Přírodní památka Lačnov

Přírodní památka Lačnov - louka s kvetoucím šafránem bělokvětým (15. 4. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Lačnov - louka s kvetoucím šafránem bělokvětým (15. 4. 2006)

Základní údaje: Přírodní památka Lačnov představuje květnatou ovsíkovou louku s bohatým výskytem šafránu bělokvětého. Nachází se ve Vizovické vrchovině v nadmořské výšce 505 až 515 m, na okraji zástavby v obci Lačnov (západně od základní školy). Katastrální území Lačnov, okres Vsetín. Zřízeno vyhláškou Ministerstva školství a osvěty ze dne 21. 9. 1948. Evidenční kód ÚSOP: 206. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 0,230 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Květnaté louky s bohatým výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)   Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

 

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří vsetínské vrstvy (eocén) zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurského flyše. Převažují vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kambizem typická.

Šafrán bělokvětý, přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Šafrán bělokvětý, přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)

Flóra a vegetace: Na louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), je to nejbohatší lokalita v celé České republice, každoročně zde kvete 5 až 6 tisíc rostlin. Dále se zde vyskytuje např. prvosenka jarní (Primula veris) aj. Šafrán bělokvětý je pro Lačnov z floristického hlediska nejvýznamnější rostlinou. Není zde však původní, pravděpodobně sem byl zavlečen z alpské oblasti během napoleonských válek s krmivem (senem) pro koně. Rozmnožuje se totiž snadno semeny, která se sem zřejmě dostala právě se senem z alpských luk. U zdejší populace šafránů převažují v barvě květů odstíny světle fialové barvy, pouze okraje květů jsou bílé. Jediná známá populace šafránu bělokvětého v Bílých Karpatech (PP Za lesem) má květy pouze čistě bílé.

Přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)   Přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)

Přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)

 

Přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)

V Lačnově a blízkém okolí se mimo tuto přírodní památku nacházejí ještě další poměrně bohaté lokality šafránu v několika zahradách a na loukách přímo v obci. Izolovaná bohatá populace se nachází v PP Sucháčkovy paseky a malá populace na Vařákových pasekách. Dnes již jen ojediněle se vyskytuje v údolí potoka Smolinky a na okolních stráních. V minulosti se zde nacházela velmi bohatá populace s desetitisíci jedinců, která však byla téměř zničena v šedesátých letech 20. stol. při rekultivaci bývalým JZD (jednotným zemědělským družstvem). Část tohoto území, již na okrese Zlín, je chráněna jako PP Smolinka.

Jedna z nejbohatších populací šafránu bělokvětého v ČR, PP Lačnov (30. 3. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Jedna z nejbohatších populací šafránu bělokvětého v ČR, PP Lačnov (15. 4. 2006)

Fauna: Lokalita není zoologicky příliš významná, podrobný průzkum zde nebyl dosud proveden. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), PP Za lesem, Bílé Karpaty (14. 3. 2014)   Populace šafránů bělokvětých v PP Za lesem kvete pouze bíle (14. 3. 2014)

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)
PP Za lesem, Bílé Karpaty (14. 3. 2014)

 

Populace šafránů bělokvětých
v PP Za lesem kvete pouze bíle (14. 3. 2014)

Management, ohrožení: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Chráněné území trpí v době kvetení šafránů vysokou návštěvností.

Přírodní památka Lačnov (30. 3. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Lačnov (15. 4. 2006)


Literatura:

Hoskovec, L. (2008): CROCUS ALBIFLORUS Kit. ex Schult. – šafrán bělokvětý / šafran bielokvetý. Botany.cz [online]. 2008-03-08 [cit. 2010-02-10].
Dostupné z http://botany.cz/cs/crocus-albiflorus/

Hustáková, K. (2000): Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Conringia orientalis (L.) Dumort. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce V. Řehořek.

Janeček, J., Dvorský, M., Orálek, M. & Jurečka, J. (2012): Inventarizace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) na katastrálním území obce Lačnov, okres Vsetín. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Krist, V. (1934): Šafrány Československé republiky (náčrt zeměpisného rozšíření). Příroda, Brno, 27: 206-209, 231 - 233.

Kyslingrová, D. (1995): Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách. Zpravodaj OVM Vsetín: 24 - 25.

Kyslingrová, D. (1993 - 1998): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných ZCHÚ v jižní části okresu Vsetín (lokality Hrádek u Študlova, Střelná, Sucháčkovy paseky, Lačnov, Smolinka, Prlov I, II a III, Trubiska, Meandry Senice). Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Pavelka, J. (2012): Přírodní památka Lačnov, plán péče na období 2012 – 2021, návrh. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol.: PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín 2001, 1. vydání, 568 stran.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Lačnov na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PP Lačnov. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J. (1949): Šafrány (Crocus albiflorus Kit. f. violaceus Derg. a C. heuffelianus Herb.) na Valašsku. Naše Valašsko 12: 13–18.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc. 


•• Aktualizováno 28. 12. 2019 Úvodní stránka   Zpět