Přírodní památka Nádavky

Přírodní památka Nádavky (9. 6. 2004)

Přírodní památka Nádavky (9. 6. 2004)

Základní údaje: Louky a bývalé pastviny s teplomilnou flórou a faunou asi 1 km severně od obce Boršice u Blatnice. Nachází se v Hlucké pahorkatině na jižním až jihovýchodním úbočí kóty Nádavky (364 m n. m.), na pravém údolním svahu Slavkovského potoka, v nadmořské výšce 285 až 302 m n. m.. Katastrální území Boršice u Blatnice. Vyhlášeno nařízením č. 10/2002 Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 20. 5. 2002.  Evidenční kód ÚSOP: 2159. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha: 0,3190 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Bohatý výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin v kolinním stupni panonského termofytika, jediný výskyt lnu žlutého na okrese Uherské Hradiště mimo CHKO Bílé Karpaty.

Vítod větší (Polygala major)   Čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus)

Vítod větší (Polygala major)
PP Nádavky (9. 5. 2003)

 

Čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus)
PP Nádavky (9. 5. 2003)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty nivnického souvrství (paleocén – spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů.  Mají charakter drobně až středně rytmického flyše s převahou šedých, okrových a zelenošedých vápnitých jílovců, které se střídají s lavicemi vápnitých pískovců. Půdním typem jsou kambizemě, půda je místy obnažená až na skelet, pravděpodobně v důsledku eroze.

Violka, PP Nádavky (29. 3. 2003 )

Violka, PP Nádavky (29. 3. 2003)

Flóra a vegetace: Na výslunné stráni se zachovala luční společenstva s teplomilnou flórou. Ze vzácnějších druhů je zde zastoupen např. len žlutý (Linum flavum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec různobarvý (Iris variegata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), růže galská (Rosa gallica), hrachor panonský chlumní Lathyrus pannonicus subsp. collinus), čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), jetel červenavý (Trifolium rubens), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), vítod větší (Polygala major), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), černýš rolní (Melampyrum arvense), voskovka menší (Cerinthe minor) a plicník měkký (Pulmonaria mollis), z běžných druhů např. šalvěj luční (Salvia pratensis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), z keřů růže šípková (Rosa canina).

Kosatec různobarvý (Iris variegata)   Černýš rolní (Melampyrum arvense)

Kosatec různobarvý (Iris variegata)
PP Nádavky (9. 6. 2004)

 

Černýš rolní (Melampyrum arvense)
PP Nádavky (9. 6. 2004)

Fauna: Na jednom z mála míst v Hlucké pahorkatině se zde zachoval ohrožený druhu motýla žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), v posledních letech však již jeho výskyt nebyl potvrzen. Z obojživelníků se vyskytuje kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a skokan štíhlý (Rana dalmatina), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z ptáků byli pozorováni např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a strnad obecný (Emberiza citrinella). 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), PP Nádavky (14. 9. 2003)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), PP Nádavky (14. 9. 2003)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí. 

Management, ohrožení: V minulosti bylo území využíváno zčásti jako pastvina a louka a bylo značně rozsáhlejší – celé jižní úbočí stejnojmenného kopce. V období kolektivizace byla většina luk v okolí zorněna. Vlastní zbytek lokality byl řadu let nekosený a zarůstal náletem dřevin. V roce 2001 byl nálet na lokalitě odstraněn. V současnosti jsou louky koseny jednou ročně, vzhledem k fenologii lnu žlutého až koncem srpna.

Přírodní památka Nádavky (9. 5. 2003)

Přírodní památka Nádavky (9. 5. 2003)


Literatura:

Galuška, J. (2018): Analýza ekologicky významných lokalit Mikroregionu Ostrožsko. – Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Vedoucí práce: RNDr. Jakub Trojan MSc, Ph.D.

Hrabec, J. (2011): Příroda a krajina. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/piroda-a-krajina.pdf>.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Krupičková, Z. (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Nádavky. Uherské Hradiště.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizováno 4. 10. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět