Přírodní památka Pod Kozincem

Přírodní památka Pod Kozincem (2. 6. 2012), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Kozincem (2. 6. 2012)

Základní údaje: Přírodní památka Pod Kozincem představuje jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů. Nachází se na mírném svahu se severozápadní expozicí pod kótou Kozinec (479,1 m n. m.), asi 1 km severozápadně od středu obce Chvalčov, v nadmořské výšce 370 až 550 m. Katastrální území Chvalčov. Vyhlášeno Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 14. 3. 1955. Evidenční kód ÚSOP: 322. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 20,4204 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Polopřirozený ekosystém karpatských luk se snědkem pyrenejským kulatoplodým (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) a dalšími chráněnými druhy rostlin.

Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)   Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)

Prstnatec Fuchsův pravý
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)

 

Prstnatec Fuchsův pravý
PP Pod Kozincem (2. 6. 2012)

Geologie, půdní poměry: Z hlediska geologického členění spadá území do flyšového pásma vnějších Karpat, je budováno podmenilitovým souvrstvím předmagurské jednotky (paleocén - eocén). Na povrchu převládají zahliněné štěrky, půdní pokryv tvoří hnědozem typická, místy pseudoglejová.

Přírodní památka Pod Kozincem (2. 6. 2012), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Kozincem (2. 6. 2012)

Flóra a vegetace: Přírodní památka Pod Kozincem je typickým ekosystémem karpatských luk. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), hojný je prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) s velkou variabilitou barevných odstínů a kresby květů (viz fotogalerie ), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), bradáček vejčitý (Listera ovata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia).

Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)  

Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum
pyrenaicum
subsp. sphaerocarpum)

 

Květenství snědku těsně před rozkvětem,
PP Pod kozincem (11. 6. 2002)

V pestrém bylinném porostu luk je hojně zastoupen kriticky ohrožený snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum). Tento mediteránní archeofyt, mající rozšíření původně na stepích, zde roste ve společnosti řady dalších rostlin, jako jsou např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa) a jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum).

Snědek pyrenejský kulatoplodý - detail květů   Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)

Snědek pyrenejský kulatoplodý - detail květů

 

Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)

Na podmáčených místech je kromě již zmíněného prstnatce májového také hojný mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), dále zde rostou suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), jarmanka větší (Astrantia major), svízel severní (Galium boreale) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Na okrajích lesa pak roste šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), velmi hojně konvalinka vonná (Convallaria majalis) spolu s kokoříkem mnohokvětým (Polygonatum multiflorum). V dolní části luk se v nedávné minulosti vyskytoval i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), který však byl vyhuben, pravděpodobně místními chataři.

Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)   Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) - detail květů, PP Pod Kozincem (2. 6. 2012)

Prstnatec Fuchsův pravý
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)

 

Prstnatec Fuchsův pravý - detail květů,
PP Pod Kozincem (2. 6. 2012)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl prováděn, z obojživelníků zde byl zaznamenán skokan hnědý (Rana temporaria) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), z motýlů je zajímavý výskyt ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). Z ptáků se vyskytuje např. chřástal polní (Crex crex) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Při hledání potravy byl na loukách pozorován čáp černý (Ciconia nigra), který hnízdí v okolních lesích.

Přírodní památka Pod Kozincem, vlevo je zalesněný vrchol Kozinec  (4. 10. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Kozincem, vlevo je zalesněný vrchol Kozinec  (4. 10. 2004)

Lesnictví: Lesní porosty mají charakter remízků a náletů, prováděla se v nich pouze těžba jednotlivých stromů. Po přehlášení nebudou lesní porosty součástí chráněného území (mimo okrajové části).

Přírodní památka Pod Kozincem (19. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Kozincem (19. 5. 2002)

Hospodářské využívání, management: V přírodní památce došlo v minulosti k degradaci některých pozemků, zejména v severní části lokality, která byla způsobená intenzivním hnojením a pastvou, případně později absencí jakéhokoliv hospodaření. Bude nutné provést přehlášení chráněného území, některé parcely ochranářsky cenné, které nebyly, zřejmě omylem, do původního území PP zahrnuty budou naopak přičleněny. Velmi negativně působí vysoké stavy spárkaté zvěře v okolních lesích, dochází k decimaci populací chráněných druhů rostlin okusem, především snědku. Většina plochy je pravidelně sečena vlastníky pozemků, na zbylé části je jednou ročně zajišťováno kosení, aby bylo zabráněno nežádoucí ruderalizaci okrajových partií a sukcesi dřevin z přilehlého lesa. Management zde zajišťuje Českomoravské sdružení pro ochranu přírody (ČSPOP) v Bystřici pod Hostýnem.

Chráněné území bylo zařazeno do databáze mokřadů České republiky jako mokřad lokálního významu Pod Kozincen (L.KM.01).

Přírodní památka Pod Kozincem a VKP Příčky (19. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Pod Kozincem a VKP Příčky (19. 5. 2002)


Literatura:

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Pod Kozincem. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Burianová, P. (1999): Zajímavé ostřice na mokřadech Hostýnských vrchů. Veronica, Brno: ČSOP Brno, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 21. ISSN 1213-0699.

Čejka, T. et al. (2018): Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. Malacologica Bohemoslovaca 17: 17-27.

Hájková, P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.

Hájková, P. (2001): Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A, Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627.

Chytil, J., Hakrová, P., Hudec, K. [eds.] et al. (1999): Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Láznička V., Smejkalová E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. Veronica, roč. 5: 40-42.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 90.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., dep. in KÚ Zlín.

Novosadová, J. (1999): Vegetace pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. Diplomová práce deponovaná. MU Brno. Přírodovědecká fakulta.

Svačina, T. (2000): Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2005): Plán péče pro PP Pod Kozincem na období 2005-2014. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2008): Vyhodnocení rozšíření vstavače bledého a prstnatce bezového na území přírodního parku Hostýnské vrchy. - Ms., ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody), 2006-2007. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Tomášek, J. (1967-1986): Příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy, (1-5). - Zpr. Čs. bot. spol., 2: 121-122, 1967; 3: 80-86, 1968; 5: 184-187, 1970; 12: 35-43, 1977a, 21: 125-137, 1986, Praha.

Zavřel, H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda. Brno, 39:11-15.

Zavřel, H. (1960): Přírodní rezervace na Holešovsku. Zprávy krajského vlast. ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2, p. 11.


Aktualizováno 20. 1. 2020 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět