Přírodní památka Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy s porosty stulíku žlutého (24. 7. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Rameno Moravy s porosty stulíku žlutého (24. 7. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Rameno Moravy představuje slepé rameno, které bylo odstaveno při regulaci řeky. Nachází se v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva), v nadmořské výšce 191 m n. m., na levém břehu řeky Moravy u mostu v blízkosti obce Miňůvky, asi 2 km sv. od Kroměříže. Katastrální území Miňůvky. Vyhlášeno Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 1/1995 ze dne 12. 4. 1995. Evidenční kód ÚSOP: 1764. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková výměra 2,0141 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Slepé rameno Moravy s přirozenými vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, jediná přirozená lokalita stulíku žlutého (Nuphar luteus) na Kroměřížsku.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří aluviální hlinité náplavy řeky Moravy. Půdním typem je fluvizem glejová.

Stulík žlutý (Nuphar luteus)   Devětsil lékařský (Petasites hybridus)

Stulík žlutý (Nuphar luteus)
PP Rameno Moravy (18. 6. 2002)

 

Devětsil lékařský (Petasites hybridus)
 PP Rameno Moravy (18. 3. 2007)

Flóra a vegetace: Plošně relativně malý zbytek slepého ramene řeky Moravy a lužního lesa má vzhledem k okolní zemědělsky využívané krajině značnou biologickou hodnotu. V tůni se vyskytuje makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, zbytky lužního lesa tvoří vegetace měkkých luhů nížinných řek. Z dřevin převládají olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrby (Salix spp.), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a topol černý (Populus nigra), z keřů např. bez černý (Sambucus nigra) a střemcha obecná (Prunus padus). V jarním aspektu kvetou v podrostu blatouch bahenní (Caltha palustris), devětsil lékařský (Petasites hybridus), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna) a pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina). 

Dřevokazná houba sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus), PP Rameno Moravy (15. 9. 2018)

Dřevokazná houba sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus),
PP Rameno Moravy (15. 9. 2018)

Z vodních a vlhkomilných druhů rostlin se zde vyskytuje bohatá populace stulíku žlutého (Nuphar luteus), dále např. kotvice plovoucí (Trapa natans), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), orobinec širolistý (Typha latifolia), halucha vodní (Oenanthe aquatica), na březích rostou kyprej vrbice (Lythrum salicaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), kostival lékařský (Symphytum officinale), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata) aj.  

Přírodní památka Rameno Moravy - pohled z mostu u Miňůvek (24. 7. 2009), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Rameno Moravy - pohled z mostu u Miňůvek (24. 7. 2009)

Fauna: Z obojživelníků byl prokázán výskyt komplexu vodních skokanů zelených (Rana kl. esculenta), skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničky zelené (Hyla arborea), ropuchy obecné (Bufo bufo). Z vodních měkkýšů byli nalezeni okružák ploský (Planorbarius corneus), škeble rybničná (Anodonta cygnea) a plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis). Vhodné hnízdní možnosti zde nachází drozd kvíčala (Turdus pilaris), holub hřivnáč (Columba palumbus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos major), špaček obecný (Sturnus vulgaris) aj.

Přírodní památka Rameno Moravy (15. 9. 2018)

Přírodní památka Rameno Moravy (15. 9. 2018)

Na lokalitě pravidelně loví ledňáček říční (Alcedo atthis), volavka popelavá (Ardea cinerea) a racek chechtavý (Larus ridibundus), pozorována byla koroptev polní (Perdix perdix), žluva hajní (Oriolus oriolus) i vzácný sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Ze savců zde žije ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) a tchoř tmavý (Martes putorius), v posledních letech se zde objevuje i bobr evropský (Castor fiber). Ve slepém rameni byla pozorována teké nepůvodní želva nádherná (Trachemys scripta elegans).

Záplavy v PP Rameno Moravy (1. 4. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Záplavy v PP Rameno Moravy (1. 4. 2006)

Management, ohrožení: Pro lokalitu znamenala jisté ohrožení úprava břehů Moravy v minulosti. Díky propojení lokality s vlastní řekou nebyl vodní režim nikdy vážně narušen. Nepříznivě působí obohacování fytocenóz o nepůvodní druhy rostlin, zejména javoru jasanolistého (Acer negundo) a netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), která se zde značně rozšířila po povodních v roce 1995. Při jarních povodních v roce 2006 bylo celé území zaplaveno a zaneseno písčitými říčními naplaveninami. Údržbu přírodní památky Rameno Moravy, která spočívala především v likvidaci porostů netýkavky žláznaté, prováděla ZO ČSOP Via Hulín.

Záplavy v PP Rameno Moravy (1. 4. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Záplavy v PP Rameno Moravy (1. 4. 2006)

Natura 2000: Přírodní památka je součástí území, které bylo navrženo k doplnění národního seznamu Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 pod názvem Rameno Moravy (kód CZ0720061) o celkové rozloze 1,9845 ha.

Přírodní památka Rameno Moravy - pohled z mostu u Miňůvek (15. 9. 2018), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Rameno Moravy - pohled z mostu u Miňůvek (15. 9. 2018)


Literatura:

Dostál, I. et Řehánek, T. (1999): Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 277, 1999, s. 1–26.

Kamasová, L. et Girgel, M. (2014): Plán péče o přírodní památku Rameno Moravy na období 2015–2024. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kaplan, Z. et al. (2016): Distribution of Spirodela polyrhiza in the Czech Republic. – Preslia 88: 459–544.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 100.

Marvan, P. et Heteša, J. (2000): Mikro- a makrovegetace odstavených ramen řeky Moravy. – In: Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen: sborník příspěvků z konference pořádané 2.-3. 3. 2000 Botanickým ústavem AV ČR v Lužnici u Třeboně. Vyd. 1. Průhonice: Botanický ústav AV ČR. ISBN 80-86188-08-6. 53-112.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., dep. in OkÚ Kroměříž.

Psotová, H., Mašková, S. et Psotová, A. (2004): Plán péče o přírodní památku Rameno Moravy na období 2004–2014. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Šálek, P. (2003): Zoologický inventarizační průzkum PP Rameno Moravy, k.ú. Miňůvky, okr. Kroměříž. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Unar, P. et Zajíček, R. (1995): Plán péče o přírodní památku Rameno Moravy na období 1995–2004. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Veselý, D. (2005): Revitalizace odstavených ramen v urbanizované i neurbanizované krajině. – In: Sborník z konference Říční krajina 2005: [River landscape 2005]: 3. ročník pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 378-381.


Aktualizováno 11. 4. 2020   Úvodní stránka Zpět