Přírodní památka Nádrž Tesák

Přírodní památka Nádrž Tesák (12. 10. 2014)

Přírodní památka Nádrž Tesák (12. 10. 2014)

Základní údaje: Přírodní památku Nádrž Tesák představuje betonová nádrž a cca 7 m široký pás převážně náletových dřevin kolem hrany nádrže. Nachází se v centrální části Hostýnských vrchů (okrsek Rusavská hornatina), v rekreačním středisku Na Tesáku, asi 20 m za restaurací „Chata Na Tesáku“, v nadmořské výšce 690 m. Vyhlašovací dokument: Nařízení Zlínského kraje č. 5/2015 ze dne 29. 6. 2015. Katastrální území Rajnochovice. Evidenční kód ÚSOP: 6097. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková výměra: 0,1332 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Populace čolka karpatského (Lissotriton montandoni) a dalších obojživelníků včetně jejich biotopu.

Hydrologie: Ve vlastním chráněném území se nenachází žádný vodní tok. Nejbližší je bezejmenný levostranný přítok Juhyně, tekoucí asi 180 m jihovýchodně od hranice území, kterým je také lokalita odvodňována. V současné době jsou jediným zdrojem vody v nádrži pouze atmosférické srážky.

Fauna: Betonová nádrž o rozměrech 17,3 x 32,8 m a maximální hloubce 1,5 m se dělí na mělčí a hlubší část. Nádrž nebývá vodou zcela zaplněna, výška vodní hladiny v hlubší části se pohybuje kolem 90 cm, v mělčí kolem 40 cm. Z obojživelníků je nejhojnější čolek horský (Ichthyosaura alpestris) a čolek karpatský (Lissotriton montandoni), jejichž populace dosahují několika desítek až stovek exemplářů.

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni), PP Nádrž Tesák (7. 5. 2007)

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni), PP Nádrž Tesák (7. 5. 2007)

Nejméně početný je zde čolek obecný (Lissotriton vulgaris), u kterého dochází ke křížení s čolkem karpatským. Dále se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů se v okolí nádrže zdržuje ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z ptáků byl pozorován např. kos horský (Turdus torquatus), ze savců netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Lesnictví: Lokalitu obklopuje ze západní strany lesní porost. 

Natura 2000: PP Nádrž Tesák je součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.

PP Nádrž Tesák (27. 12. 2014)

PP Nádrž Tesák (27. 12. 2014)


Literatura:

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. - Ms., 96 s., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2013): Plán péče o přírodní památku Nádrž Tesák (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. ČSPOP. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. & Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Nádrž Tesák. ČSPOP. Depon. in: KÚ Zlínského kraje.

Zavadil, V., Sádlo, J. et Vojar, J. [eds.](2011): Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Metodika AOPK ČR. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 176 s. ISBN 978-80-87457-18-4.

Zwach, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 496 s. ISBN 978-80-247-2509-3.


Aktualizace 8. 1. 2020 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Zpět