Přírodní rezervace Hladké

Staré bukové porosty v přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013), foto © Z. Podešva

Staré bukové porosty v přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013)

Základní údaje: Přírodní rezervace Hladké představuje původní listnaté porosty Bílých Karpat s přestárlou bučinou v masivu Velkého Lopeníka. Nachází se v Lopenické hornatině v nadmořské výšce 490 až 820 m, na prudkých východních svazích Malého Lopeníka (881 m n. m.), v pramenné oblasti bezejmenného potoka (pravostranný přítok Predpolomského potoka, povodí Váhu) na státní hranici se Slovenskem. Katastrální území Lopeník, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno nařízením Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 19. 12. 2012 s účinností od 3. 1. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5753. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 38,3828 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Původní karpatské listnaté lesy s přestárlými bukovými porosty a pěnovcovými inkrustacemi, společenstva saproxylických druhů bezobratlých, zejména populace kriticky ohroženého tesaříka alpského a hnízdní kolonie silně ohroženého holuba doupňáka. Cílem ochrany je zachovat a rozšířit podíl starých bukových porostů postupným nastolením a udržením podmínek pro fungování přírodních procesů v ekosystému rezervace.

Přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013)   Přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013)

Přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013)

 

Přírodní rezervace Hladké (5. 5. 2013)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří sedimenty javorinského souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (spodní paleocén - svrchní křída) s drobně až středně rytmickými vrstvami s převahou pískovců. Na kamenito-hlinitých svahovinách se vyvinuly kambizemě typické.

Horní okraj přírodní rezervace Hladké u státní hranice se Slovenskem (5. 5. 2013), foto © Z. Podešva

Horní okraj přírodní rezervace Hladké u státní hranice se Slovenskem (5. 5. 2013)

Flóra a vegetace: Vegetaci přírodní rezervace Hladké tvoří společenstva karpatských ostřicových bučin (Carici pilosae-Fagetum) a zasahují zde i květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní (Fagus sylvatica) spolu s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vtroušen je především jasan ztepilý (Fagus excelsior), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí (Cerasus avium). V bylinném patře jsou zastoupeny charakteristické druhy květnatých bučin jako např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), sasanka hajní (Anemone nemorosa), violka lesní (Viola reichenbachiana), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennsis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a kapraď samec (Dryopteris filix-mas), z dalších druhů zde místy roste např. šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a orsej jarní (Ficaria verna). Pozoruhodný je výskyt popence chlupatého (Glechoma hirsuta), oblast Lopeníku představuje nejvýše položenou lokalitu druhu v České republice.

Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)   Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta)

Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)

 

Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta)

Fauna:  V přírodní rezervaci Hladké se vyskytuje celá řada živočišných druhů typických pro karpatské horské lesy. Doposud provedené dílčí průzkumy potvrdily výskyt minimálně dvaceti zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou existenčně vázáni na jednotlivá vývojová stadia zdejších lesních porostů. Z hmyzu je pozoruhodný výskyt několika druhů brouků, byli zde zaznamenáni např. kriticky ohrožený tesařík alpský (Rosalia alpina), silně ohrožený střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), z motýlů např. přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Z obojživelníků se vyskytují silně ohrožený mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění také celá řada ptáků, jako např. silně ohrožený strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas).

Bučina v přírodní rezervaci Hladké (5. 5. 2013), foto © Z. Podešva

Bučina v přírodní rezervaci Hladké (5. 5. 2013)

Lesnictví: Jedná o zachovalé původní převážně bukové lesní porosty, místy věkově rozrůzněné, přestárlé a rozpadající se. Na části území se nachází také smrkový porost, při jehož obnově budou smrky nahrazeny vhodnými místními druhy listnatých dřevin.

Management, ohrožení: Bližší ochranné podmínky jsou stanoveny tak, aby orgány ochrany přírody mohly svým souhlasem usměrňovat některé činnosti v přírodní rezervaci (povolování změny druhů pozemků a jejich využití, vyznačování tras pro pěší či cyklisty, zřizování mysliveckých zařízení, provádění zásahů do vodních toků a pramenišť atd.

Natura 2000: Přírodní rezervace Hladké se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Lopenické sedlo (vlevo) a masív Velkého Lopeníka, PR Hladké se nachází na odvrácené straně (23. 5. 2009), foto © Z. Podešva

Lopenické sedlo (vlevo) a masív Velkého Lopeníka,
PR Hladké se nachází na odvrácené straně (23. 5. 2009)


Literatura:

Jagoš, B. (2006): Plán péče pro PR Hladké na období 2006 – 2013. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Jagoš, B. (2013): Přírodní rezervace Hladké. In: Bílé - Biele Karpaty 1/2013, s. 6.

Jagoš, B. (2014): Plán péče pro PR Hladké na období 2014 – 2023. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Vávra, J. (2007): Zpráva z výzkumu brouků lokalit NPR Javořina, Hladké a Cestiska za rok 2007. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.


Aktualizováno 3. 9. 2018   Úvodní stránka Zpět