Logo  
 
 

Živá zahrada   

 

Vize Živé zahrady, aneb, jak se nám ochranářům žilo na školním pozemku v roce 2011 a 2012

Spolu s vedením Města Hulína, vedením Základní školy v Hulíně a s našimi dospělými i oddílovými členy pracujeme svorně již čtvrtým rokem na rekonstrukci školního pozemku. Společně chceme, aby školní pozemek sloužil nejen školním dětem a učitelům v době vyučování, ale také širší veřejnosti v době mimo školní výuku. Postupně upravujeme budovu i venkovní volné plochy. Spolu přetváříme podobu pozemku tak, aby se stal ekozahradou, tím spíše, že základní škola nese název ekoškola. Budujeme zde přírodě blízké biotopy, o kterých si myslíme, že je rostliny i živočichové s naší pomocí zabydlí. Naše snažení se prozatím daří.

Školní pozemek je na velmi pěkném místě v blízkosti školy, což je výborné v návaznosti na školní výuku a přesun dětí. Dostupnost areálu pozemku, blízkost městského parku a říčky Rusavy přímo láká k vybudování moderní školní zahrady. Kdo z vás chodíte okolo, jistě jste si postupné proměny všimli. Část pozemku s herními prvky a pískovištěm je věnována školní družině v době hezkého počasí. Hned vedle postupně vzniká malý ovocný sad a záhonky, jako součást klasické výuky školních pozemků. Mimo areál je zabudovaná dětská horolezecká stěna a výhledově přibudou další dětské radůstky.

V části areálu pozemku navazující na park jsou vybudována dvě jezírka. Jedno malé s leknínem, tzv. Vítací, před okny učebny (my ji nazýváme v mimoškolní dobu klubovnou), které je více ozdobné a má sloužit k navození atmosféry při vstupu na zahradu. Jezírko sousedí s navršenou pískovcovou zídkou se skalničkami, kterou okamžitě obsadily ještěrky obecné a která plynule přechází do maličkého arboreta, které zde již dříve vysázela děvčata z odboru životního prostředí. V srpnu se nám podařilo získat šest krásných pískovcových valounů, které tvoří přirozenou hranici od chodníku. Velké jezírko ledvinovitého tvaru v severovýchodním rohu zahrady, jsme letos z jara osázeli převážně typickými druhy vodních a mokřadních rostlin, které se v průběhu léta nádherně rozvinuly.

Vykvetl nám zde blatouch bahenní, leknín bělostný, stulík žlutý, voďanka žabí, orobinec sítinový a stříbrošedý, sítina klubkatá, šmel okoličnatý, žebratka bahenní a plavín štítnatý. Většina těchto rostlin je u nás chráněných, přesto se dají kupodivu snadno koupit na burzách a oficiálních zahrádkářských výstavách, čehož jsme pro naše výukové účely využili. V přírodě jsou již volně málo k vidění a zcela jistě ne v takové koncentraci. Za velkým jezírkem jsme prozatím odložili hromadu pískovcových kamenů, z nich časem vyroste druhá pískovcová zídka, která vytvoří sluneční past a pomůže akumulovat teplo jezírka a okolních rostlin. 

Zadní části zahrady vévodí tři krásné, vzrostlé borovice. Postupně zde vzniká květnatá louka, s rostlinami, které již nyní lákají včely, motýly a další rozmanitý hmyz. Vyžínáme louku tak, aby zde vykvetly a vysemenily se pouze druhy rostlin, které přednostně chceme. Na rozdíl od jezírek, nemusíme na louku žádné rostliny kupovat, objevují se jakoby samy. Hadinec, kopretina, chrastavec, kozí brada, kakost, kostival, šalvěj a další. Přímo za plotem rostou i tři druhy našich orchidejí, okrotice bílá, bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Vysázeli jsme hloh, svídu, bez černý, brslen, šípkovou růži. V severní části plochy vybudujeme časem vyvýšené permakulturní záhony s výsevy původních druhů rostlin. Na jedné ze dvou volných ploch chceme vybudovat repliku slovanské chýše. Zde budeme s dětmi provádět drobnou experimentální archeologii, která pomůže pochopit naše historické kořeny a děti si zde osvojí manuální zručnost.

Postupně na zahradě budujeme vhodná stanoviště pro rozličné druhy živočichů. Na jaře se v jezírkách samovolně zabydleli skokani štíhlí, rosničky zelené, čolci obecní i velcí. Z nám neznámých důvodů se zde nezabydlely kuňky ohnivé a ani ropuchy. Žel, napolovic zdomácnělé divoké kachny nám zlikvidovaly dospělou populaci čolků obecných a velkých a vajíčka skokanů štíhlých. Přírodní daň si občas vybraly také užovky obojkové. U čolka obecného jsme zjistili s úžasem koncem července stovky larviček, stejně jako u rosniček zelených. Všichni tito živočichové jsou zákonem chránění a vyskytují se v okolí v malých počtech. Většina vodního hmyzu se do jezírka nastěhovala sama. Nechceme zde vysazovat ryby, aby nedocházelo k likvidaci vývojových stádií živočichů, což mnoho návštěvníků naší zahrady nechápe.

I letos nám vyhnízdily v budkách sýkory koňadry, rehci domácí, v jalovci pěnice černohlavé. Na borovicích pak drozdi kvíčaly a lejsek šedý. Kosi černí vyvedli mláďata ve zdi ve výklenku. Velkou budku pro sovy letos obsadily sršně obecné, se kterými se dá žít v poklidu, pokud je nedráždíte. Dokonce se dají vzít i do ruky, bez toho, že by vás bodly. Ale raději to sami nezkoušejte. Dřevěný domeček letos ježci neobsadili, dali přednost haldě suchých větví pod borovicemi. Boudečku totiž často rušily děti ze školní družiny, které si v její blízkosti hrály a ježci mají rádi svůj klid…

V době, kdy se na zahradě nic člověčího neděje, jsme postupem času pozorovali velké množství ptáků. Posuďte sami: kos černý, drozd zpěvný, drozd kvíčala, pěnkava obecná, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, strnad obecný, dlask tlustozobý, lejsek šedý, brhlík lesní, sýkora koňadra, sýkora modřinka, žluva hajní, straka obecná, sojka obecná, strakapoud velký (který zde má svou kovárnu lískových oříšků), strakapoud jižní, žluna zelená a dokonce tři druhy holubů. Holub hřivnáč, hrdlička zahradní a co je k nevíře, v blízké budce zahnízdil holub doupňák. Všichni tito ptáci chodí do velkého jezírka pravidelně pít a provádět koupele. Mnohdy od nich stojíme jen pár kroků, protože máme jejich důvěru a nikdo jim zde neubližuje. Aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout na bažanta a zčásti ochočené divoké kachny z blízké říčky Rusavy.

Ze savců jsme mimo ježka pozorovali zajíce, netopýra rezavého, lasici kolčavu a nalezli jsme také trus kuny. V zimním období budeme již tradičně přikrmovat ptáky na krmítku. Přes zimu jsme s oddílovými dětmi vyrobili dva úlky pro čmeláky, žel, nezabydleli se v nich. Také námi vyrobená budka pro netopýry zatím zeje prázdnotou. Chceme ještě udělat nějaké úkryty pro hmyz. Prozatím jsme ze statných kmenů jasanu a břízy vytvořili z části tzv. broukovník, což jsou nastojato do jedné třetiny v zemi zakopané kmeny. Ty nabízejí mnoha druhům hmyzu možnost usídlení.

Mimo aktivit, které provádíme v rámci zvelebování zahrady, se také spolu staráme o zahradní domek s učebnou. Ve školní dny na zahradě i v domku probíhá výuka žáků, v mimoškolním období se zde schází Ekokroužek paní učitelky Dany Hozové a každé první pondělí v měsíci se zde schází děvčata ze Svazu žen, která nám pomáhají s údržbou zeleně.

Již delší čas zde provádíme osvětové besedy s veřejností, nyní v rámci mezinárodního projektu Příroda nezná hranic. Viz blíže aktivity na našich webových stránkách: http://nature.hyperlink.cz/via/. Učebna je schopna naráz pojmout až padesát návštěvníků. A tak nám na Živé hanácké zahradě společně plyne čas…
 

Vyhledáváme a monitorujeme území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a v těsné spolupráci s orgány ochrany přírody provádíme botanická a zoologická mapování a to nejen v katastru obce Hulín, ale i v okresním a krajském měřítku. Navrhujeme také nástin vhodného plánu péče v těchto územích…

 

 

 

Home  l  O naší organizaci  l  Co děláme l  Fotogalerie l  KontaktyChráněná území Zlínského kraje

Copyright © 2007- ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín o.s. Aktualizováno: 15.09.2015