Přírodní památka Dubiny

Přírodní památka Dubiny (12. 7. 2009), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Dubiny (12. 7. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Dubiny představuje bělokarpatskou květnatou louku s mokřadem a rozptýlenými porosty dřevin ve Straňanské kotlině při jižním okraji obce Březová. Nachází se pod lesem na východním úbočí kóty Doubrava (550 m n. m.), v nadmořské výšce 410 až 470 m. Katastrální území Březová u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou č. 4 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9. 1. 1995. Evidenční kód ÚSOP: 1747. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 1,3657 ha. Mapy.cz

Motiv ochrany: Významná orchidejová louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, krajinářsky hodnotné území. 

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen zvrásněnými horninami svodnického souvrství (svrchní paleocén až svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše, s převahou vápnitých prachovitých jílovců. Území přírodní památky se nachází ve střední části mírného svahu  vnitrokotlinového hřbetu Doubravy, který je rozčleněn mělkými depresemi. Na kvarterních svahových sedimentech se vyvinula kambizem pseudoglejová těžší zrnitosti. 

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), foto © Z. Podešva   Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), foto © Z. Podešva

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

 

Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum)

Flóra a vegetace: Teplomilné travino-bylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s rozptýlenou zelení a lesními lemy hostí celou řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin. Z orchidejí se zde vyskytuje hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Dále zde rostou např. kozinec dánský (Astragalus danicus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) a plamének přímý (Clematis recta).

Bělokarpatská květnatá louka v PP Dubiny (5. 7. 2002), foto © Z. Podešva

Bělokarpatská květnatá louka v PP Dubiny (5. 7. 2002)

Fauna: Přírodní památka Dubiny je významným refugiem bezobratlých, především hmyzu. Z motýlů se zde vyskytuje např. perleťovec kopřivový (Brenthis ino), modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a ohniváček černočárný (Lycaena dispar), v minulosti hojný žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) již z lokality vymizel. Další skupiny hmyzu reprezentují zástupci karpatské fauny, z brouků např. střevlík Carabus obsoletus a z dvoukřídlých (Diptera) masařka Pierretia lunigera. Ptáci jsou zastoupeni běžnými druhy typickými pro tyto biotopy, byli zde pozorováni např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), linduška lesní (Anthus trivialis) a pěvuška modrá (Prunella modularis). 

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, na horní okraj navazují listnaté lesní porosty. Dnes je území přírodní památky porostlé rozptýlenou zelení, kterou tvoří duby, bříza bělokorá (Betula pendula), hlohy (Crataegus sp.) a šípky (Rosa sp).

Management, ohrožení: Původně jednosečné louky a extenzivní pastviny byly po převodu do užívání státního statku Březová víceméně opuštěny, jen občas přepásány dobytkem. V 80. letech 20. stol. začala lokalita zarůstat náletovými dřevinami, především hlohem. Po navrácení původním majitelům tito provedli v letech 1992-93 vyčistění větší části území od náletu (s metodickými připomínkami Správy CHKO Bílé Karpaty). V současné době je území pravidelně koseno vlastníky.

Natura 2000: PP Dubiny se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Pastvina pod PP Dubiny (5. 7. 2002), foto © Z. Podešva

Pastvina pod PP Dubiny (5. 7. 2002)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě - PP Žerotín, Březová - PP Dubiny, Horní Němčí - PP Uvezené, Strání - PP Vápenky, Horní Němčí - PP Za lesem, Sudoměřice - pískovna, Březová - rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepierová, I. (2006): Plán péče o PP Dubiny na období 2006–2015. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Šimečková, H. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Daniel Volařík.

Šimková, M. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty). Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava, 73 pp.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996. - Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


Aktualizováno 7. 2. 2020   Úvodní stránka Zpět