Přírodní památka Velický hliník

Přírodní památka Velický hliník (24. 7. 2005)

Přírodní památka Velický hliník (24. 7. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka představuje opuštěný hliník s různými sukcesními stádii, xerotermní i mokřadní vegetací a několika tůňkami. V roce 2018 byl k přírodní památce přičleněn úzký pruh suchých trávníků ležící asi 420 m severně od hliníku. Chráněné území s reliéfem antropogenního charakteru se nachází v nejjižnější části Hlucké pahorkatiny (okrsek Kuželovská kotlina) na mírném svahu s převážně východní až severovýchodní expozicí nad údolím řeky Veličky. Samotný hliník je situován v nadmořské výšce 332 až 384 m n. m., asi 150 m západně od obce Javorník nad Veličkou, nad železniční tratí Velká nad Veličkou – Vrbovce (SK), v těsné blízkosti hranic CHKO Bílé Karpaty. Druhá, podstatně menší část, se nachází asi 300 m východně od kóty Léšť (421 m n. m.). Katastrální území Velká nad Veličkou, okres Hodonín. Vyhlášeno nařízením Jihomoravského kraje č. 22/2012 ze dne 4. 10. 2012, přehlášeno nařízením č. 4/2018 ze dne 17. 12. 2018. Evidenční kód ÚSOP: 5770. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 4,8714 ha, vyhlášené ochranné pásmo 5,9356 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany:  Přírodovědecky cenné území, s výskytem evropsky významného druhu, kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) jako i řady dalších vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Cíl ochrany: Udržení stanovišť vhodných pro existenci populace kuňky žlutobřiché, dále zastavení nežádoucích sukcesních procesů a současně podpora žádoucích forem a fází sukcese nutných pro udržení a podporu populací dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, které se v lokalitě vyskytují.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří flyšové sedimenty kuželovského souvrství (svrchní paleocén – spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Ve flyšových vrstvách převažují světle šedé až namodralé vápnité jílovce a šedé prachovce nad jemnozrnnými vápnitými pískovci. Typické jsou slabé vložky rezavě zbarvených zvětrávajících pelokarbonátů. Odkryv představuje typovou lokalitu kuželovského souvrství v opuštěném hliníku a je vhodný pro exkurzní účely. Původní půdní pokryv byl při otevření hliníku odstraněn, tvořily ho především černozemě a černice.

Natura 2000: Území přírodní památky je v úplném překryvu s evropsky významnou lokalitou Velický hliník (kód lokality CZ0623349, původní název EVL Javorník – hliník) v kontinentální biogeografické oblasti o rozloze 4,8714 ha. Předmětem ochrany EVL je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

Přírodní památka Velický hliník (24. 7. 2005)

Přírodní památka Velický hliník (24. 7. 2005)

 

Literatura:

Anonymus (2019): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velický hliník CZ0623349. – Ms., 17 s., AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Bednářová, J. (2014): Hodnocení funkčního potenciálu území ovlivněných těžební činností v oblastech Velká nad Veličkou a Paskov. – Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Eva Lacková.

Beneš, J. et al. (2018): Monitoring evropsky významného druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax) v České republice v roce 2018. – Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Erhart, J. (2015): Výzva: PP Velický hliník. – In: Pavouk, zpravodaj České arachnologické společnosti 39 (2015): 22.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Husarik, P. (2010): Plán likvidace hliniště v dobývacím prostoru Velká nad Veličkou ev. č. 7 0670. – Kohout invest group s. r. o., Hranice.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Fajmon, K. (2008): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0623349 Javorník – hliník, k.ú. Velká nad Veličkou. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Fajmon, K. (2022): Plán péče o přírodní památku Velický hliník na období 2022–2031. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno.

Kohoutová, I. (2001): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, s. 109–114, Brno.

Konvička, O. (2008): Závěrečná zpráva k provedenému batrachologickému a herpetologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0623349 Javorník – hliník, k.ú. Velká nad Veličkou. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Konvička, O. et Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0623349 Javorník – hliník, k.ú. Velká nad Veličkou. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Marhoul, P. et Turoňová, D. [eds.] (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR. – Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 202 s.

Mertlík, J. (2016): Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. – Elateridarium 10: 94-132.

Netíková, H. (2016): Blanokřídlí v rákosových dutinách na vybraných stanovištích jižní Moravy – pokus s umělými hnízdy. – Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

Němčíková, S. (2018): Mapování stavu obojživelníků a plazů v EVL Javorník - hliník. – Ms., 5 pp., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Slavík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Velický hliník a její ochranné pásmo na období 2012–2021. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Slavík, P. (2017): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Javorník - hliník CZ0623349. – Ms., 11 s. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Sobotková, M. (2015): Inventarizace savců ve vybraných EVL. Monitoring stavu evropsky významných druhů v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. – Ms. ČGÚ Praha.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Švanyga, J. (2015) Sledování stavu obojživelníků ve vybraných EVL. Monitoring stavu evropsky významných druhů v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Vůjta, M. (1993): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 35-114 Velká nad Veličkou. – MS ČGÚ Praha.

Vůjta, M., Plíšek, A. et Kukal, Z. (1993): Databáze významných geologických lokalit: 699 Velický hliník – Javorník [online]. – Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/699


Publikováno 30. 4. 2022, aktualizace 26.7. 2023 Úvodní stránka Nahoru Zpět