Přírodní památka Přehon

Přírodní památka Přehon (2. 7. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Přehon (2. 7. 2004)

Základní údaje: Výslunná travnatá stráň jihovýchodní expozice s rozptýlenou zelení nad obcí Chvalnov. Leží asi 1,5 km západně od silnice Kroměříž - Střílky na okraji Litenčické pahorkatiny, v nadmořské výšce 310 až 345 m. Katastrální území Chvalnov. Horní okraj rezervace tvoří starý ovocný sad, který byl vyhlášený jako VKP, na východní straně je borový lesík. Vyhlášeno Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 18. 3. 1955. Evidenční kód ÚSOP: 342. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 2,2716 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Významná botanická lokalita s výskytem teplomilných společenstev a jedna z mála lokalit s výskytem koniklece velkokvětého na Kroměřížsku.

Koniklec velkokvětý, PP Přehon (3. 3. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Koniklec velkokvětý, PP Přehon (3. 3. 2002)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma s vápnitými jíly, slíny a pískovci. Půdním typem jsou typické hnědozemě hlinitopísčité až jílovitohlinité.

Koniklec velkokvětý s růžovými květy, foto © Zdeněk Podešva   Vstavač vojenský (8. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Koniklec velkokvětý s růžovými květy

 

Vstavač vojenský (8. 5. 2002)

Flóra a vegetace: Přírodní památka Přehon je významným ostrůvkem teplomilné travinobylinné vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), ostřicí prosovou (Carex panicea), ostřicí Micheliovou (Carex michelii) aj. Nejvýznamnějším druhem je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který zde roste v několika stech exemplářích. Z dalších druhů se vyskytuje vstavač vojenský (Orchis militaris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), zvonek moravský (Campanula moravica), len tenkolistý (Linum tenuifolium), velmi hojný je bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) a černýš rolní (Melampyrum arvense), dále vítod větší (Polygala major), hvězdnice chlumní (Aster amellus), mařinka psí (Asperula cynanchica), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), zahořanka žlutá (Orthantha lutea), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) aj. Zajímavý je také výskyt teplomilné stepní houby palečky zimní (Tulostoma brumale).

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), PP Přehon (27. 3. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), PP Přehon (27. 3. 2011)

V mokřadu pod strání se v minulosti vyskytovalo společenstvo bahenních druhů: skřípina smáčknutá (Blysmus compressus), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), smetanka bahenní (Taraxacum palustris), bařička bahenní (Triglochin palustris). Lokalita je dnes zarostlá náletem lip, lísek, topolů a borovic.

Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), foto © Zdeněk Podešva   Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica), foto © Zdeněk Podešva

Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)

 

Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)

Fauna: Zoologický průzkum nebyl prováděn. PP Přehon je také významnou lokalitou teplomilných druhů hmyzu, z motýlů se vyskytují hlavně modrásci a vřetenušky, pozorována byla také kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Za zmínku stojí hojný výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Management, ohrožení: Území představuje zbytek travnaté stráně, která sloužila v minulosti jako pastvina. Rezervace byla ohrožena náletem lípy, hlohu a sukcesí borovice, šířící se ze sousedního lesíka a také zarůstáním třtinou křovištní. Díky každoročnímu kosení a likvidaci náletu se populace koniklece každoročně zvětšuje.

Přírodní památka Přehon (2. 7. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Přehon (2. 7. 2004)


Literatura:

Čáp, J. (2006): Floristický průzkum PP Přehon a některých pozemků sousedících. - Ms., KrÚ Zlín.

Čelechovský, A. (2009): Denní skupiny motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) na území Přírodní památky Přehon u Chvalnova. Diurnal groups of Lepidoptera (Rhopalocera, Zygaenidae) in the territory of the Přehon Reserve near Chvalnov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 10:1-8. Prostějov.

Dostalík, S. (2002): Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata) - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc.

Dostalík, S. (2008): Mizející vstavač trojzubý. Živa 4/2008: 160-161.

Dostalík, S., Rybka, V. et Zmeškalová, J. (2011): Vstavač trojzubý. Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. Dostupné z http://webportal.nature.cz.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Sedláček, J. a kol. (2008): ČSOP Divoky Výroční zpráva 2007. Depon in: ČSOP Divoky.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce RNDr. P. Trnka, CSc.

Šnajdara, P. & Spitzer, L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carp. Occ., 6: 126–138. ISSN: 1804-2732.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. č. 1, str. 7-11.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizováno 6. 2. 2020 Úvodní stránka Přírodní park Chřiby Zpět