Národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla I. (17. 6. 2007), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla I. (17. 6. 2007)

Základní údaje: NPR Strabišov-Oulehla představuje jedinou národní přírodní rezervaci na Kroměřížsku. Vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné travnaté stráně Oulehla s jihovýchodní expozicí, které jsou situovány pod kótou Na Pasekách (380 m n. m.) na pravém údolním svahu Strabišovského potoka a říčky Litavy. Nachází se v nadmořské výšce 278 až 380 m, při sv. okraji obce Lísky. Katastrální území Kunkovice u Litenčic a Lísky (Strabišov - k. ú. Kunkovice a Lísky, LZ Kroměříž, polesí Litenčice, revír Kunovsko, výměra 66,15 ha, Oulehla I. a II., označované také jako přední a zadní, spojené úzkou mezí porostlou křovinami - k. ú. Lísky, výměra 3,5508 ha). Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 14. 1. 1956 (SPR Strabišov) a Výnos Ministerstva školství a osvěty z 8. 5. 1953 (SPR Oulehla), obě části sloučeny Výnosem MK ČSR z 29. 11. 1988. Evidenční kód ÚSOP 413. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha: 69,6346 ha. Mapy.cz.

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)   Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Předmět ochrany: Teplomilné doubravy, dubohabřiny na spraši a společenstva teplomilných trávníků na jedné z nejbohatších lokalit vstavačovitých (Orchidaceae) na Moravě. Jedno ze dvou nalezišť kriticky ohroženého vstavače trojzubého (Orchis tridentata) ve Zlínském kraji.

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla I. (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla I. (7. 5. 2005)

Geologie, půdní poměry: Geomorfologicky náleží území k Litenčické pahorkatině, podcelku Středomoravské Karpaty, které jsou součástí Vnějších západních Karpat. Geologický podklad je tvořen paleogenními sedimenty - ždánicko-hustopečským souvrstvím ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma (oligocén), převažují vápnité jíly, slíny a pískovce, pouze ojediněle vystupují na povrch i vrstvy menilitového souvrství (svrchní eocén) s křemito-vápnitými jílovci a rohovci, sedimenty jsou místy překryté spraší. V málo odolných horninách se vytvořily až několik metrů hluboké erozní rýhy. V části Oulehla je půdním typem pararendzina kambická, v lese Strabišov luvizem typická a kambizem typická.

NPR Strabišov-Oulehla, les Strabišov (28. 4. 2002), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, les Strabišov (28. 4. 2002)

Flóra a vegetace: Strabišov je původně lesostep na podkladě terciérních sedimentů - neogenních jílů se slabými vložkami pískovců, nyní zarostlá jehličnatým a smíšeným lesem. V této lesní části rezervace jsou kulturní listnaté porosty dubu, buku, javoru, habru a jasanu a porosty smrku a borovice. V podrostu lze nalézt celou řadu vzácných a chráněných druhů rostlin, ze vstavačovitých střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač nachový (Orchis purpurea), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač vojenský (Orchis militaris), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Dále se zde vyskytují lilie zlatohlavá (Lilium martagon), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), sesel sivý (Seseli osseum), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), kopretina chocholičnatá (Chrysanthemum corymbosum), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), čistec alpský (Stachys alpina), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ostřice horská (Carex montana), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), pryšec hranatý (Euphorbia angulata), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) a další. Z botanického pohledu jsou nejbohatší lesní lemy, kde se vyskytuje nejvíce uvedených druhů.

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II. (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II. (7. 5. 2005)

Oulehla má charakter výslunné suché stráně se zachovalou xerotermní vegetací, kterou představují druhově bohaté teplomilné travinobylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (panonské širokolisté suché trávníky asociace Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati) se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). V minulosti byla stráň osázena třešněmi (Oulehla I) a borovicí lesní (Pinus sylvestris), především Oulehla II, v obou částech se vyskytuje také jalovec obecný (Juniperus communis). K nejvýznamnějším zástupcům orchidejí zde patří především vstavač trojzubý (Orchis tridentata), dále vstavač vojenský (Orchis militaris) a jejich kříženci, vstavač bledý (Orchis pallens), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a bradáček vejčitý (Listera ovata). 

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)   Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

 

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Z dalších významných druhů zde roste zvonek sibiřský (Campanula sibirica) na jedné ze dvou lokalit na Kroměřížsku (druhá je v nedaleké  PP Přehon u Chvalnova), dále se zde vyskytuje menší populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), len žlutý (Linum flavum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hvězdnice chlumní (Aster amellus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandifolia), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), smělek štíhlý (Koeleria gracilis), vítod větší (Polygala major), čilimník černající (Cytisus nigricans), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) aj.

Vítod větší (Polygala major), Oulehla (17. 5. 2008), foto © Z. Podešva

Vítod větší (Polygala major), Oulehla (17. 5. 2008)

Fauna: Dosud byl proveden jen podrobný zoologický průzkum entomologický zaměřený na denní motýly (Lepidoptera) a průzkum ornitologický. Druhově bohatě je zastoupen hmyz, z motýlů byli zjištěni např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) a okáč ovsový (Minois dryas). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis), z obojživelníků ropucha obecná (Bufo bufo). Z ptáků se vyskytují běžné druhy pěvců, kteří zde naházejí vhodné podmínky pro hnízdění. V mokřadu pod strání Oulehla (již mimo toto ZCHÚ) jsou velmi hojně zastoupeni obojživelníci, hlavně skokan hnědý (Rana temporaria). 

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005)

Hospodářské využívání: V lesních porostech se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu, cílem je vytvořit podmínky pro přirozenou obnovu listnatých dřevin a změna skladby dřevin smrkových a borových porostů. Část Oulehla I byla v minulosti využívána jako extenzivní ovocný sad, z něhož zůstalo několik starých, dosud plodících třešní. Část Oulehla II bývala kosena místními obyvateli, kosení v menší míře pokračuje dodnes.

NPR Strabišov-Oulehla, les Strabišov a výslunná stráň Oulehla I (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, les Strabišov a výslunná stráň Oulehla I (7. 5. 2005)

Management, ohrožení: V r. 1979 byla část území Oulehla I zničena vylitím několika fekálních vozů kejdy z místního ZD. Do dneška již ruderalizovaná část území zregenerovala. Nadále hrozí nebezpečí splachu minerálních hnojiv z okolních zemědělských pozemků ležících nad ZCHÚ (p. č. 92/1 v části Oulehla II), nebezpečí je však zmírněno existencí pruhu louky ohraničené liniovou zelení na mezích v sousedství zadní části parcely. Luční části rezervace Oulehla I a II jsou v důsledku nepravidelného kosení ohroženy sukcesí - zarůstáním především borovicí lesní a svídou krvavou, které je nutné pravidelně likvidovat. Podle plánu péče je celá lokalita Oulehla I a II alespoň jednou za dva roky kosena s následným vyhrabáváním stařiny v místech s maximální kumulací vstavačovitých. Současně je odstraňován nálet borovic, svídy krvavé a dalších křovin. Vzniklá biomasa je odvážena mimo chráněné území.

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005)

Natura 2000: NPR Strabišov-Oulehla je součástí území Evropsky významné lokality pro kontinentální biogeografickou oblast (kód CZ0624069) o celkové rozloze 596,5873 ha (převážná část této naturové lokality se nachází v Jihomoravském kraji). Kromě stávající NPR Strabišov-Oulehla zahrnuje i zbývající části lesního komplexu (Chroustava a Kunkovický les) mezi obcemi Litenčice, Kunkovice u Litenčic, Lísky, Brankovice a Kožušice. Předmětem ochrany jsou naturové biotopy, především polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) jako význačná naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, panonské dubohabřiny a eurosibiřské stepní doubravy, z druhů střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).

NPR Strabišov-Oulehla, Oulehla I - horní část (18. 5. 2013), foto © Zdeněk Podešva

NPR Strabišov-Oulehla, Oulehla I - horní část (18. 5. 2013)


Literatura:

Beneš, J., Konvička, M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. - In: Ochrana přírody, 61, 2006, č. 5: 145-150.

Bartková, R. (2000): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) na Moravě - rozšíření, populační biologie a druhová ochrana. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Bartková, R. et Rybka, V. (1999): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) v ČR. – Příroda, Praha, 15: 141–151.

Bartková, R. et Rybka, V. (2001): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. – Roezliana, Brno, 30: 35-40.

Bieberová, Z. (1997): Inventarizační průzkum mykologický NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Dostalík, S. (2002): Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata) - Diplomová práce, dep. in PřF UP Olomouc.

Dostalík, S. (2008): Mizející vstavač trojzubý. Živa 4/2008: 160-161.

Dostalík, S., Rybka, V., Zemánková-Bartková, R. et Baláž, M. (2011): Monitoring vstavače trojzubého (Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman) v Národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla v období 1997-2010. – Příroda 31, AOPK ČR, Praha.

Dostalík, S., Rybka, V. et Zmeškalová, J. (2011): Vstavač trojzubý. Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha.

Hoskovec, L. (2007): Strabišov-Oulehla - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-10-05 [cit. 2008-01-25]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/strabisov-oulehla/>

Konvička, M., Beneš, J. (2004): Inventarizační průzkum zoologie - denní motýli (Lepidoptera) NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.  

Láznička, V., Smejkalová, E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. Veronica, roč. 5, s. 40-42.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Rybka, V. a kol. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR. 

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce RNDr. P. Trnka, CSc.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Strabišov“ (katastr. území Kunkovice a Lísky, okr. Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Oulehla“ (katastr. území Lísky, okres Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR. 

Vašátko, J. (2007): Měkkýši NPR Strabišov – Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov – Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3–10. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 5-March-2007.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, str. 7-11.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizováno 23. 2. 2020 Přírodní park Chřiby Úvodní stránka Zpět