Přírodní rezervace Tesák

Jedlobučina v PR Tesák (20. 10. 2002)

Jedlobučina v PR Tesák (20. 10. 2002)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Nachází se na jihovýchodním svahu se sklonem 35 stupňů  v nadmořské výšce 565 až 650 m, asi 820 m JZ od vrcholu Ožiňák (661,5 m n. m.) a 1 km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR, č. j. 7828/75 ze dne 28. 9. 1975. Katastrální území Rajnochovice, LZ Rajnochovice, polesí Kotáry. Evidenční kód ÚSOP: 621. Kategorie IUCN: IV. - řízená přírodní rezervace. Celková rozloha: 9,1881 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Ochrana přirozeného ekosystému horské květnaté jedlobučiny, ochrana druhové skladby a genové rozmanitosti přirozeného lesního porostu s dosud významným zastoupením jedle bělokoré, ochrana území významného pro udržení ekologické stability - lokální biocentrum Tesák, ochrana jednoho z nejlépe zachovaných porostů uvedeného typu v Hostýnských vrších. Zbytek autochtonního porostu typu jedlových bučin starého asi 180 let s charakteristickým bylinným podrostem. 

Přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)   Přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)

Přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)

 

Přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)

Geologie, půdní podmínky: Geologický podklad je tvořen sedimenty račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Ve východní polovině území se nacházejí ráztocké vrstvy soláňského souvrství (svrchní křída — paleogén), ve středně rytmickém flyši se střídají vložky šedých a zelenošedých jílovců s lavicemi modrošedých vápnitých pískovců. V severní části se nachází plošně nejméně zastoupená jednotka, kaumbergské souvrství (cenoman—campan) s rudohnědými a zelenošedými jílovci. Západní polovinu území tvoří deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty (kvartér). Půdními typy jsou kambizemě.  

Flóra a vegetace: Podstatnou část lesních porostů v přírodní rezervaci Tesák tvoří květnaté bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Patří k územím s dosud nejvíce zastoupenou jedlí bělokorou v dřevinném patru a k nejzachovalejším územím s biotopem květnatých bučin a přirozeným lesem v rámci Zlínského kraje. Mezi dřevinami dominují buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba), přimíšeny jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném podrostu jsou bohaté porosty kapradin, z bylinných druhů se vyskytují např. svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), starček lesní (Senecio sylvaticus), čistec alpínský (Stachys alpina), prvosenka vyšší (Primula elatior), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), čarovník alpský (Circaea alpina), rulík zlomocný (Atropa bela-donna), konopice sličná (Galeopsis speciosa), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), rozrazil horský (Veronica montana), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice chlupatá (Carex pilosa), na prameništích ojediněle ostřice převislá (Carex pendula). Pouze jako bodové segmenty jsou v západní části území zastoupena lesní pěnovcová prameniště (R1.3) a lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). V roce 2010 byl nalezen na tlejícím smrkovém dřevě při jižní hranici přírodní rezervace Tesák vzácný epixylický mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), který patří mezi evropsky sledované druhy.

Dřevokazné houby v přírodní rezervaci Tesák (20. 10. 2002)

Dřevokazné houby v přírodní rezervaci Tesák (20. 10. 2002)

Na živých i odumřelých stromech roste celá řada dřevokazných hub, např. korálovec jedlový (Hericium flagellum), lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) a ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii).

Fauna: V rezervaci žijí běžné i vzácnější druhy lesních živočichů. Z měkkýšů je významný výskyt vřetenatky moravské (Vestia ranojevici moravica), z obojživelníků  byli pozorováni mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria), z ptáků např. lejsek malý (Ficedula parva), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora uhelníček (Parus ater) a budníček větší (Phylloscopus trochilus). Významný je výskyt datlovitých vázaných na zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesovitého charakteru, především vzácného strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus). Při průzkumu entomofauny byl zjištěn střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a vzácný mykofágní brouk Derodontus macularis bionomicky vázaný na chorošovité houby, z motýlů např. nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis).

Přírodní rezervace Tesák (1. 5. 2007)

Přírodní rezervace Tesák (1. 5. 2007)

Lesnictví: Lesní společenstva patří k nejlépe zachovalým porostům lesní vegetace v Hostýnských vrších, jejich stáří je asi 180 let. Vegetace PR Tesák patří do asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, lesním typem je bohatá jedlová bučina mařinková (5B1) a  obohacená bučina devětsilová (5D6). Pralesovitý charakter rezervace je dán kmeny mohutných buků, jedlí a ležícími kmeny v různých stadiích rozpadu, na prosvětlených místech zmlazuje především buk a jedle.

Management, ohrožení: V rezervaci jsou vyloučeny veškeré lesnické zásahy. Pro podporu odrůstání semenáčků jedlí jsou na několika místech chráněny porosty oplocenkami před okusem zvěří. V roce 2001 bylo provedeno geodetické zaměření hranic rezervace a zpracován plán péče, v současné době je v platnosti plán péče pro období 2015 až 2024. V blízkosti chráněného území prochází místní komunikace Tesák - Košovy a červeně značená turistická stezka z Tesáku do Rajnochovic. Informace pro turisty jsou uvedeny na panelu Naučné stezky Tesák (otevřena v r. 2006) u Kamenné chaty KČT na Tesáku.  

Torza jedlí v přírodní rezervaci Tesák (1. 5. 2007)   Přírodní rezervace Tesák (1. 5. 2007)

Torza jedlí v přírodní rezervaci Tesák
(1. 5. 2007)

 

Přírodní rezervace Tesák
(1. 5. 2007)

Historie: Původní výměra rezervace byla 7,55 ha. K přehlášení PR došlo Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 8/01 ze dne 3. 10. 2001 na současnou výměru.

Natura 2000: Rezervace se nachází na území Evropsky významné lokality Hostýnské vrchy (kód CZ0724429) v kategorii PR/PP o celkové rozloze 2396,5918 ha představující bukové a smíšené lesní porosty a břehová společenstva podhorských potoků a bystřin. Předmětem ochrany jsou jeskyně nepřístupné veřejnosti jako typ přírodního stanoviště a významné lokality čolka karpatského (Triturus montandoni) a střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus). PR Tesák je součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.

Horní okraj přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)

Horní okraj přírodní rezervace Tesák (20. 10. 2002)


Literatura:

Berka, T. (2010): Výskyt a rozšíření šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) na Zlínsku. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Čejka, T. et al. (2018): Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. Malacologica Bohemoslovaca 17: 17-27.

Čížek, L., Kostanjšek, F., Hauck, D., Konvička, O., Foltan, P. et Okrouhlík, J. (2015): Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Certifikovaná metodika. Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice. 27 s.

Deckerová, H., Šuhaj, J. et Polčák, J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika). – Acta Carp. Occ. 5: 12-19. ISSN 1804-2732.

Hradílek, Z. (2013): Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů. – In: Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 25-28.

Jurová, A. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Zlínska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Kment, P., Horsák, M., Procházka, J., Sychra, J. et Malenovský, I. (2017): Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. – Acta Carp. Occ. 8. ISSN 1804-2732.

Kolektiv autorů (2021): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. Analýza stavu a vývoje. Platnost 2022–2041. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž, 306 pp.

Konvička, O. (2014): Příspěvek k rozšíření mykofágního brouka Derodontus macularis (Fuss, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) na východní Moravě. – Acta Carp. Occ. 5: 68-69. ISSN 1804-2732.

Konvička, O. et Čagánek, D. (2011): Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) na Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis, 2: 81–82.

Kudláček, M. (2013): Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák. – Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, 102 s.

Kudláček, M. (2015): Návrh optimálního managementu za účelem zvýšení podílu populace jedle bělokoré v přírodní rezervaci Tesák s využitím růstového simulátoru. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky. Vedoucího práce Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 100.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. - Ms., 96 s., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Novák, J. & Novák, M. (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 24-October-2010.

Pola, J. (1987): Inventární seznam denních motýlů vyskytujících se v SPR Tesák a Čerňava v roce 1987. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Pola, J. (1988): Dodatek k seznamu Lepidopter z roku 1987 vyskytujících se na území SPR Tesák a Čerňava. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Pola, J. et Stavinoha, J. (1988): Výskyt brouků ve SPR Tesák a Čerňava. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Spitzer, L. et Konvička, O. (2010): Rozšíření střevlíka Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika) s poznámkami k jeho biologii. – Opava: Časopis Slezského muzea Opava (A), 59: 59–70. ISSN 1211-3026.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Tesák pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2014): Plán péče PR Tesák pro období 2015-2024. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Švarc, P. (2008): Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty přírodní rezervace Tesák. Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Troneček, J. (2002): Příroda Hostýnských vrchů. Valašsko – vlastivědná revue, 8: 20–21.

Troneček, J. (2002): Příroda Hostýnských vrchů (pokračování z č. 2002/1). Valašsko – vlastivědná revue, 9: 18–19. 

Troneček, J. (2010): Příspěvek k poznání rozšíření kapradinovitých rostlin v Hostýnských vrších. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PR Tesák. - Ms., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Zavřel, H.: Botanická zpráva o státních přírodních rezervacích na holešovsku. - Zpravodaj krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2.


Aktualizováno 22. 12. 2021 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět