorů pijavice hltanovky bahenní (Erpobdella octoculata) a korýška berušky vodní (Asellus aquaticus).

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011)

Flóra a vegetace: Vodní vegetace je v současnosti velmi potlačena. Podstatnou měrou je to způsobeno značným znečištěním vody ve slepém rameni a souvislým porostem okřehku na většině plochy, který znemožňuje vývoj jiných vodních rostlin. Kotvice plovoucí (Trapa natans), která byla hlavním předmětem ochrany v době zřizování chráněného území a ještě v šedesátých letech zde rostla v hojném počtu, nebyla na lokalitě po řadu let prokázána. Až v roce 2015 zde byly nalezeny 2 sterilní rostliny. Také mnohé další druhy vodních rostlin, např. závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), lakušník vodní (Batrachium aquatile), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), jsou na ústupu.

Zevar vzpřímený (Sparganium erectum), foto © Zdeněk Podešva   Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), foto © Zdeněk Podešva

Zevar vzpřímený (Sparganium erectum)

 

Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)

Ve společenstvech pobřežních vod a mělčin převládá rákos obecný (Phragmites australis), místy se vyskytuje šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), šťovík koňský (Rumex hydrolapathum), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), zblochan vodní (Glyceria maxima), sítina rozkladitá (Juncus effusus), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a další. K dokreslení charakteru území patří stromová a křovinná vegetace, která je dobře vyvinuta a lemuje celou plochu (brslen evropský, trnka obecná, bez černý, chmel otáčivý). Do okrajových částí břehových porostů zasahuje ze sousedních pozemků i květena plevelová a rumištní.

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Na letišti (30. 5. 2011)

Fauna: V současné době je lokalita významná jako útočiště obojživelníků. Zjištěny zde byly následující druhy: čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis) a skokan zelený (Rana kl. esculenta). Při březích je možno zastihnout i zástupce třídy plazů užovku obojkovou (Natrix natrix). V roce 1994 tu byl proveden zoologický inventarizační průzkum, který byl zaměřen na vodní brouky. Z této skupiny zde bylo zjištěno 51 druhů. Na lokalitě se vedle běžných a široce rozšířených druhů stýkají prvky teplomilné fauny (vodomil Hydrochara flavipes) s představiteli zvířeny severnějších oblastí (potápník Hydaticus modestus). K významnějším nálezům patří i potápník Graphoderus austriacus.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení: Skutečnost, že slepé rameno je situováno v intenzívně zemědělsky i průmyslově využívané krajině, umocňuje význam a hodnotu tohoto chráněného území.

Přírodní památku Na letišti obklopují kulturní louky a pole (13. 6. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památku Na letišti obklopují kulturní louky a pole (13. 6. 2002)


Literatura:

Dostál, I. et Řehánek, T. (1999): Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 277, 1999, s. 1–26.

Elsnerová, M. et Trávníček, D. (1994): Přírodní památka Na letišti v k. ú. Otrokovice. Botanický a zoologický inventarizační průzkum v roce 1994. – Ms, depon. in: Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín.

Elsnerová, M., Krist, J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Girgel, M. (2018): Putování za vodou Zlínským krajem. - Zlín: Zlínský kraj, 1. vydání, 172 s. ISBN 978-80-87833-31-5.

Hadinec, J. et Lustyk, P. [eds.] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. Additions to the flora of the Czech Republic. XV. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 52: 101, 117-118.
Hrabec, J. (1998): Příspěvek k výskytu kotvice plovoucí (Trapa natans L.) v Hradišťském příkopu. – Sborn. Přírodověd. Klubu Uherské Hradiště 3: 4–7.

Jindra, I. (2015): Přírodní památka Na letišti v katastrálním území Otrokovice. Botanická inventarizace. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. et al. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. et Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Marvan, P. et Heteša, J. (2000): Mikro- a makrovegetace odstavených ramen řeky Moravy. – In: Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen: sborník příspěvků z konference pořádané 2.-3. 3. 2000 Botanickým ústavem AV ČR v Lužnici u Třeboně. Vyd. 1. Průhonice: Botanický ústav AV ČR. ISBN 80-86188-08-6. 53-112.

Petrová, M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.

Sedláčková, D. (1980): Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sovičková, M. (2011): Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice). – Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Tomášek, J. (1950): Mrtvá ramena řeky Moravy v gottwaldovském okrese. – Ochr. Přír. 5: 121–124.

Veselý, D. (2005): Revitalizace odstavených ramen v urbanizované i neurbanizované krajině. – In: Sborník z konference Říční krajina 2005: [River landscape 2005]: 3. ročník pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 378-381.

Vondráčková, J. (1968): Rostlinstvo na reservaci Na letišti u Otrokovic. – Ms. depon. in: AOPK ČR.


Aktualizováno 17. 3. 2022   Úvodní stránka Nahoru Zpět