Přírodní rezervace Kolébky

Přírodní rezervace Kolébky (19. 9. 2004)

Přírodní rezervace Kolébky (19. 9. 2004)

Základní údaje: Lužní les s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem a soustavou slepých ramen a tůní. Rozkládá se v Dolnomoravském úvalu asi 1 km jižně od obce Nedakonice, v nadmořské výšce 173 až 174 m n. m. Katastrální území Nedakonice, Polešovice a Uherský Ostroh. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 5/1998 ze dne 22. 4. 1998. Evidenční kód ÚSOP: 1938. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 95,86 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachování lesního typu jilmového luhu s typickou flórou a faunou lužních lesů s trvalými vodními plochami i periodickými tůněmi.

Dymnivka plná (Corydalis solida), foto © Z. Podešva   Křivatec žlutý (Gagea lutea), foto © Z. Podešva

Dymnivka plná (Corydalis solida)
PR Kolébky (1. 4. 2004)

 

Křivatec žlutý (Gagea lutea)
PR Kolébky (1. 4. 2004

Geologie, půdní poměry: V podloží leží terciérní usazeniny Vídeňské pánve. Na nich se usazovaly kvartérní sedimenty - fluviální štěrkopísky, výše holocenní písčité povodňové hlíny. Půdy tvoří fluvizemě glejové.

Flóra a vegetace: Stromové patro tvoří přechodová společenstva mezi měkkým a tvrdým luhem s převahou jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu černého (Populus nigra) a topolu bílého (Populus alba), přimísen je dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata). Nepůvodní druhy dřevin zde představují dub červený (Quercus rubra) a ořešák černý (Juglans nigra).

Přírodní rezervace Kolébky (19. 9. 2004)

Přírodní rezervace Kolébky (19. 9. 2004)

V bylinném patru rostou typické druhy lužních lesů. Brzy zjara zde rozkvétají dymnivka plná (Corydalis solida), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), později česnáček lékařský (Alliaria petiolata), česnek medvědí (Allium ursinum), zběhovec plazivý (Ajuga reptans) aj. V Nedakonickém lese se můžeme vzácně setkat i s ladoňkou dvoulistou chlumní (Scilla bifolia subsp. buekkensis), na území PR Koléby však nebyla nalezena. V létě zde dominují porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a netýkavky nedůtklivé (Impatiens noli-tangere). V tůních se vyskytuje pobřežní i vodní květena, např. rukev obojživelná (Rorippa amphibia) a žebratka bahenní (Hottonia palustris). Hladiny neprůtočných tůní v létě zarůstají okřehkem menším (Lemna minor).

Martináč hrušňový (Saturnia pyri) v Nedakonickém lese, foto Pavel Šálek (9. 5. 2010)

Martináč hrušňový (Saturnia pyri) v Nedakonickém lese, foto Pavel Šálek (9. 5. 2010)

Fauna: Dosud prováděný zoologický průzkum byl zaměřen na vodní korýše, vážky, obojživelníky a ptáky. Z bezobratlých byli v periodických tůních zjištěni korýši žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus). Z motýlů je pozoruhodností výskyt velmi lokální a vzácné píďalky vlnopásníka lužního (Scopula nemoraria), tento druh však nebyl po povodních v r. 1997 znovu ověřen. Z dalších druhů motýlů byl pozorován např. martináč hrušňový (Saturnia pyri), který zde dosahuje severní hranice svého rozšíření. Kromě běžnějších druhů vážek zde byla v r. 2003 zjištěna i vzácná vážka plavá (Libellula fulva). Tento i v Evropě vzácný druh byl na území České republiky dosud zaznamenán jen na několika místech, poprvé v r. 1913 (bez bližšího udání lokality), později až v r. 2001 na severní Moravě u Karviné, dále u Jistebníku a v r. 2007 poblíž Hodonína.

Vážka plavá (Libellula fulva), PR Kolébky, foto Z. Podešva (8. 6. 2003), leg. P. Šálek

Vážka plavá (Libellula fulva), PR Kolébky, foto Z. Podešva (8. 6. 2003)

Početně jsou zastoupeni obojživelníci, především skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Uváděn je také čolek velký (Triturus cristatus), jeho výskyt však nebyl při posledních průzkumech potvrzen. Z ptáků zde byli pozorováni např. silně ohrožené druhy včelojed lesní (Pernis apivorus) a holub doupňák (Columba oenas), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), volavka popelavá (Ardea cinerea) a káně lesní (Buteo buteo). Ze savců žije v rezervaci bobr evropský (Castor fiber).

Skokan ostronosý (Rana arvalis), PR Kolébky (2. 4. 2004)

Skokan ostronosý (Rana arvalis), PR Kolébky (2. 4. 2004)

Lesnictví: Lesní porosty byly již v dávné minulosti intenzivně obhospodařovány pařezinovým způsobem. Cílené hospodaření bude směřovat k porostu s převahou jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) a dubu letního (Quercus robur) s příměsí olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu černého (Populus nigra) a topolu bílého (Populus alba), lípy srdčité (Tilia cordata), habru a jilmu. Část stromů bude vybrána k přestárnutí. Nepůvodní druhy dřevin, jako je dub červený (Quercus rubra) a ořešák černý (Juglans nigra), budou postupně odstraněny. Značné škody na břehových a okolních lesních porostech způsobuje bobr evropský, především v severozápadní části území na Shnilém potoce. 

Škody způsobované bobrem, PR Kolébky (8. 3. 2015), foto © Z. Podešva   Shnilý potok, PR Kolébky (8. 3. 2015)

Škody způsobované bobrem (8. 3. 2015)

 

Shnilý potok, PR Kolébky (8. 3. 2015)

Přírodní rezervace Kolébky, lužní les charakteristický pařezinovým způsobem hospodaření (3. 9. 2002)

Přírodní rezervace Kolébky, lužní les charakteristický
pařezinovým způsobem hospodaření (3. 9. 2002)

Management, ohrožení: V roce 2003 byla na území přírodní rezervace Kolébky ležícím v katastru obce Nedakonice realizována rozsáhlá revitalizace slepých ramen a tůní. Celá soustava je napájena vodou z Dlouhé řeky a umožňuje tak řízené povodňování části lužního lesa. Vodní režim chráněného území je však ohrožen otevřením nové štěrkopískovny při severozápadním okraji rezervace. Výhledově se počítá se zalučněním orné půdy v ochranném pásmu. 

PR Kolébky (9. 9. 2004)   PR Kolébky (9. 9. 2004)

PR Kolébky (9. 9. 2004)

 

PR Kolébky (9. 9. 2004)

Přírodní rezervace Kolébky - činnost bobra na Shnilém potoce (8. 3. 2015)

Přírodní rezervace Kolébky - činnost bobra na Shnilém potoce (8. 3. 2015)

Natura 2000: Přírodní rezervace Kolébky se nachází na území Evropsky významné lokality Nedakonický les (kód CZ0724107), představující rozsáhlý komplex lužních lesů se slepými rameny (PP Tůň u Kostelan) v jinak intenzívně obhospodařované krajině s celkovou rozlohou 1 524,7909 ha.

Řízené povodňování lužního lesa v PR Kolébky, ještě bez přítomnosti bobra - Shnilý potok (2. 4. 2004)

Řízené povodňování lužního lesa v PR Kolébky,
ještě bez přítomnosti bobra - Shnilý potok (2. 4. 2004)


Literatura:

Galušková, H. (2012): Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Hořák, D. a kol. (1995): Avifaunistický výzkum PR Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Hrabec, J. (1998): Mokřady Hradišťského příkopu IV. - Lesní komplex Kolébky - Předměstský les, 1998, Veronica Brno

Kandrnál, L. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter (Cerambycidae, Carabidae, Buprestidae, Meloidae) za rok 2004. Přírodní rezervace Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ (NRBC) Kolébky za rok 2004. ZO ČSOP Scilla Vlčnov. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Mačát, Z. (2010): Geografické rozšíření a morfometrická variabilita velkých čolků (Triturus cristatus superspecies). Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: RNDr. Milan Veselý, Ph. D.

Merta, L. & Rulík, M. (1999): Hydrobiologický průzkum tůní Nedakonického a Kunovického lesa. – Zpráva o provedeném průzkumu. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2006): Plán péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 2007-2016.
S-atelier, Brno. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2001): Průzkum vážek, obojživelníků a ptáků, v mokřadech Hradišťského příkopu, v okrese Uherské Hradiště. Ms. 129 s., Hulín, listopad 2001.

Šálek, P. (2002): Průzkum periodických tůní v příhodných místech v okrese Přerov, Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště v roce 2001 se zvláštním přihlédnutím k výskytu korýšů. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 10 s.

Šálek, P. (2003): Aktivní ochrana obojživelníků Uherskohradišťska. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Kolébky v  k. ú. Kostelany. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 9 s.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Unar, P. (1995): Plám péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 1996-2005. AOPK ČR. Brno.


Aktualizováno 25. 8. 2018   Úvodní stránka Zpět