Přírodní památka Louky pod Štípou

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Základní údaje:  Přírodní památka Louky pod Štípou představuje květnaté orchidejové louky. Nachází se ve Vsetínských vrších asi 400 m jihozápadně od vrchu Štípa (706,8 m) v pramenném amfiteátru levostranného přítoku Bystřičky, v nadmořské výšce 610 až 650 m, 2 km severovýchodně od obce Růžďka. Katastrální území Růžďka. Vyhlášeno výnosem Ministerstva školství, věd a umění  ze dne 4. 10. 1949 pod názvem „Louky za Klenovem“, přehlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 11. 1988 jako SPR Louka za Klenovem a nařízením č. 9/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999 jako PP Louky pod Štípou. Evidenční kód ÚSOP: 223. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 4,2065 ha, výměra vyhlášeného ochranného pásma 2,7549 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zbytky společenstev květnatých luk s orchidejemi a výskytem dalších ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří jílovce s arkózovými pískovci újezdských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, na podmáčených místech kambizem pseudoglejová.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii)   Květnatec Archerův (Clathrus archeri)

Prstnatec Fuchsův
(Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii)

 

Květnatec Archerův
(Clathrus archeri)

Flóra a vegetace: Původně přepásané karpatské louky s vegetací svazu Cynosurion na přechodu k mezofilním ovsíkovým loukám svazu Arrhenatherion elatioris, na podmáčených místech se společenstvy svazu Calthion, hostí nepříliš početné populace vstavačovitých. Vyskytuje se zde např. prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) v několika barevných odchylkách, prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii), pouze jednotlivě pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). V lesních lemech rostou bradáček vejčitý (Listera ovata) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), v lese hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

V minulosti se na loukách vyskytoval rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), který byl hlavním předmětem ochrany v době vyhlášení. V polovině 20. stol. kvetlo na lokalitě až 100 jedinců. Naposledy byly na lokalitě pozorovány čtyři kvetoucí rostliny v roce 1972 a 1973. V následujícím období nebyl jeho výskyt na Vsetínsku téměř 30 let potvrzen. Teprve v roce 2001 byl v několika exemplářích nalezen na dvou lokalitách - v Jasenici u Vsetína a na pastvinách Losový u Huslenek. Podobný osud na této lokalitě stihl také další vzácný druh orchideje, prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica).
 
V travinobylinných společenstvech roste několik charakteristických a dominantních druhů, např. kostřava luční (Festuca pratensis), poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), jílek vytrvalý (Lolium perenne), ostřice srstnatá (Carex hirta) a také expanzivní druhy trav jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Z dalších druhů se zde vyskytují např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), čertkus luční (Succisa pratensis), prvosenka jarní (Primula veris) a prvosenka vyšší (Primula elatior), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), černýš hajní Melampyrum nemorosum) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia). Zajímavostí je pravidelný výskyt zavlečené exotické houby květnatce Archerova (Clathrus archeri), který se poprvé objevil na Vsetínsku v roce 1986.

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Fauna:  Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Z vážek  se vyskytuje např. páskovec dvojzubý  (Cordulegaster bidentatus). Vhodné podmínky ke hnízdění zde nachází několik druhů ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora lužní (Parus montanus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj.

Lesnictví: Část rezervace je dnes porostlá náletem stromů a keřů, břízou bělokorou (Betula pendula), smrkem ztepilým (Picea abies), lískou obecnou (Corylus avellana) a vrbou jívou (Salix caprea). Tento porost není lesnicky obhospodařován a je postupně redukován.

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Management, ohrožení: Chráněné území zde bylo vyhlášeno pod původním názvem „Louky za Klenovem“ již v roce 1949 a patří k nejstarším na Vsetínsku. Dříve extenzivní pastviny byly v 50. letech 20. stol. v souvislosti se vznikem zemědělského družstva opuštěny a díky chybějícímu managementu začaly zarůstat náletovými dřevinami. Následkem byla celková degradace tohoto botanicky cenného území. První zásahy zaměřené na likvidaci náletu byly zahájeny až v roce 1975, pravidelný management se provádí od roku 1997, v současnosti jsou louky pravidelně koseny. Na západním okraji rezervace při turistické cestě je zastávka naučné stezky Klenov s informačním panelem.


Literatura:

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Lacina, D. (2014): Plán péče o přírodní památku Louky pod Štípou na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Neuschlová, Š. (1983): Inventarizační průzkum botanický Louky pod Klenovem. Depon. in KrÚ Zlín. 

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


•• Aktualizováno 10. 1. 2020   Úvodní stránka Zpět