Logo  
 
 

Praktická ochrana přírody

Zoologické a botanické mapování a průzkumy

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také možný nástin vhodného plánu péče v těchto územích. Výsledky těchto mapování slouží orgánům státní správy jako základní informace o stavu sledovaných lokalit. Tyto jsou dále vyhodnocovány a tvoří podklady pro vyhlášení zvláště chráněných území podle novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 • Mapování výskytu korýšů v periodických tůních ve Zlínském kraji (v aluviu řeky Moravy provádíme každoročně průzkum periodických tůní s výskytem listonoha jarního, žábronožky sněžní a dalších druhů, jen v okrese Kroměříž je asi 15 lokalit, kde se tito živočichové vyskytují) 
 • Mapování výskytu vážek (Odonata) ve Zlínském kraji. Tento program jsme zahájili v r. 1998 na vybraných lokalitách kroměřížského okresu, které korespondují s místy, kde jsme sledovali obojživelníky. Mnohé z výsledků byly zahrnuty v publikaci Vážky České republiky. Knihu vydalo ČSOP Vlašim v r. 2007
 • Mapování lokalit s výskytem obojživelníků v okrese Kroměříž (v průběhu pěti let, 2004 až 2008 jsme nalezli a zmapovali 474 převážně stojatých vod)
 • Mapování hnízdišť ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v okrese Kroměříž 
 • Mapování hnízdišť vlhy pestré (Merops apiaster) v okrese Kroměříž
 • Mapování rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v okrese Kroměříž (provádíme od samého počátku výskytu tohoto druhu na území našeho okresu, tj. od roku 1993. V posledních třech letech mapujeme pouze informativně, abychom podchytili expanzi druhu v našem regionu. Dříve jsme sčítali jedince na každé z nalezených lokalit
 • Inventarizační průzkumy zoologické a botanické (např. zbytků mokřadních luk mezi obcemi Záhlinice a Tlumačov, stávajících a navrhovaných MZCHÚ ve Zlínském kraji)
 • Sledování hnízdního rozšíření ptáků na okrese Kroměříž
 • Sledování výskytu plazů v našem regionu 
 • Fotodokumentace ZCHÚ a jiných významných lokalit, chráněných (nejen) rostlin a živočichů ve Zlínském kraji, zaměřování zeměpisných souřadnic přístrojem GPS (naše ZO disponuje bohatým fotoarchívem)

Management MZCHÚ a cenných nechráněných ploch

 • Ve spolupráci s OŽP Krajského úřadu ve Zlíně a AOPK v Brně vybíráme vhodné lokality a hloubíme tůně pro obojživelníky.
 • Jeden člen naší ZO je aktivním strážcem přírody dle novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Vyhledáváme a upozorňujeme orgány státní správy na vhodná území s výskytem druhů živočichů a rostlin ve Zlínském kraji.
 • Naše ZO má smlouvu s městem Hulínem na dlouhodobý pronájem lokality Sv. Anna v k. ú. Hulín (jde o bývalou pískovnu o rozloze 0,7 ha s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů).

Péče o poraněné živočichy a nucené transfery

 • Občané města Hulína a bližšího okolí nosí našim členům poraněné a jinak handikepované živočichy, kteří jsou po ošetření opět vypouštěni do přírody (např. káně lesní, rorýs obecný, drozd zpěvný, holub hřivnáč…). V případě ježků se často jedná o mláďata nevhodná k zazimování v přírodě. Ježci jsou rozdáváni mezi každoroční šetřovatele, kteří o ně mají již trvalý zájem a dokonce je i na zimu vyžadují! Stává se to již milou tradicí.
 • Každoročně provádíme odchyt a přenos několika desítek obojživelníků z bazénu v areálu letního koupaliště v Hulíně.
 • Odborné problémy konzultujeme a řešíme s profesionálními pracovníky podle potřeby a zaměření.

Instalace budek a hnízdních podložek pro ptáky, plovoucí ostrůvek

 • Pro zpěvné ptactvo udržujeme 15 ks sýkorníků, dále 2 poštolníky a 4 budky pro sovy. Zabudovali jsme dvě umělé hnízdní podložky pro černé čápy a plovoucí ostrůvek pro rybáky obecné.

Výsledky uvedených aktivit jsou každoročně zpracovány a předávány orgánům státní ochrany přírody a krajiny k praktickému využití. Naši členové se také podílejí na vytváření tzv. Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin a živočichů Zlínského kraje.

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v  těsné spolupráci s  orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015