Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem

Žítkovský vrch s PR Pod Žítkovským vrchem, pohled z PR Hutě (22. 10. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Žítkovský vrch s PR Pod Žítkovským vrchem, pohled z PR Hutě (22. 10. 2011)

Základní údaje: Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem představuje komplex bývalých pastvin a bělokarpatských luk s rozptýlenou zelení, lesíky a mokřady. Nachází se asi 500 m severovýchodně od kóty Žítkovský vrch (669 m n. m.) v Lopenické hornatině v nadmořské výšce 480 až 620 m. Katastrální území Žítková, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno usnesením ONV v Uherském Hradišti ze dne 22. 7. 1982, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 788. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 16,0572 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Krajinářsky hodnotný komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, okrajů lesů i sušších stanovišť s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen horninami svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, v nichž převažují vápnité prachové jílovce (spodní paleocén-svrchní křída). Na hlinitokamenitých svahových sedimentech se vyvinula kambizem typická, místy kambizem pseudoglejová.

Flóra a vegetace: Na sušších stanovištích se nacházejí zbytky společenstev krátkostébelných pastvin svazu Violion caninae s bikou ladní (Luzula campestris), bikou bělavou (Luzula luzuloides), bikou mnohokvětou (Luzula multiflora), ostřicí kulkonosnou (Carex pilulifera) a ostřicí bledavou (Carex pallescens), na mokřadních stanovištích kolem pramenných stružek se nachází vegetace svazu Calthion s pcháčem potočním (Cirsium rivulare). Dosud bylo v rezervaci nalezeno na 240 taxonů vyšších rostlin. Fragmenty původních lučních společenstev zůstaly zachovány pouze v malých enklávách při okrajích remízků, především v nich přežívají vzácnější druhy rostlin, jen roztroušeně se zde vyskytuje několik druhů vstavačovitých jako prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač kukačka (Orchis morio) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Z dalších zajímavých druhů se v rezervaci vyskytuje např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), mochna bílá (Potentilla alba), prvosenka jarní (Primula veris), hruštička menší (Pyrola minor), jetel červenavý (Trifolium rubens), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice latnatá (Carex paniculata) a ostřice převislá (Carex pendula).

Bělopásek topolový (Limenitis populi) , foto © Zdeněk Podešva

Bělopásek topolový (Limenitis populi)

Fauna: Ze zajímavých a vzácnějších druhů motýlů byly v PR Pod Žítkovským vrchem zaznamenány typické druhy bělokarpatských květnatých luk i lesních lemů, např. ohniváček černočárný (Lycaena dispar), bělopásek topolový (Limenitis populi), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus) a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides). Zajímavostí je také výskyt několika druhů fytofágních brouků, z nichž zde byli nalezeni např. nosatci Graptus weberi, Donus intermedius a nosatčík Protapion interjectum. Z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) zde žije kriticky ohrožený druh kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda). Kromě běžných ptáků luk, pastvin a lesních lemů na lokalitě a v jejím okolí nachází vhodné podmínky chřástal polní (Crex crex).

Píďalka povázková (Epirrhoe tristata), PR Pod Žítkovským vrchem (16. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Píďalka povázková (Epirrhoe tristata),
PR Pod Žítkovským vrchem (16. 5. 2003)

Lesnictví: Většina pozemků je vedená jako trvalé travní porosty, na nichž se nachází množství rozptýlené zeleně. Hranici přírodní rezervace částečně tvoří listnaté, převážně bukové lesíky.

Management, ohrožení: Lokalita původně využívána jako jednosečná louka a extenzivní pastvina po první seči. V době kolektivního hospodaření zemědělského družstva Záhorovice byla prováděna intenzivní pastva ovcí, částečně po první seči, na většině území však bez předchozí seče. V roce 1989 byla téměř celá lokalita pohnojena minerálními hnojivy. V současné době se část území nachází v různém stupni nitrifikace jako důsledku intenzivní pastvy a přihnojování v minulosti, část zarůstá náletem, především hlohem, šípkem, břízou a osikou. Pravidelná údržba je prováděna od roku 1997, kdy zde bylo obnoveno kosení podstatné části území spojené s likvidací náletu. V posledních letech je zde prováděna pastva hovězího dobytka. Podél rezervace prochází naučná stezka Moravské Kopanice. 

PR Pod Žítkovským vrchem (16. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

PR Pod Žítkovským vrchem (16. 5. 2003)

Natura 2000:  PR Pod Žítkovským vrchem se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).


Literatura:

Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Pod Žítkovským vrchem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Kaplan, Z. et al. (2018): Distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens in the Czech Republic. – Preslia 90: 425–531.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. - Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uhersko- brodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci mokřadních biotopů v Bílých Karpatech. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 111 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Žítkovským vrchem v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


•• Aktualizováno 5. 2. 2020 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Zpět