Logo  
 
 

Zajímavé odkazy na stránky s tématikou ochrany přírody a ekologie


 

 Resort Ministerstva životního prostředí, státní správa 

Krajský úřad Zlínského kraje


Zvláště chráněná území v České republice

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Národní parky v ČR


Chráněné krajinné oblasti


Maloplošná ZCHÚ, naučné stezky, jeskyně… 


Natura 2000

Ptačí oblasti ve Zlínském a Jihomoravském kraji


ČSOP - Český svaz ochránců přírody

ZO ČSOP působící ve Zlínském Kraji:

ZO ČSOP působící v moravských regionech (výběr):


Nevládní organizace a občanská sdružení

 • ACTAEA - Společnost pro přírodu a krajinu
 • Agentura Koniklec  - Domovská stránka Agentury Koniklec, občanského sdružení pro lidská práva a životní prostředí - přehled realizovaných projektů, výroční zprávy, prodej ekologické literatury.
 • Alcedo - Dům dětí a mládeže ve Vsetíně, školské zařízení města Vsetín nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost
 • Arboristika - Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - SZKT, informace pro odborníky zabývající se péčí o dřeviny
 • Arte Natura - sdružení  pro harmonické soužití člověka s přírodou, dobrovolná, nevládní a nezisková organizace se Sídlem ve Vlčnově, vyvíjí aktivity především v oblasti moravského Slovácka
 • Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
 • Beskydské studánky - mezinárodní projekt Beskydy bez hranic, záchrana a propagace beskydských studánek, enviromentální výchova, prohloubení spolupráce mezi environmentálně zaměřenými NNO a dalšími organizacemi v Beskydském regionu při ochraně přírody
 • Biota - sdružení pro ochranu přírody ve Slezsku
 • Bryologicko-lichenologická sekce ČBS - sdružuje odborníky i amatéry zajímající se o mechorosty a lišejníky, vydává zpravodaj Bryonora…
 • Calla - Ekologické sdružení zabývající se energetikou a ochranou přírody. Poradenství v energetice pro zájemce o úspory a alternativní zdroje energií
 • CIR - Centrum inovací a rozvoje - nevládní neziskové organizace, která se věnuje ochraně životního prostředí ve výrobní i nevýrobní sféře, hlavní aktivity v oblasti prevence znečišťování, odpadového hospodářství, environmentálních technologií, inovací výrobků a služeb, environmentálního vzdělávání a systémů řízení…
 • Česká botanická společnost - dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky, vydává odborné časopisy Preslia a Zprávy ČBS 
 • Česká mykologická společnost - občanské sdružení s řadou poboček v ČR, mykologická osvěta, poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis Mykologický sborník, pořádá přednášky o houbách…
 • Česká pedologická společnost
 • Česká speleologická společnost
 • Česká společnost ornitologická  - dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody
 • Česká vědecká společnost pro mykologii o. s. (ČVSM)  - dobrovolná výběrová organizace založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období, působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky, vydává odborný časopis Mykologické listy
 • České ekologické manažerské centrum CEMC - sdružení českých podniků a podnikatelů pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu
 • Český rybářský svaz
 • ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů
 • ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, ochrana přírody v regionu okresu Kroměříž, především na Bystřicku a v Hostýnských vrších
 • CZ MAB - Český program Člověk a biosféra - mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím…
 • Děti Země - Informace o Dětech Země, jejich projektech a kampaních, nominace na Ropáka.
 • Ekocentrum Brno - Občanské sdružení  zaměřené na poskytování informací občanům, ekologickou výchovu a  realizaci dlouhodobých projektů. Knihovna (Ekotéka), knihkupectví a vydavatelství (podílí se na ediční řadě Chráněná území ČR).
 • Ekocentrum PALETA Pardubice - Středisko ekologické výchovy, občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež
 • Europarc ČR
 • Greenpeace ČR - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.
 • Horská služba České republiky
 • Hnutí Brontosaurus ČR - oficiální stránky
 • Hnutí Brontoasurus Mikulčice - kdo jsme, historie, činnost, kontakt.
 • Hnutí Duha - se v několika programech dlouhodobě věnuje vybraným klíčovým ekologickým oblastem, např. energetice, lesům, těžbě nerostných surovin, zemědělství či odpadům…
 • Kalendář akcí - Kalendář akcí EkoListu z oblasti životního prostředí Výstavy, konference, přednášky, brigády, tiskové konference…
 • Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí - občanské sdružení ze Zlínského kraje, které se věnuje turistice šetrné k životnímu prostředí, ochraně přírody a environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě.
 • Kormidlo - Životní prostředí - katalog odkazů o životním prostředí na EkoLinku
 • MOS - stránky Moravského ornitologického spolku Přerov, společnosti pro ochranu ptactva, od roku 2005 je součástí České společnosti ornitologické, jako její středomoravská pobočka
 • Nadace Partnerství - nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky
 • Nadace Veronica - nadace podporující místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku
 • Občanské sdružení Vizovické vrchy - připomínky ke konceptu řešení návrhu rychlostní silnice R49 aj.
 • Průhledy - časopis o přírodě a lidech vydává Arte Natura - sdružení  pro harmonické soužití člověka s přírodou
 • REC Česká republika - české zastoupení sítě národních kanceláří REC -  Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), nestranické a nezávislé mezinárodní organizace, která byla zřízena v roce 1990 vládou Maďarska, USA a Komisí Evropské Unie. Jejím posláním je přispívat k řešení problémů životního prostředí v zemích střední a východní Evropy…
 • Rezekvítek - Rezekvítek je nezávislé občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody.  Pořádá letní školy a kurzy ekologické výchovy, exkurze, terénní akce na pomoc přírodě, vydává publikace, učební pomůcky...
 • Sagittaria - občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny v rámci regionu střední Moravy, pozemnkový spolek (starší verze)
 • Sdružení pro přírodu - ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu (především České středohoří a Krušné hory)
 • SEIFEROS cz - obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je aktivní ochrana dravých ptáků se speciální orientací na osvětovou činnost s ekologickým zaměřením
 • SEZO - Středisko environmentálně zaměřených občanů Frýdek-Místek.
 • Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině
 • Sluňákov - středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce - Sdružení pro ekologickou výchovu
 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) - občanské neziskové sdružení odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba), vydávání odborného časopisu Zahrada-Park-Krajina
 • SSEV PAVUČINA - Sdružení středisek ekologické výchovy - celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
 • Vzdělávací a Informační Středisko Bílé Karpaty
 • Zasaď svůj strom - webové stránky stejnojmenného občanského sdružení s posláním vysazovat nové stromy a lesy
 • ZAYFERUS - obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků, osvětová činnost - výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, podpora mladých adeptů sokolnictví, rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti, práce s mládeží a výchova k ochraně životního prostředí, příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody… 
 • Zelená brána - internetový portál o životním prostředí, informační nástroj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje
 • Zelená domácnost  - rubrika EkoListu o tom, co může pro životní prostředí udělat každý z nás.

Muzea


Informační servery

 • Beskydy.cz - Krása Beskyd v každém detailu
 • Beskydy - Valašsko - Regionální agentura cestovního ruchu
 • Brána k informacím o životním prostředí - portál Ministerstva životního prostředí, odkazy, mapové aplikace aj
 • Česká geologická služba - informační portál České geologické služby (původně Český geologický ústav). Státní příspěvková organizace, resortní výzkumný ústav Ministerstva životního prostředí, výkon státní geologické služby v České republice. 
 • EkoList - internetový deník o problémech životního prostředí nabízí zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí…
 • Econnect - nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká…
 • EKOserver - informace z oblasti ekologie, ekoprodukty, ekologická knihovnička, měsíční přehled TV progamů o přírodě…
 • Chřiby.cz - Internetový portál, server a turistický průvodce pohořím Chřiby
  InfoMorava.cz - informační portál pro Moravu a Slezsko
 • Informační centrum Uherské Hradiště
 • Městské informační centrum Uherský Brod - příroda
 • Moravskykras.net - informační turistický server Moravského krasu
 • Příroda.cz - nezávislý informační, komunikační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě 
 • Region Blansko - Moravský kras 
 • Region Slovácko - průvodce Slováckem
 • RIS Moravskoslezského kraje - web Regionálního informačního servisu Moravskoslezského kraje, informace o životním prostředí a chráněných územích regionu
 • Silvarium.cz - lenicko dřevařský server 
 • Valašská krajina - informační server pro přírodu a krajinu Valašska a CHKO Beskydy


Věda, školství:

Vysoké školy:


Časopisy, odborná literatura…


Firmy působící v oblasti ŽP v moravských regionech - výběr

 • Arvita P - specializovaná firma působící v oblasti ochrany a tvorby krajiny se sídlem v Otrokovicích, projekční činnost, specializované subdodávky především pro firmy zlínského kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny a Červené seznamy Zlínského kraje…
 • Bureš - Ekoservis - studie, projekty a expertízy pro ministerstvo životního prostředí, pro krajské a městské úřady, pro ochranáře i soukromé firmy v okresech Bruntál, Šumperk, Opava, Vsetín, Jeseník a Ústí nad Orlicí, speciální biotechnické zásahy v přírodě, především v chráněných územích…
 • Ekologická projekce Olomouc
 • Ekotoxa Opava, s.r.o. - Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny, komplexní hodnocení životního prostředí, informační technologie a projekty GIS, prostorové plánování v krajině, rozvoj zemědělství a venkova, fondy Evropské unie 
 • Lesy České republiky, s. p. 
 • Natura-tv - televizní studio zabývající se výrobou přírodovědeckých a vzdělávacích dokumentárních filmů

Přírodovědně zaměřené stránky

Botanika


Geologie, geografie… 


 Fauna - bezobratlí, entomologie…

 • Aranearium - pavouci nejen v obrazech
 • Cerambycidae - tesaříkovití západní palearktické oblasti na stránkách Michala Hoskovce a Martina Rejžka (pouze anglicky) 
 • Elateridae - fotografie některých zástupců čeledi kovaříkovitých (Elateridae), včetně údajů o jejich výskytu…
 • Entomologický ústav - Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích
 • European Journal of Entomology
 • Koláčkova galerie motýlů
 • Motýli - fotogalerie - motýli objektivem T. Pavelky
 • Motýli ČR a SR - fotografie motýlů od Petra Kováře, Davida Průši, Ladislava Hoskovce a Moniky Průšové
 • Odonata.cz.
 • Orthoptera - rovnokřídlý hmyz České republiky, kompletní přehled všech druhů vyskytujících se na území České republiky, informace o rozšířením, biologii a ekologii, fotografie jednotlivých druhů v přirozeném prostředí, interaktivní obrázkový klíč, aktuální check-list, bibliografie…
 • Pavouci - CZ - Pavouci České republiky
 • Společnost pro ochranu motýlů 
 • Tetrix - neperiodický přírodovědný časopis se zaměřenímna botaniku a zoologii, zejména entomologii.
 • www.insect.cz - stránky o broucích, motýlech a ostatním hmyzu určené nejen entomologům, ale také široké veřejnosti

Fauna - ornitologie, savci …


Fotografie přírody a krajiny


Ochrana přírody na Slovensku

Národní parky

Chráněné krajinné oblasti

Maloplošná ZCHÚ, naučné stezky, jeskyně… 


Chráněná území a ochrana přírody v okolních zemích…

Bulharsko
Natura 2000 Bulgaria

Itálie
Parks.it - národní parky a přírodní rezervace v Itálii

Maďarsko
Národní parky a chráněné krajinné oblasti Maďarska
- informace v češtině na servru www.madarsko.cz

Německo
NP Berchtesgaden - Německo

Polsko
Park Narodowy Gór Stołowych 
Przyroda Województwa Śląskiego

Rakousko
Nationalparks Austria - národní parky Rakouska
NP Hohe Tauern
- Rakousko
Sdružení AURING
– biologická stanice Hohenau – Ringelsdorf (Rakousko) 

Slovinsko
Biseri slovenske narave (Perly slovinské přírody) - Natura 2000 ve Slovinsku


 Státní správa | ZCHÚ | ČSOP Nevládní organizace | Příroda | Fotografie | Okolní země  

 

Vyhledáváme a monitorujeme území s  výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v  těsné spolupráci s  orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v  katastru obce Hulín, ale i v  okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v  těchto územích…

 

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015