Webové stránky s tématikou ochrany přírody a ekologie


 Státní správa | ZCHÚ | ČSOPNevládní organizace | Příroda | Fotografie | Okolní země  
 
 

 Resort Ministerstva životního prostředí, státní správa 

Krajský úřad Zlínského kraje


Zvláště chráněná území v České republice

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Národní parky v ČR

Chráněné krajinné oblasti


Maloplošná ZCHÚ, naučné stezky, jeskyně… 


Památné stromy


Natura 2000

Ptačí oblasti ve Zlínském a Jihomoravském kraji


ČSOP - Český svaz ochránců přírody

ZO ČSOP působící ve Zlínském Kraji:

ZO ČSOP působící v moravských regionech (výběr):


Nevládní organizace a občanská sdružení

 • ACTAEA - Společnost pro přírodu a krajinu
 • Agentura Koniklec  - Domovská stránka Agentury Koniklec, občanského sdružení pro lidská práva a životní prostředí - přehled realizovaných projektů, výroční zprávy, prodej ekologické literatury.
 • Alcedo - Dům dětí a mládeže ve Vsetíně, školské zařízení města Vsetín nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost
 • Arboristika - Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - SZKT, informace pro odborníky zabývající se péčí o dřeviny
 • Arte Natura - sdružení  pro harmonické soužití člověka s přírodou, dobrovolná, nevládní a nezisková organizace se Sídlem ve Vlčnově, vyvíjí aktivity především v oblasti moravského Slovácka
 • Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
 • Beskydské studánky - mezinárodní projekt Beskydy bez hranic, záchrana a propagace beskydských studánek, enviromentální výchova, prohloubení spolupráce mezi environmentálně zaměřenými NNO a dalšími organizacemi v Beskydském regionu při ochraně přírody
 • Bryologicko-lichenologická sekce ČBS - sdružuje odborníky i amatéry zajímající se o mechorosty a lišejníky, vydává zpravodaj Bryonora…
 • Calla - Ekologické sdružení zabývající se energetikou a ochranou přírody. Poradenství v energetice pro zájemce o úspory a alternativní zdroje energií
 • CIR - Centrum inovací a rozvoje - nevládní neziskové organizace, která se věnuje ochraně životního prostředí ve výrobní i nevýrobní sféře, hlavní aktivity v oblasti prevence znečišťování, odpadového hospodářství, environmentálních technologií, inovací výrobků a služeb, environmentálního vzdělávání a systémů řízení…
 • Česká botanická společnost - dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky, vydává odborné časopisy Preslia a Zprávy ČBS 
 • Česká limnologická společnost
 • Česká mykologická společnost - občanské sdružení s řadou poboček v ČR, mykologická osvěta, poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis Mykologický sborník, pořádá přednášky o houbách…
 • Česká pedologická společnost
 • Česká speleologická společnost
 • Česká společnost entomologická
 • Česká společnost ornitologická  - dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody
 • Česká vědecká společnost pro mykologii o. s. (ČVSM)  - dobrovolná výběrová organizace založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období, působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky, vydává odborný časopis Mykologické listy
 • České ekologické manažerské centrum CEMC - sdružení českých podniků a podnikatelů pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu
 • Český rybářský svaz
 • ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů
 • ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, ochrana přírody v regionu okresu Kroměříž, především na Bystřicku a v Hostýnských vrších
 • CZ MAB - Český program Člověk a biosféra - mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím…
 • Děti Země - Informace o Dětech Země, jejich projektech a kampaních, nominace na Ropáka.
 • Ekocentrum Brno - Občanské sdružení  zaměřené na poskytování informací občanům, ekologickou výchovu a  realizaci dlouhodobých projektů. Knihovna (Ekotéka), knihkupectví a vydavatelství (podílí se na ediční řadě Chráněná území ČR).
 • Ekocentrum PALETA Pardubice - Středisko ekologické výchovy, občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež
 • Ekologie a fotografie - biologická rezervace Vlčí prameny
  Europarc ČR
 • Greenpeace ČR - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.
 • Horská služba České republiky
 • Hnutí Brontosaurus ČR - oficiální stránky
 • Hnutí Brontoasurus Mikulčice - kdo jsme, historie, činnost, kontakt.
 • Hnutí Duha - se v několika programech dlouhodobě věnuje vybraným klíčovým ekologickým oblastem, např. energetice, lesům, těžbě nerostných surovin, zemědělství či odpadům…
 • Kalendář akcí - Kalendář akcí EkoListu z oblasti životního prostředí Výstavy, konference, přednášky, brigády, tiskové konference…
 • Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí - občanské sdružení ze Zlínského kraje, které se věnuje turistice šetrné k životnímu prostředí, ochraně přírody a environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě.
 • Kormidlo - Životní prostředí - katalog odkazů o životním prostředí na EkoLinku
 • Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti
 • MOS - stránky Moravského ornitologického spolku Přerov, společnosti pro ochranu ptactva, od roku 2005 je součástí České společnosti ornitologické, jako její středomoravská pobočka
 • Nadace Partnerství - nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky
 • Nadace Veronica - nadace podporující místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku
 • Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat - dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, které trvale rozvíjejí tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat.
 • Občanské sdružení Vizovické vrchy - připomínky ke konceptu řešení návrhu rychlostní silnice R49 aj.
 • Průhledy - časopis o přírodě a lidech vydává Arte Natura - sdružení  pro harmonické soužití člověka s přírodou
 • REC Česká republika - české zastoupení sítě národních kanceláří REC -  Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), nestranické a nezávislé mezinárodní organizace, která byla zřízena v roce 1990 vládou Maďarska, USA a Komisí Evropské Unie. Jejím posláním je přispívat k řešení problémů životního prostředí v zemích střední a východní Evropy…
 • Rezekvítek - Rezekvítek je nezávislé občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody.  Pořádá letní školy a kurzy ekologické výchovy, exkurze, terénní akce na pomoc přírodě, vydává publikace, učební pomůcky...
 • Sagittaria - občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny v rámci regionu střední Moravy, pozemnkový spolek (starší verze)
 • Sdružení Krajina - občanské sdružení působící předevšíma na území CHKO Žďárské vrchy jako pozemkový spolek, zabývá se ochranou vzácných a ohrožených druhů, zpracovává hodnocení dopadů na krajinný ráz…
 • Sdružení pro přírodu - ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu (především České středohoří a Krušné hory)
 • SEIFEROS cz - obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je aktivní ochrana dravých ptáků se speciální orientací na osvětovou činnost s ekologickým zaměřením
 • SEZO - Středisko environmentálně zaměřených občanů Frýdek-Místek.
 • Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině
 • Sluňákov - středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce - Sdružení pro ekologickou výchovu
 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) - občanské neziskové sdružení odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba), vydávání odborného časopisu Zahrada-Park-Krajina
 • SSEV PAVUČINA - Sdružení středisek ekologické výchovy - celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
 • Vzdělávací a Informační Středisko Bílé Karpaty
 • Zasaď svůj strom - webové stránky stejnojmenného občanského sdružení s posláním vysazovat nové stromy a lesy
 • ZAYFERUS - obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků, osvětová činnost - výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, podpora mladých adeptů sokolnictví, rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti, práce s mládeží a výchova k ochraně životního prostředí, příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody… 
 • Zelená brána - internetový portál o životním prostředí, informační nástroj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje
 • Zelená domácnost  - rubrika EkoListu o tom, co může pro životní prostředí udělat každý z nás.

Muzea, přírodovědné expozice


Informační servery a centra

Mapové servery a služby


Věda, školství:

Vysoké školy:


Časopisy, odborná literatura…


Firmy působící v oblasti ŽP v moravských regionech - výběr

 • Arvita P - specializovaná firma působící v oblasti ochrany a tvorby krajiny se sídlem v Otrokovicích, projekční činnost, specializované subdodávky především pro firmy zlínského kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny a Červené seznamy Zlínského kraje…
 • CONBIOS s. r. o. (Conservation Biology Service) - poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí
 • Ekologická projekce Olomouc
 • Ekotoxa Opava, s.r.o. - Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny, komplexní hodnocení životního prostředí, informační technologie a projekty GIS, prostorové plánování v krajině, rozvoj zemědělství a venkova, fondy Evropské unie 
 • Lesy České republiky, s. p. 
 • Natura-tv - televizní studio zabývající se výrobou přírodovědeckých a vzdělávacích dokumentárních filmů

Přírodovědně zaměřené stránky

Botanika


Geologie, geografie… 


 Fauna - bezobratlí, entomologie…


Fauna - ornitologie, savci …


Fotografie přírody a krajiny


Ochrana přírody na Slovensku

Národní parky

Chráněné krajinné oblasti

Maloplošná ZCHÚ, naučné stezky, jeskyně… 


Chráněná území a ochrana přírody v okolních zemích…

Bulharsko
Natura 2000 Bulgaria

Itálie
Parks.it - národní parky a přírodní rezervace v Itálii

Maďarsko
Národní parky a chráněné krajinné oblasti Maďarska
- informace v češtině na servru www.madarsko.cz

Německo
NP Berchtesgaden - Německo

Polsko
Park Narodowy Gór Stołowych 
Przyroda Województwa Śląskiego

Rakousko
Nationalparks Austria - národní parky Rakouska
NP Hohe Tauern
- Rakousko
Sdružení AURING
– biologická stanice Hohenau – Ringelsdorf (Rakousko) 

Slovinsko
Biseri slovenske narave (Perly slovinské přírody) - Natura 2000 ve Slovinsku

 

 

 
 Státní správa | ZCHÚ | ČSOPNevládní organizace | Příroda | Fotografie | Okolní země  

Aktualizováno: 04. 04. 2020   Úvodní stránka Zpět