Logo   Foto
 
 

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 
v ČR 15. 1. 2006 

Sčitatelé P. Šálek a Vl. Tupý, členové ČSOP Via Hulín

Počasí: skoro zataženo, 0ºC , bezvětří, dohlednost více než 800 m. Pozorováno od 8:00 do 15:30 hod.

Říčka Rusava od města Hulína po soutok s řekou Moravou ok. Kroměříž

Potápka malá (Tachybabtus ruficollis) 3ex
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2ex

Záhlinické rybníky, u obce Záhlinice, okr. Kroměříž

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1ex
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 7ex
Volavka bílá (Egretta alba) 2ex
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1290 ex
Čírka obecná (Anas crecca) 4MM,3FF
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1M,1F
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1ad, 1 imm.
Káně lesní (Buteo buteo) 3ex
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1M,1F
Lyska černá (Fulica atra) 10ex
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 14ex
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2ex
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 1ex
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1ex
Kos černý (Turdus merula) 2MM
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1ex
Sýkora koňadra (Parus major) 22ex
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 4ex
Sýkora babka (Parus palustris) 2ex
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1ex
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2ex
Krkavec velký (Corvus corax) 2ex
Vrána obecná (Corvus corone) 19ex
Havran polní (Corvus frugilegus) 60ex
Kavka obecná (Corvus monedula) 14ex
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2ex
Straka obecná (Pica pica) 1ex
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16ex
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 6ex
Zvonek zelený (Carduelis chloris) 2MM
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6ex
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4MM,2FF
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1F

Hulínská štěrkopískovna a Kvasická štěrkopískovna a též tok řeky Moravy od soutoku s říčkou Rusavou pomost u obce Kvasice jsou zcela zamrzlé, nebyly pozorovány žádné ptačí druhy, které se zaznamenávají do pozorovacích karet.

Zapsal Pavel Šálek
Višňovce 1093
768 24 Hulín
mob 606 541 859
e-mail: pavelkalous @seznam.cz  


Tato akce probíhá každoročně v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), které organizuje Wetlands International, a to již od roku 1967. V současnosti je sčítání organizováno ve více než 100 zemích 5 kontinentů. V České republice jej pořádá katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. 

Hlavním cílem Mezinárodního sčítání vodních ptáků je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. Takto získané údaje jsou následně využity pro odhad velikosti populací, identifikaci druhů a populací s výraznými změnami početnosti. Tyto údaje pak slouží k vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a navržení opatření směřující k zlepšení jejich ochrany. V neposlední řadě je cílem tohoto programu šíření obecného povědomí o významu vodních ptáků a jimi obývaných biotopů na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Česká republika se do sčítání zapojuje již od počátku akce, tedy od ledna 1967. Každoročně probíhalo sčítání na 50 – 176 lokalitách. Od roku 2004 jsme se zaměřili na co možná nejúplnější pokrytí území České republiky. Cílem tedy bylo sečtení vodních ptáků na co největším počtu vodních nádrží a toků po celé republice. Od ledna 2004 se do tohoto programu v České republice zapojuje více než 300 dobrovolných sčitatelů z řad profesionálních i amatérských ornitologů, především členů České společnosti ornitologické.

V dosavadní historii tohoto sčítání bylo na území České republiky zaznamenáno celkově 80 druhů vodních ptáků.

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

zpět
 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

© 2006 ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Aktualizováno: 16.02.2007