Přírodní památka Grun

Foto © Z. Podešva

Přírodní památka Grun (12. 7. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Grun chrání mezofilní až mokřadní louky a pastviny se starým ovocným sadem ve střední části Bílých Karpat. Nachází se v Lopenické hornatině v nadmořské výšce 550 až 600 m, na levém břehu Soliskového potoka, který odvodňuje severní svahy Malého Lopeníka (881 m n. m.) a vlévá se do potoka Hrubár. Katastrální území Lopeník, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 1624. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 3,4562 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany:  Zamokřená květnatá louka a ovocný sad s typickou květenou Bílých Karpat, výskyt ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad horní části chráněného území je tvořen sedimenty javorinského souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (spodní paleocén-svrchní křída) s drobně až středně rytmickými vrstvami s převahou pískovců. Ve spodní části se nacházejí sedimenty kaumberského souvrství (svrchní křída), v nichž převažují drobně rytmické vrstvy rudohnědých vápnitých i nevápnitých jílovců, a také horniny svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých prachových jílovců (paleocén). Na deluviálních hlinitokamenitých sedimentech se vyvinula kambizem typická až pseudoglejová střední zrnitosti, v zamokřených polohách u potoka také glej typický.

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), foto © Z. Podešva   Mečík střechovitý (21. 6 .2003), foto © Z. Podešva

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

 

Mečík střechovitý (21. 6 .2003)

Flóra a vegetace: Na sušších místech ve svahu nad Soliskovým potokem převládá vegetace karpatských přepásaných luk asociace Anthoxantho-Agrostietum, podél potoka se nacházejí rákosiny a zbytky mokřadních luk. Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných druhů rostlin, ze vstavačovitých (Orchidaceae) např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vzácně i pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vstavač kukačka (Orchis morio), z dalších ohrožených druhů mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). V minulosti zde rostl i hořeček žlutavý (Gentianella lutescens). 

Fauna:  Z motýlů byl pozorován otakárek fenyklový (Papilio machaon) i otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides), z brouků např. chrobák ozbrojený (Odonteus armiger) a střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), dále také několik druhů mravenců, jako např. Formica rufibarbis, Lasius flavus a Lasius platythorax. Z ornitofauny byl zaznamenán výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka většího (Phylloscopus trochilus) a budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), lindušky lesní (Anthus trivialis), ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a chřástala polního (Crex crex).

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí. Prameniště zarůstá náletem olše lepkavé.

Management, ohrožení: Území se nachází na okraji rozptýleného kopaničářského osídlení v obci Lopeník, v minulosti bylo užíváno jako jednosečná až dvousečná louka, pastvina a také ovocný sad. V současnosti je pravidelně koseno s občasným odstraňováním náletových dřevin a extenzivně přepásáno hovězím dobytkem.

Natura 2000: PP Grun se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Přírodní památka Grun, foto © Z. Podešva

PP Grun (21. 6. 2003)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PP Grun. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání. 

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


Aktualizováno 7. 2. 2020 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět