Přírodní památka Ovčírka

Přírodní památka Ovčírka (19. 4. 2009), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Ovčírka (19. 4. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Ovčírka představuje mokřadní biotop v údolí potoka Ovčírka se dvěma propojenými tůněmi s bohatou litorální vegetací a malou odkalovací nádrží s břehovými porosty, také s litorální vegetací. Součástí území jsou i lesní porosty a křoviny v nivě potoka Ovčírka a na přilehlých východních svazích. Nachází se v podhůří Bílých Karpat, v Hlucké pahorkatině (okrsek Prakšická pahorkatina), v nadmořské výšce 236 až 248 m, asi 1,5 km od obce Šumice (kostel). Katastrální území Šumice u Uherského Brodu. Vyhlášeno Nařízením Zlínského kraje č. 14/2013 ze dne 16. 12. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5990. Kategorie IUCN: IV – řízená rezervace. Celková výměra 1,4399 ha. Výměra vyhlášeného ochranného pásma 0,0241 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Kuňka obecná (Bombina bombina) – evropsky významný druh a její biotop.

Kuňka obecná (Bombina bombina), foto © Zdeněk Podešva   Kuňka obecná (Bombina bombina), foto © Zdeněk Podešva

Kuňka obecná (Bombina bombina)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří především fluviální sedimenty, z okolí mohou na lokalitu zasahovat deluviální písčito-hlinité sedimenty a horniny vsetínských vrstev (svrch. eocén — spod. oligocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma s převahou vápnitých jílovců. V půdních typech převládají kambizemě a pseudogleje.

Hydrologické poměry: Územím protéká potok Ovčírka a náhon. Dvě na sebe navazující záchytné tůně byly vybudovány v roce 2002 až 2003. Jsou plněny drobným vodním tokem, přicházejícím z navazující strže. V létě tento tok občas vysychá. Ze spodní tůně odtéká voda drobným vodním tokem do sousední nádrže. Na vodním toku jsou vybudovány drobné přehrážky (horizontálně uložené dřevěná kulatina) pro zadržení vody v mokřadu. Do malé odkalovací nádrže ústí náhon z potoka Ovčírky a odtok z menších tůní nad nádrží. Z nádrže pak voda odtéká do sousedního rybníka nebo přes dlužovou stěnu zpět do potoka Ovčírka.

Přírodní památka Ovčírka (19. 4. 2009), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Ovčírka (19. 4. 2009)

Flóra a vegetace: V přírodní památce dosud nebyl proveden botanický inventarizační průzkum. Vegetace údolní nivy je tvořena zejména potočními a degradovanými jasanovo-olšovými luhy. V břehových porostech potoka i tůní převládají vrby (Salix spp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). V severním výběžku lokality se nacházejí lesní porosty a křoviny, ve stromovém patru dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a javor babyka (Acer campestre), v keřovém patru zejména bez černý (Sambucus nigra). V severní a východní části se vyskytuje poměrně hojně dřín obecný (Cornus mas). V obou tůních i v malé odkalovací nádrži se vyvinula litorální vegetace. Horní tůň je poměrně sině zarostlá a zastíněná stromy, především vrbou křehkou (Salix fragilis).

Fauna: Podrobnější průzkum fauny dosud nebyl proveden. Mokřad a jeho okolí plní funkci biotopu pro významná společenstva bezobratlých a obojživelníků. V tůňkách nachází vhodné podmínky pro rozmnožování především hlavní předmět ochrany - kuňka obecná (Bombina bombina). Z dalších druhů obojživelníků se na lokalitě vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana esculenta) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z plazů byla pozorována užovka obojková (Natrix natrix).

Jedna z tůní v přírodní památce Ovčírka (19. 4. 2009)

Jedna z tůní v přírodní památce Ovčírka (19. 4. 2009)

Lesnictví: Součástí chráněného území nejsou žádné lesní pozemky.

Historické využití: Na základě leteckého snímkování z 50. let 20 stol. je zřejmé, že území bylo využíváno jako extenzivní podmáčená pastvina. Na rozdíl od současného stavu bylo zastoupení dřevin minimální. V 70. letech byly v nivě Ovčírky pod stávajícím ZCHÚ vybudovány vodní nádrže, které sloužily k zadržování vody, později jako rybníky k chovu ryb. V letech 2002 až 2003 byly dva horní rybníky revitalizovány a spojeny v jeden. Dobudována byla soustava mokřadů a zdrží. Pás polí východně nad spojenými rybníky byl zatravněn za účelem zvýšení retenční schopnosti území a jako protierozní opatření. Potok Ovčírka byl na dolním toku regulován a v letech 2006 až 2007 proběhla jeho úprava, byl vysázen břehový porost (jasan ztepilý, olše lepkavá).

Rybníček zarostlý litorální vegetací v EVL Ovčírka (19. 4. 2009)

Rybníček zarostlý litorální vegetací v EVL Ovčírka (19. 4. 2009)

Management, ohrožení: Území je potencionálně ohroženo změnami vodního režimu směrem k odvodnění a chovem ryb. Tůně by měly zůstat ve stávajícím režimu bez rybí osádky a s pozvolna se svažujícími břehy. Jejich ohrožení spočívá také v přílišném zarostení litorální vegetací a zastínění stromy. Další ohrožení je v možném spatřovat ve znečištění vody splachy z polí na horním toku potoka. V mokřadu byly pozorovány želvy nádherné (Trachemys scripta elegans), které sem zřejmě vypustili nezodpovědní chovatelé. Želvy likvidují všechna vývojová stádia obojživelníků včetně dospělců. Z tohoto důvodu je nutné želvy eliminovat (jedná se o invazní druh). Podle aktuálního plánu péče je třeba provést větší zásahy především v horní zarostlé a zastíněné tůni - odtěžit část sedimentu a odstranit většinu dřevin, ponechat pouze několik keřů při východní straně. Lesní porost bude třeba prosvětlit na pokryvnost dřevin do 50 %, ponechat přednostně dlouhověké dřeviny.

Natura 2000: Vyhlášení přírodní památky Ovčírka bylo provedeno v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality Ovčírka (kód CZ 0723413, rozloha 10,2205 ha) jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice.

Horní rybník v EVL Ovčírka (19. 4. 2009)

Horní rybník v EVL Ovčírka (19. 4. 2009)


Literatura:

Barčík, J. (2005): Výskyt obojživelníků a plazů ve vybraných lokalitách okresu Uherské Hradiště. - Ms., 36 s., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Nováková, K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku, Bakalářská práce. Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geografie.

Pavelčíková (Králová), L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Ovčírka (návrh na vyhlášení) na období 2014 – 2023. Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Ovčírka z oboru batrachologie (kuňka ohnivá). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Aktualizováno 7. 9. 2018 Úvodní stránka   Zpět