Přírodní památka Kalábová 2

Přírodní památka Kalábová 2 (7. 7. 2016)

Přírodní památka Kalábová 2 (29. 8. 2014)

Základní údaje: Základní údaje: Přírodní památka Kalábová 2 reprezentuje zbytek pěnovcového mokřadu s cennou mokřadní vegetací. Nachází se ve Straňanské kotlině na jihovýchodním úpatí Studeného vrchu v nadmořské výšce 445 až 460 m, po levé straně silnice z Březové do Lopeníka, asi 300 m JV od PP Kalábová a 1,25 km VJV od kóty Studený vrch (646 m n. m.). Katastrální území Bánov, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno Nařízením Správy CHKO Bílé Karpaty č. 1/2014 ze dne 5. 2. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 5863. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková výměra 0,2489 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Pěnovcový mokřad; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména ostřice Davallova (Carex davalliana) a ostřice bílá (Carex alba) včetně jejich biotopů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou sedimenty svodnického souvrství (paleocén až maastricht) bělokarpatské jednotky magurského flyše, v nichž převládají vápnité pískovce, jílovce a slínovce. Vyvíjí se zde subhydrická půda typu jezerní křídy, pěnovce a anmoorové gleje. V okolí se vytvořily hnědé půdy, jílovitohlinité až hlinité, těžší až střední zrnitosti, půdním typem jsou kambizemě typické až pseudoglejové. 

Ostřice Davallova (Carex davalliana), foto © Zdeněk Podešva   Ostřice bílá (Carex alba), foto © Zdeněk Podešva

Ostřice Davallova (Carex davalliana)

 

Ostřice bílá (Carex alba)

Flóra a vegetace: Na degradovaném pěnovcovém prameništi a vápnitém slatiništi se nacházejí zbytky mokřadní vegetace svazu Caricion davallianae, v níž se vyskytuje ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice latnatá (Carex paniculata), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea). Na sušších místech v jižním okraji území roste vzácná ostřice bílá (Carex alba), místy se zachoval lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), který se vyskytuje v okolních lesních porostech. Ze zkušeností s obnovou mokřadní vegetace v PP Kalábová se dá předpokládat, že se původní společenstvo podaří rekonstruovat během 10 až 20 let.

Fauna: Podrobnější zoologický průzkum nebyl dosud proveden, lze zde očekávat podobné druhy živočichů jako v PP Kalábová.

Lesnictví: Lokalita byla v roce 2014 přeřazena z lesního pozemku (porost 5A) na bezlesí, nachází se na okraji lesního komplexu Studeného vrchu, ze všech stran je obklopena převážně jehličnatými lesy různého stáří.

Management, ohrožení: Území přírodní památky bylo původně součástí rozsáhlého komplexu lesů, pastvin, mezofilních a mokřadních luk pod Studeným vrchem. V druhé polovině 20. stol. zde ustaly tradiční způsoby obhospodařování a území zůstalo ležet ladem. Následně byl v 80. letech na pozemku vysázen smrk, na mokřadu se uchytil nálet olše lepkavé. Po nalezení lokality v roce 2012 byla s vlastníky dohodnuta rekonstrukce mokřadu, následně byly vykáceny všechny dřeviny a pravidelným kosením 1x až 2x ročně bude zajišťována obnova mokřadní vegetace.

Natura 2000: Přírodní památka Kalábová 2 je součástí evropsky významné lokality Bílé Karpaty (CZ0724090).

Obnova mokřadu v PP Kalábová 2 (14. 3. 2013), foto © Zdeněk Podešva

Obnova mokřadu v PP Kalábová 2 (14. 3. 2013)


Literatura:

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Hájek, M., Horsák, M., Hájková, P. (2002): Pěnovcová prameniště karpatských pohoří. - Živa 1: 11-13.

Jongepier, J. W. (2013): Brigáda na Kalábové - In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 5

Jongepier, J., Jongepierová I. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, část 1.: okolí Strání a Březové. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 52 - 75.

Jongepierová, I. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní památku Kalábová 2 na období 2014–2023. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Lustyk, P. et Doležal, J. [eds.] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 54: 67–68.


Aktualizováno 17. 1. 2020   Úvodní stránka Zpět