Přírodní rezervace Galovské lúky

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007)

Základní údaje: Přírodní rezervace Galovské lúky představuje horské květnaté louky na svazích pod hřebenem Hrachovce (777 m n. m.). Nachází se v západní části Javorníků v Ráztocké hornatině (okrsek Karlovická vrchovina) v nadmořské výšce 710 až 740 m, asi 3,5 km jihovýchodně od obce Huslenky. Katastrální území Huslenky, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno již v roce 1952, přehlášeno v roce 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2498. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 21,0094 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Jedna z nejvýznamnějších enkláv horských luk v Javorníkách s početnou populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a mnoha dalších druhů vstavačovitých (Orchidaceae).

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem území jsou vsetínské vrstvy zlínského souvrství  račanské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých jílovců nad glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kambizem typická.

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)  

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
se žlutými květy

 

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
s červenými květy

Flóra a vegetace: Svahové horské louky jsou stanovištěm mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, především četných druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Na Galovských loukách se nachází jedna z největších populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) na Moravě, v některých letech zde vykvétá více než 6 tis. rostlin. Zajímavostí je barevný polymorfismus květů prstnatce bezového, vyskytují se zde ve dvou základních barvách, červené a žluté, lze nalézt i rostliny s různými barevnými odchylkami, převažuje však červená varieta nad žlutou.

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) na Galovských loukách (12. 5. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
na Galovských loukách (12. 5. 2002)

Z dalších orchidejí se vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač kukačka (Orchis morio), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a bradáček vejčitý (Listera ovata).

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)   Vstavač kukačka (Orchis morio)

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

 

Vstavač kukačka (Orchis morio)

V době květu nelze přehlédnout mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Naopak pozornosti uniká nenápadná kapradina hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum). V rezervaci rostla další vzácná kapradina vratička měsíční (Botrychium lunaria), která na původní mikrolokalitě vymizela v důsledku sukcese, lze ji však očekávat na jiných příhodných místech.

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007)

Z dalších pozoruhodných druhů zde roste dnes již vzácný hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel horský (Trifolium montanum), teplomilný smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) aj.

Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)   Hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens)

Kociánek dvoudomý
(Antennaria dioica)

 

Hořeček žlutavý pravý
(Gentianella lutescens subsp. lutescens)

Při lesních okrajích roste žlutě kvetoucí, jahodě podobný řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), jehož areál je v České republice omezen pouze na karpatská pohoří. Významným druhem pro Beskydy je také škarda ukousnutá (Crepis praemorsa).

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), foto © Zdeněk Podešva

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia)

 

Fauna: Na loukách se vyskytuje množství různých druhů hmyzu, zejména motýlů, např. ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásci, perleťovci a okáči, z brouků např. zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta).

Vhodné podmínky zde nacházejí také běžné druhy obojživelníků a plazů, především ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). V keřích hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), můžeme se setkat i s jeřábkem lesním (Bonasa bonasia). Okolní lesy jsou areálem výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx), občas se sem zatoulá i medvěd hnědý (Ursus arctos), který již několikrát způsobil škody na ovcích v nedaleké usedlosti.

Lesnictví: Území je bezlesí, v bezprostředním okolí jsou bukové porosty s jedlí i smrkové monokultury.

 

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

Management, ohrožení: Plocha byla až do počátku osmdesátých let 20. stol. využívána jako jednosečná louka. Od roku 1994 se datuje soustavná péče o celou přírodní rezervaci spočívající v odstraňování náletových dřevin a pravidelném kosení. Území bylo zařazeno do programu CORINE - biotopy.

Podzim v PR Galovské lúky (12. 10. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Podzim v PR Galovské lúky (12. 10. 2003)

Galovské lúky leží mimo dosah značených turistických cest a jsou tedy obtížněji dostupné. Přesto jsou v době květu vstavačů hojně navštěvovány a popularizovány v médiích. To s sebou přináší negativní jevy jako sešlapávání vegetace a bohužel i vyrýpávání prstnatců bezových a přenášení do zahrádek.

Historie: Původní výměra rezervace po vyhlášení v r. 1952 byla 1,95 ha. K přehlášení a rozšíření PR došlo v roce 2002 na současnou výměru.

Letecký snímek PR Galovské lúky, foto © Jan Pavelka

Letecký pohled na PR Galovské lúky u Huslenek. V pozadí je hlavní hřeben Javorníků, zcela vlevo
je vrchol Makyta, jehož okolí je pravidelným výskytištěm medvěda hnědého. Každoročně v létě
se tam zdržují jeden až dva medvědi, rovněž je tam pravidelně rys ostrovid, vlci se sem zatoulají
zřídka (jedna smečka). Foto © Jan Pavelka (12. 5. 2006).

Natura 2000: PR Galovské lúky se nachází na území evropsky významné lokality Beskydy (kód CZ0724089) v kategorii CHKO o celkové rozloze 120 386,5333 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Rezervace je také součástí Ptačí oblasti Horní Vsacko.

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Galovské lúky (19. 5. 2007)


Literatura:

Bojda, M. (2009): Výskyt velkých šelem v pohoří Javorníky (CHKO Beskydy). Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Hrnčiříková, L. (2010): Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. - Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Ved. bakalářské práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Humpolíčková, J. (2012): Javorníky, Galovské lúky – přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2012-08-08 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z https://botany.cz/cs/galovske-luky/.

Jongepierová, I., Krupa, M., Popelářová, M. (2008): Hořeček žlutavý – vymírající druh moravských Karpat, p. 37-41 in Piro Z. et Wolfová J. (eds.), 2008: Zachování biodiverzity karpatských luk. FOA, nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s. ISBN 978-80-254-2795-8.

Kaplan, Z. et al. (2018): Distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens in the Czech Republic. – Preslia 90: 425–531.

Kirschnerová, L. et Kirschner, J. (2003): Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 205–216.

Krupa, M. & Jůzová, B. (2007): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 24 pp + přílohy.

Krupa, M. (2011): Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy. Závěrečná zpráva v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 26 pp.

Křenek, D. (2007): Mapování ptáků v zemědělské krajině CHKO Beskydy, v k. ú. Zděchov, Huslenky a Halenkov. Závěrečná zpráva v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 19 pp + přílohy.

Ohryzková, L. & Popelářová, M. (2012): Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 s.

Pavelka, J. (1998): Výsledky přírodovědného průzkumu v PR Galovské lúky a okolí za léta 1989 - 1997. Ms., 4 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Popelářová, M. (2011): Plán péče o Přírodní rezervaci Galovské lúky na období 2012 – 2021. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelářová, M. (2010): Vliv managementových opatření na populace rodu Gentianella s důrazem na hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens subsp. carpatica). Závěrečná zpráva v rámci projektu Louky a křoviny Horního Vsacka. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 31 pp.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Galovské lúky. Ms., Depon. in AOPK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1996-1997): Floristické průzkumy vybraných botanicky hodnotných lokalit v okrese Vsetín (lokality Pastvina Losový a Buchlov u Huslenek, orchidejové louky Kychová - nad Korábečnými a Javorové, Černé - u Čotků, Galovské lúky, Zbeličné kopečky, Janová nad Dlouhým, Zadní díly u Kelče a pastvina Peciválka u Halenkova). Ms. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Galovské lúky. Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Škrott, M. (2002): Plán péče pro PR Galovské lúky na období 2002–2011. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 12 pp + přílohy.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.


•• Aktualizováno 5. 2. 2020 CHKO Beskydy Úvodní stránka Zpět