Přírodní památka Sviní hnízdo

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Sviní hnízdo představuje dva zachovalé porosty lesního komplexu Lesné v Javořinské hornatině v jižní části CHKO Bílé Karpaty. Skládá se ze dvou samostatných částí vzdálených od sebe asi 400 m, které jsou situovány v horní části uzávěru pramenné mísy potoka Kazivce a hřbetu spojujícího Lesnou s kótou 650,6 m. Větší ze dvou částí (4,89 ha) se nachází asi 1,5 km severně od osady Vápenky v nadmořské výšce 560 až 610 m, druhá, podstatně menší (0,45 ha) leží asi 400 m JJZ, pod kótou 650,6 m v nadmořské výšce 635 až 645 m a přímo sousedí s NPR Porážky. Katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Sviní hnízdo. Evidenční kód ÚSOP: 1434. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 5,34 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Lesní porosty s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů středních poloh Bílých Karpat. Vyskytují se zde typičtí zástupci flóry a fauny dubohabrových lesů, z nichž někteří patří mezi druhy ohrožené.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří svodnické souvrství (paleocén-maastricht) bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Půdním typem je kambizem typická až pseudoglejová, půdy jsou středně hluboké až hluboké, humózní, středně zásobené vodou.

Svízel vonný (Galium odoratum)   Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

Svízel vonný (Galium odoratum)

 

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

Flóra a vegetace: Lesní porosty tvoří karpatská ostřicová bučina (Carici pilosae-Fagetum) s dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), v keřovém patře je zastoupen lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a zimolez obecný (Lonicera xylosteum). V bylinném patře převládá ostřice chlupatá (Carex pilosa), dále zde roste např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), dymnivka dutá (Corydalis cava), česnek medvědí (Allium ursinum), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a mázdřinec rakouský (Pleurospermum austriacum). Z orchidejí je zastoupen bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík ostrokvětý (Epipactis leptochila), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vstavač bledý (Orchis pallens).

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) v PP Sviní hnízdo (9. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) v PP Sviní hnízdo (9. 5. 2003)

Fauna: V části lesního porostu roste dymnivka dutá, která je živnou rostlinou pro místní populaci jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). Z brouků se na zamokřených místech vzácně vyskytuje střevlík hrbolatý (Carabus variolosus). Z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z ornitofauny byl zaznamenán budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), včelojed lesní (Pernis apivorus), čáp černý (Ciconia nigra) a další druhy. Podrobné zoologické průzkumy dosud nebyly provedeny.

Lesnictví: Věkově nehomogenní lesní porost, ve stromovém patře je nejvíce zastoupen dub zimní (Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a další. Přirozeně zmlazuje především buk a javor klen, dub v hlavní etáži postupně odumírá.

Management, ohrožení: V minulosti se zde hospodařilo probírkovým způsobem, přitom byly odtěženy největší buky. V současnosti je porost dočasně ponechán přirozenému vývoji bez větších zásahů s podporou přirozeného zmlazení listnatých dřevin, které je poškozováno okusem spárkaté zvěře. Do budoucna je počítáno s rozšířením území o další porosty tak, aby došlo k propojení obou stávajících částí přírodní památky.

Natura 2000: Přírodní památka Sviní hnízdo se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003)


Literatura:

Jagoš, B. (2013): Plán péče o přírodní památku Sviní hnízdo na období 2014 - 2023. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Sviní hnízdo. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uhersko- brodska. 3. upravené a rozšířené vydání.


Aktualizováno 7. 9. 2018 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět