Přírodní památka Lúčky - Roveňky

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Lúčky - Roveňky představuje luční enklávy se svahovými prameništi a potůčkem, obklopené vzrostlým smrkovým lesem. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina) v nadmořské výšce 490 až 520 m, na západně orientovaném svahu 700 m severozápadně od kóty Na Vrchu (653,2 m), asi 1,5 km jihovýchodně od středu obce Růžďka. Katastrální Růžďka. Vyhlášeno nařízením č. 14/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 20. 5. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2040. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 1,5100 ha, výměra ochranného pásma 1,45 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Druhově bohatá mokřadní a luční společenstva s výskytem ohrožených druhů vstavačovitých, pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin.

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)   Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

 

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří jílovce a hrubozrnné pískovce újezdských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřených částech kambizem pseudoglejová.

Bradáček vejčitý (Listera ovata), přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Bradáček vejčitý (Listera ovata),
přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

Flóra a vegetace: Luční porosty vlhčích stanovišť svazu Molinion se zde střídají s květenou svahových pramenišť a mokřadů, která náleží svou floristickou skladbou do svazu Calthion. Vyskytují se zde ohrožené druhů vstavačovitých, zejména nejbohatší populace pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora) na Vsetínsku, v mokřadech početná populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Z dalších druhů zde rostou např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), bradáček vejčitý (Listera ovata), tolije bahenní (Parnassia palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), čertkus luční (Succisa pratensis), prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka vyšší (Primula elatior), řeřišnice hořká (Cardamine amara), ostřice rusá (Carex flava) a orobinec širolistý (Typha latifolia).

Řeřišnice hořká (Cardamine amara), přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Řeřišnice hořká (Cardamine amara),
přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)   Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

 

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)

Fauna: Podrobné zoologické průzkumy nebyly dosud prováděny. Z obojživelníků se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Vhodné hnízdní podmínky zde nalézají běžné druhy ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), králíček obecný (Regulus regulus), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major) a sýkora lužní (Parus montanus). 

Lesnictví: Ve spodní části podél potoka se nachází zbytek olšiny. Součástí chráněného území je i nepůvodní smrková monokultura.

Management, ohrožení: Území bylo až do 60. let 20. stol. využíváno jako extenzivní pastviny a sečené louky. Část cenných orchidejových luk byla následně osázena smrkem ztepilým. Luční enklávy jsou ohrožovány sukcesí dřevin, především smrku, olše, břízy bělokoré a vrby jívy. Péče je soustředěna na pravidelné kosení a odstraňování náletu.

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Lúčky - Roveňky (17. 5. 2003)


Literatura:

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Lúčky – Roveňky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1996): Inventarizační botanický průzkum v lokalitě Lúčky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Lúčky - Roveňky na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín. 

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


•• Aktualizováno 10. 1. 2020   Úvodní stránka Zpět